Annotaties en wetgeving

Resultaat 1513–1524 van de 1618 resultaten wordt getoond

Vrij verkeer in de EG en de gezondheid van dieren: laat je niet kisten

K.J.M. Mortelmans

Arrest en noot bij een uitspraak van het HvJEG over het vrij verkeer van goederen waarbij het welzijn van dieren (kistkalveren) aan de orde is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1998
AA19980709

Vrij verkeer van goederen uit derde landen

P.J. Slot

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 maart 1986, nr. 59/84, ECLI:EU:C:1986:102, Tezi Textiel BV/Commissie van de Europese Gemeenschappen en Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 5 maart 1986, nr. 242/84, ECLI:EU:C:1986:103, Tezi BV/Minister van Economische Zaken

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1987
AA19870480

Vrijwillige bloedproef

A.H.J. Swart

Hoge Raad 16 februari 1982, nr. 73558, ECLI:NL:HR:1982:AD6952, DD 82.207, NJ 1982, 385 Het verrichten van bloedonderzoek is in artikel 33a Wegenverkeerswet door de wetgever met strikte waarborgen omkleed. Waar deze waarbor­gen niet zijn nageleefd, is van een dergelijk onder­zoek geen sprake. Daarbij is niet van belang of de verdachte zijn vrijwillige dan wel verplichte medewerking aan dit onderzoek verleent.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1983
AA19830491

Vuilstortplaats Weperpolder

P.J.J. van Buuren

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 24 oktober 1991, ECLI:NL:RVS:1991:AN2466, nr. B 05.91.0970 In deze uitspraak van de Voorzitter Afdeling geschillen van bestuur Raad van State komt aan de orde in hoeverre het aanvaardbaar is dat in een milieurechtelijke casus de storting van nieuw afval gedoogd wordt. De Voorzitter oordeelt dat er onder bepaalde voorwaarden gedoogd kan worden waarbij met name van belang is dat er bijna met zekerheid een vergunning verleend zal worden. Nu de nieuwe regeling waar de vergunning op gebaseerd dient te worden nog niet tot stand is gekomen en rondom de totstandkoming nog grote onzekerheid bestaat, is het volgens de Voorzitter niet mogelijk om een gedoogbeschikking af te geven. In de noot wordt dieper in gegaan op de problematiek rondom gedogen en handhaven in het milieurecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1992
AA19920206

Waar moet een gemeenschapsmerk worden gebruikt om het recht erop te handhaven?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (ONEL/OMEL)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2013
AA20130686

Waardering van boven pari gekochte obligaties

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 13 november 1991, nr. 27.563, ECLI:NL:HR:1991:ZC4783 Uitspraak van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij het dynamische begrip 'goed koopmansgebruik' bij de koop van obligaties boven pari waarbij de overwaarde ten opzichte van de nominale waarde direct ten laste van de winst wordt geboekt. De Hoge Raad komt terug van haar eerdere jurisprudentie en geeft een overgangsregeling. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1992
AA19920272

Waardering van een privé ontwikkeld bedrijfsmiddel

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 9 maart 1994, nr. 29 010, ECLI:NL:HR:1994:ZC5615, BNB 1994/178 met noot G. Slot, FED 1994/308 met aantekening D.J. van Dommelen Deze belastingrecht zaak betreft het volgende: Inbreng van een studiepakket in een onderneming. Hierbij wordt vervolgens de volgen de rechtsregel gemaakt door de Hoge Raad: 'De waarde waarvoor het pakket in de ondernemingsbalans kan worden opgenomen, is beperkt tot het bedrag van de kosten dat nog niet ten laste van het inkomen is gebracht.'

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1995
AA19950801

Wagamama-Raja mama’s

Beschermingsomvang van merken na de Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten

J.J. Brinkhof

High Court of Justice, Chancery Division, Londen (mr. Justice Hugh Laddie), ECLI:NL:XX:1995:AO0188, [1995] FSR 713; BIE 1996, p. 234 (Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants PLC) De vraag is of met het intreden van het Europees merkenrecht de voorheen geldende regel van de Benelux Merkenwet (BWM) dat voor overeenstemming geen verwarring, doch slechts associatie vereist is, blijft bestaan. Om hier meer duidelijkheid over te geven wordt een uitspraak van een Engelse rechter besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1997
AA19970239

Warner Brothers

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 mei 1988, ECLI:EU:C:1988:242, zaak 158/86 (Warner Brothers Inc., Metronome Video ApS/E.V. Christiansen) Uitspraak van het HvJ EG waarin aan de orde is in hoeverre een nationale auteursrechtelijke regeling met betrekking tot de verhuur van videobanden verenigbaar is met het vrij verkeer van goederen. In de noot wordt dieper op deze materie ingegaan waarbij er ook ingegaan wordt op eerdere jurisprudentie van het HvJ EG.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1990
AA19900176

Wat betekent ‘algemene indruk’ en ‘geïnformeerde gebruiker’ in het modellenrecht?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:641, C-101 en 102/11 (Neuman/Baena)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140044

Wat is ‘evident onredelijk’? Het toetsen van de uitkomst van herzieningsverzoeken door de bestuursrechter

A.T. Marseille

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:301

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2023
AA20230047

Wat is een geldige reden?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 6 februari 2014, zaak C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49 (Leidseplein Beheer/Red Bull)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140647

Resultaat 1513–1524 van de 1618 resultaten wordt getoond