Resultaat 1525–1536 van de 1596 resultaten wordt getoond

Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

M.H.F. Knaapen

In dit artikel komt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen ter sprake. Deze wet is een uitvoeringsregeling van een internationaal verdrag dat het mogelijk maakt om in het buitenland veroordeelden in Nederland hun straf te laten uitzitten. De overdracht van executie vormt het vierde instrument dat samen met de uitlevering, de kleine rechtshulp en de overdracht van strafvervolging het kwartet van de internationale rechtshulpmodaliteiten completeert. In dit artikel wordt dieper op de wet in gegaan. Er komt onder meer aan de orde wat de voorwaarden voor overname van strafexecutie zijn, de exequaturprocedure en de instemming van de veroordeelde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1988
AA19880100

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

M.J.T.M. Vijghen

In dit artikel wordt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus beschreven. Deze wet voorziet in geheel eigen regelgeving voor deze branche. Aan de orde komen het begrip beveiligingsorganisatie, recherchebureau, de alarmcentrale en de verhouding tot de politie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 1998
AA19980825

Wet Politieregisters

A. Patijn

Artikel 10 van de Grondwet geeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het tweede en derde lid geven de wetgever de opdracht om daartoe concrete wetten te maken die aan dit grondrecht uiting geven. Op basis daarvan is de Wet persoonsregistraties tot stand gekomen. De Wet politieregisters geeft een concretisering van een aantal normen in de Wet persoonsregistraties. In dit artikel wordt de wet besproken waarbij onder andere de reikwijdte, de inhoud van de registers, het recht van kennisneming en verbetering en de verstrekking aan buitenlandse politie-autoriteiten aan de orde komt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1992
AA19920101

Wet rechtstreeks beroep en Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

I. Kolhoop

Dit artikel behandelt de meest recente ontwikkelingen omtrent de wetten, Wet rechtstreeks beroep en Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2004
AA20040664

Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven

P.A.M. Verrest

Uitbreiding strafvorderlijke bevoegdheden ten behoeve van terrorismebestrijding. Bij de bestrijding van terrorisme moet er een balans gezocht worden tussen opsporingsbevoegdheden en persoonlijke vrijheden.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2007
AA20070158

Wet terroristische misdrijven

Nieuwe wetgeving

B.F. Keulen

Op 10 augustus 2004 is de Wet terroristische misdrijven in werking getreden. Onderstaand artikel behandeld de werking van deze wet en hoe het in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd op basis van het EU-kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2005
AA20050097

Wet tot aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

S.S. Arendse

Op 1 april 2013 treedt de Wet van 15 november 2012 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring (Stb. 2012, 572) in werking. Deze Wet aanpassing verjaringsregeling 2012 heft de verjaringstermijnen op voor ernstige misdrijven, waaronder ernstige zedenmisdrijven gepleegd tegen kinderen. In dit artikel zal eerst kort de tot 1 april 2013 geldende verjaringsregeling worden beschreven. Vervolgens wordt een korte schets gegeven van de voorgeschiedenis van de nieuwe wet. Daarna volgt een beschrijving van de wijzigingen die per 1 april 2013 in werking zijn getreden. Er zal, tot slot, afzonderlijk worden ingegaan op het overgangsrecht. 

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2013
AA20130230

Wet tot behoud van cultuurbezit

P.J.J. van Buuren, S.C.H. Koning

Op 1 februari 1984 verscheen in het Staatsblad een wet, die vermoedelijk binnen enkele maanden in werking zal treden, met een lange en woelige voorgeschiedenis voordat zij in behouden haven kwam. Veel heeft dat ook niet gescheeld: in een vrijwel voltallige Eerste Kamer is het voorstel aanvaard met slechts een stem verschil.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1985
AA19850083

Wet tot implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten

N. ten Kate

Per 1 december 2019 is de wet aandeelhoudersbetrokkenheid in werking getreden. De wet implementeert de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten in het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer. In dit artikel bespreekt Noura ten Kate eerst het doel en de reikwijdte van de richtlijn en gaat ze vervolgens dieper in op de onderwerpen die worden geregeld in het BW. Vervolgens wijdt ze enkele woorden aan het wetgevingstraject, geplaatst in de maatschappelijke context, en sluit af met een korte blik op de toekomst.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2020
AA20200088

Wet wapens en munitie

J. van Ees

Met ingang van 1 september 1989 trad in werking de Wet van 5 februari 1986, houdende nieuwe wettelijke regeling inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enzovoort van wapens en munitie (Wet wapens en munitie). De nieuwe wet bevat een administratief stelsel waarmee wordt beoogd het legale wapenbezit zo veel mogelijk te beheersen. Verder bevat de nieuwe wet ruime bevoegdheden voor de toezichthoudende ambtenaren, teneinde hen de mogelijkheden te bieden voor een zo effectief mogelijke bestrijding van het illegale wapenbezit. De ontwikkeling die de voorstellen met betrekking tot deze bevoegdheden tijdens de parlementaire behandeling hebben doorgemaakt, is een interessante. Op die ontwikkeling wordt in dit artikel kort teruggeblikt. Ook wordt er aandacht besteed de inhoud en systematiek van de WWM en het toezicht op de naleving van de WWM;

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1989
AA19890929

Wet wijkt voor ongeschreven recht

I.C. van der Vlies

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 oktober 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AS6053, nr. G05932786 In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot staat het overgangsrecht binnen het bestuursprocesrecht centraal in een milieurechtelijke casus. Ook wordt er ingegaan op de toepassing van nieuwe wetgeving en een zeer lange behandeltijd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960454

Wet Ziekenhuisvoorzieningen artikel 18

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 31 mei 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1115, nr. G06.88.0570.248.89, AB, nr. 481 met nt. PJS. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot is de financiering van bijzondere middelen in de gezondheidszorg en de planning die daarmee samenhangt. Deze ingewikkelde problematiek wordt in de noot enigszins toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910155

Resultaat 1525–1536 van de 1596 resultaten wordt getoond