Resultaat 1513–1524 van de 1596 resultaten wordt getoond

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

C.A. Knape

In dit artikel wordt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2003
AA20030787

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding en overgangsrecht

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 21 mei 2010, nr. 09/03564, ECLI:NL:HR:2010:BL7407, LJN: BL7407

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2010
AA20100601

Wet College voor de rechten van de mens

C.A.M. van Reeken

In dit artikel schrijft Coen van Reeken over de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet College voor de rechten van de mens (Wet CRM). Daarmee beschikt Nederland over een bij wet opgericht nationaal mensenrechteninstituut, dat tot doel heeft om in Nederland de rechten van de mens te beschermen, het bewustzijn van deze rechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen. De Commissie gelijke behandeling is opgegaan in het College.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2012
AA20120942

Wet Flexibiliteit en zekerheid

J. van Drongelen, M. Kramer, J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Dit artikel geeft een weergave van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de "Wet Flexibiliteit en zekerheid".

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1999
AA19990038

Wet herijking strafmaxima

M. Kessler

De Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb. 2006, 11) brengt met ingang van 1 februari 2006 een groot aantal wijzigingen met zich in de Nederlandse strafwetgeving. De belangrijkste wijzigingen worden in deze bijdrage op een rij gezet. Daaraan voorafgaand een enkele opmerking over de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2006
AA20060213

Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen

J. Kok

Op 1 januari 2015  treden de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de bijbehorende Aanpassingswet in werking. De wetten herzien het materiële jeugdbeschermingsrecht en beogen een effectieve en efficiënte jeugdbescherming te bevorderen. Na een algemene inleiding en een toelichting op de doelen van de wet zullen per onderwerp de wijzigingen worden beschreven. Daarna wordt de Aanpassingswet besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2015
AA20150055

Wet Netherlands Commercial Court

A.G.I. Terhorst

Sinds kort kunnen partijen in een complex internationaal handelsgeschil kiezen voor een volledig Engelstalige procedure bij de Nederlandse overheidsrechter waarbij ook de uitspraak in het Engels wordt gedaan. Per 1 januari 2019 is namelijk de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank en het hof Amsterdam in werking getreden. De wet staat ook wel bekend als de Wet Netherlands Commercial Court. In dit artikel bespreekt Anne Marie Terhorst de achtergrond en inhoud van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2019
AA20190395

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

A. Kors

In dit artikel wordt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten besproken. Deze wet geeft een wettelijke basis aan de BVD, MID en IDB. In het artikel worden de uitgangspunten omschreven net als de taakomschrijvingen van de verschillende veiligheidsdiensten zoals deze in de wet zijn neergelegd. Ook wordt er nog aandacht besteed aan het onderwerp van de persoonsgegevens.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1988
AA19880555

Wet op de jeugdzorg

Nieuwe wetgeving

J. Kok

In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en de werking van de Wet op de jeugdzorg.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2005
AA20050173

Wet op de uitgebreide identificatieplicht

I.M. Abels

Dit artikel behandelt de Wet op de uitgebreide identificatieplicht welke is ingevoerd met de gedachte dat deze zou bijdragen aan de versterking van de rechtshandhaving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2004
AA20040742

Wet op orgaandonatie

I. Jansen

In dit artikel wordt ingegaan op de Wet op orgaandonatie. Er wordt ingegaan op de werkingsfeer van de wet, het ter beschikking stellen van organen tijdens het leven en na overlijden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1996
AA19960625

Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders en commissarissen

E.D.G. Kiersch

In dit artikel wordt de nieuwe Wet openbaarheid bezoldiging van bestuurders commissarissen die in boek 2 BW is verwerkt, besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2003
AA20030058

Resultaat 1513–1524 van de 1596 resultaten wordt getoond