Resultaat 1549–1560 van de 1594 resultaten wordt getoond

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen

L. Hoppe

In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen van Boek 1 BW die sinds 1 januari 2009 inwerking zijn getreden daar waar het de adoptie van buitenlandse kinderen betreft door personen van gelijk geslacht. De wet geeft de volgende veranderingen: het wordt mogelijk voor echtparen van gelijk geslacht om buitenlandse kinderen te adopteren, de adoptieprocedure wordt verkort, de versoepeling van de voorwaarden voor adoptie van een door natuurlijke bevruchting geboren kind binnen de relatie van de moeder. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de wetswijziging, wordt de regeling en de veranderingen uitvoerig besproken. Ook komt de parlementaire behandeling aan bod.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 2009
AA20090191

Wijziging van de Ambtenarenwet 1929

J.J. Wiarda

Op 1 november 1984 is in werking getreden de Wet van 26 september 1984, Stb. 461, tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929, de Wet rechtstoestand dienstplichtigen en enige andere wetten. Bij koninklijke boodschap van 30 juni 1981 is een ontwerp van Wet tot wijziging van de Ambtenarenwet 1929 en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (16 955) bij de Tweede Kamer ingediend. Het intitulé is later bij nota van wijziging gewijzigd. De onderhavige wet betreft voornamelijk wijzigingen van de Ambtenarenwet 1929. In dit artikel wordt op deze wijzigingen ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1985
AA19850203

Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk berschemde werken

J.M.H.D. Meijer-van der Aa

Op 1 oktober 1989 is in werking getreden de Wet van 3 juli 1989 houdende wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijke beschermde werken (Stb. 282). De wet strekt tot een effectieve bestrijding en voorkoming van piraterij van door het auteursrecht beschermde werken. Met deze wijziging van de Auteurswet 1912 sluit Nederland zich aan bij een groot aantal Europese landen zoals Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Engeland, die ten behoeve van een effectieve bestrijding van het verschijnsel piraterij hun internationale auteurswetgeving in het recente verleden hebben aangepast.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1990
AA19900090

Wijziging van de procedure inzake het bezwaarschift tegen de dagvaarding

R.E. van Galen-Herrmann

In dit artikel wordt ingegaan op een wetswijziging waarbij het Wetboek van Strafvordering werd gewijzigd ten aanzien van het bezwaarschrift tegen een dagvaarding. De wetswijziging strekt er toe vertraging in de voortgang van het strafproces tengevolge van de indiening van een dergelijk bezwaarschrift zo veel mogelijk te voorkomen. Met het oog daarop is de bepaling in het Wetboek van Strafvordering dat de indiening van het bezwaarschrift de dagvaarding, van rechtswege doet vervallen, geschrapt. Voorts zijn hoger beroep en beroep in cassatie voor de verdachte wiens bezwaarschrift door de rechtbank is afgewezen, uitgesloten. Tegen afwijzing van zijn bezwaarschrift door het gerechtshof na het instellen van hoger beroep door de officier van justitie, staat voor de verdachte beroep in cassatie open.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1989
AA19890142

Wijziging van de regelingen van voorwaardelijke veroordeling en voorwaardelijke invrijheidstelling

J.T.J Struyker Boudier

Op 1 april 2012 is een aantal belangrijke wijzigingen van met name de regeling van voorwaardelijke veroordeling en daarnaast ook de regeling van voorwaardelijke invrijheidstelling in het Wetboek van Strafrecht in werking getreden. Mr.drs. Struyker Boudier belicht in deze bijdrage deze wijzingingen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2012
AA20120474

Wijziging van de Wet Arob en vaststelling van een nieuwe negatieve lijst

J.J. Wiarda

In dit artikel wordt de wijziging van de Wet Arob en de vaststelling van een nieuwe negatieve lijst besproken. De onderhavige wet beoogt drieërlei: 1) voorkoming van het vervallen van de huidige negatieve lijst na het verstrijken van de termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van de Wet Arob, dat wil zeggen vijf jaar na 1 juli 1976, 2) de totstandkoming van een nieuwe — afgeslankte — negatieve lijst, en 3) het bieden van een raamwerk voor het geleidelijk vervallen van deze lijst (het zg. negatieve-lijstproject). Achtereenvolgens worden het stelsel van de Wet Arob, de inhoud van het regeringsvoorstel, de parlementaire behandeling, de voortgang en tijdsklem van dit voorstel besproken. Bijzondere aandacht krijgt de wijziging van artikel 5, onderdeel j en de gevolgen voor Indische pensioenen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan een aantal connexe projecten op het terrein van de rechtsbescherming.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1989
AA19890048

Wijziging van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade

W.J. Brants

Op 1 juli 2013 is een aantal belangrijke wijzigingen van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om een overeenkomst die voorziet in de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige vorderingen tot schadevergoeding – een massaschade – en die is gesloten tussen een organisatie die de belangen van de gedupeerden behartigt en de aansprakelijke partij of partijen, door de rechter verbindend te laten verklaren voor de gehele groep van gedupeerden. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 2013
AA20130955

Wijziging van de Wet op de kansspelen (Speelautomaten)

, J.A.C. Bevers, C.J.A. van den Broek

Dit artikel behandelt de wijzigingen die zijn opgetreden bij de wijziging op de Wet op de kansspelen. Tevens toegevoegd een noot bij de herziening van de Wet op de kansspelen, waarbij de auteur zich afvraagt of het geen ongelukkige herziening van de wet is.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1999
AA19990546

Wijziging van de Wet op de Raad van State

J.J. Wiarda

Krachtens koninklijk besluit van 18 december 1986, Stb. 669, is op 1 januari 1987 in werking getreden de Wet van 18 december 1986, Stb. 668, houdende wijziging van de Wet op de Raad van State, de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, de Vreemdelingenwet en andere wetten. De nieuwe wet wijzigt de regeling inzake het griffierecht en voorziet in een aantal verbeteringen en vereenvoudigingen in de Arob-procedure ter bevordering van de doelmatigheid en snelheid van procedure en ter verhoging van de productiecapaciteit van de Afdeling rechtspraak.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1987
AA19870231

Wijziging van dwangsommen in hoger beroep

A.W. Jongbloed

Benelux-Gerechtshof 25 mei 2022, A 2020/1/4 (Masseus e.a./Belgische Staat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2023
AA20230777

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)

F.D. van Asbeck

In dit artikel wordt de wijziging van het wetboek van strafvordering besproken waarbij het rapport 'Recht in vorm' wordt besproken waarin de schending van vormvoorschriften en de gevolgen daarvan worden onderzocht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 1996
AA19960434

Wijziging Wet op de Parlementaire enquête (Stb. 1991, 415)

H.J.L. van der Linde

In dit artikel wordt de wijziging van de Wet op de Parlementaire enquête besproken. Deze wet is gebaseerd op art. 70 Gw. In de nieuwe wet worden vooral een aantal procedurele zaken gewijzigd. In het artikel worden de hoofdlijnen van het wetsvoorstel besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 1992
AA19920490

Resultaat 1549–1560 van de 1594 resultaten wordt getoond