Annotaties en wetgeving

Resultaat 1561–1572 van de 1614 resultaten wordt getoond

Wettelijke aansprakelijkheidsbeperking AFM en DNB strijdig met Unierecht?

D. Busch, S.A.M. Keunen

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:807 (Nikolay Kantarev/Balgarska Narodna Banka) Artikel 1:25d Wft beperkt de aansprakelijkheid van onze financiële toezichthouders AFM en DNB tot gevallen waarin de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of grove schuld. Gaat dit verder dan de ‘voldoende gekwalificeerde schending’ die het Unierecht als voorwaarde voor lidstaataansprakelijkheid stelt? De thans ter bespreking voorliggende uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is voor de beantwoording van deze vraag van rechtstreeks belang.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2019
AA20190059

White and another v Jones and another

Wie draagt het verlies op een mislukte zoektocht naar olie?

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 26 januari 2000, nr. 33 434, ECLI:NL:HR:2000:AA4523, BNB 2000/159 (Pakistaanse olie)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2000
AA20000893

Wie is belanghebbende in milieuzaken?

R. Uylenburg

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 december 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ5206, LJN: AZ5206, nr. 200603728/1 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 23 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY6762, LJN: AY6762, nr. 200507730/1, AB 2006, 365, m.nt. A. van Hall, Milieu en Recht 2006/9, nr. 96, m.nt. VL Binnen deze arresten wordt de vraag besproken wanneer iemand belanghebbende is in de zin van art. 1:2 Awb, met name de bevoegdheid van belangenorganisaties in milieuzaken is hier in het geding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2007
AA20070241

Wijziging Ambtenarenwet 1929 ter zake van de uitoefening van grondrechten

C.J.G. van Olde Kalter

In dit artikel wordt ingegaan op de wijziging van de Ambtenarenwet 1929 waarbij er verschillende bepalingen zijn gewijzigd om op die manier de verwezenlijking van de grondrechten voor ambtenaren te vergroten. Waar deze voorheen waren vastgelegd in algemene regelingen kent deze waarborg nu een wettelijk kader. In het artikel wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, art. 125a Ambtenarenwet 1929 in het bijzonder, vrijheid van godsdienst, passief kiesrecht en privacy-bescherming.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1989
AA19890277

Wijziging auteursrechtconventies en wijziging Auteurswet 1912

M. Reinsma

In Stb. 306 en Stb. 307 van dit jaar is een tweetal wetten gepubliceerd dat een geheel vormt, namelijk de Wet van 30 mei 1985 tot goedkeuring van een deel van de herziene Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst en van de herziene Universele Auteursrechtconventie, met twee Protocollen; Parijs, 24 juli 1971 (Trb.1972, 157 en 114 en Trb. 1976, 37) (in werking getreden op 8 juli 1985), en de Wet van 30 mei 1985 tot aanpassing van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie (in werking getreden op 1 augustus 1985). De laatste wet was nodig om tot goedkeuring van de bij de Akte van Parijs herziene Berner Conventie te kunnen komen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1985
AA19850625

Wijziging herzieningsprocedure in strafzaken

M. Kessler

Onlangs zijn twee wetten tot stand gekomen die wijziging brengen in de herzieningsprocedure in strafzaken als voorzien in het Wetboek van Strafvordering. Het betreft de Wet hervorming herziening ten voordele en de Wet herziening ten nadele. De eerste wet moderniseert de procedure op grond waarvan onherroepelijke veroordelingen ten voordele van de veroordeelde kunnen worden herzien. De tweede wet voegt daaraan een regeling toe volgens welke onherroepelijke vrijspraken ten nadele van de vrijgesproken persoon kunnen worden herzien. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken die door de genoemde wetten in het Wetboek van Strafvordering zijn of worden doorgevoerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2013
AA20130691

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen

L. Hoppe

In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen van Boek 1 BW die sinds 1 januari 2009 inwerking zijn getreden daar waar het de adoptie van buitenlandse kinderen betreft door personen van gelijk geslacht. De wet geeft de volgende veranderingen: het wordt mogelijk voor echtparen van gelijk geslacht om buitenlandse kinderen te adopteren, de adoptieprocedure wordt verkort, de versoepeling van de voorwaarden voor adoptie van een door natuurlijke bevruchting geboren kind binnen de relatie van de moeder. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de wetswijziging, wordt de regeling en de veranderingen uitvoerig besproken. Ook komt de parlementaire behandeling aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2009
AA20090191

Wijziging van de Ambtenarenwet 1929

J.J. Wiarda

Op 1 november 1984 is in werking getreden de Wet van 26 september 1984, Stb. 461, tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929, de Wet rechtstoestand dienstplichtigen en enige andere wetten. Bij koninklijke boodschap van 30 juni 1981 is een ontwerp van Wet tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (16 955) bij de Tweede Kamer ingediend. Het intitulé is later bij nota van wijziging gewijzigd. De onderhavige wet betreft voornamelijk wijzigingen van de Ambtenarenwet 1929. In dit artikel wordt op deze wijzigingen ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1985
AA19850203

Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk berschemde werken

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Op 1 oktober 1989 is in werking getreden de Wet van 3 juli 1989 houdende wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijke beschermde werken (Stb. 282). De wet strekt tot een effectieve bestrijding en voorkoming van piraterij van door het auteursrecht beschermde werken. Met deze wijziging van de Auteurswet 1912 sluit Nederland zich aan bij een groot aantal Europese landen zoals Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Engeland, die ten behoeve van een effectieve bestrijding van het verschijnsel piraterij hun internationale auteurswetgeving in het recente verleden hebben aangepast.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1990
AA19900090

Wijziging van de procedure inzake het bezwaarschift tegen de dagvaarding

R.E. van Galen-Herrmann

In dit artikel wordt ingegaan op een wetswijziging waarbij het Wetboek van Strafvordering werd gewijzigd ten aanzien van het bezwaarschrift tegen een dagvaarding. De wetswijziging strekt er toe vertraging in de voortgang van het strafproces tengevolge van de indiening van een dergelijk bezwaarschrift zo veel mogelijk te voorkomen. Met het oog daarop is de bepaling in het Wetboek van Strafvordering dat de indiening van het bezwaarschrift de dagvaarding, van rechtswege doet vervallen, geschrapt. Voorts zijn hoger beroep en beroep in cassatie voor de verdachte wiens bezwaarschrift door de rechtbank is afgewezen, uitgesloten. Tegen afwijzing van zijn bezwaarschrift door het gerechtshof na het instellen van hoger beroep door de officier van justitie, staat voor de verdachte beroep in cassatie open.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1989
AA19890142

Wijziging van de regelingen van voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling

J.T.J Struyker Boudier

Op 1 april 2012 is een aantal belangrijke wijzigingen van met name de regeling van voorwaardelijke veroordeling en daarnaast ook de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling in het Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Mr.drs. Struyker Boudier belicht in deze bijdrage deze wijzingingen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2012
AA20120474

Resultaat 1561–1572 van de 1614 resultaten wordt getoond