Annotaties en wetgeving

Resultaat 1549–1560 van de 1614 resultaten wordt getoond

Wet tot behoud van cultuurbezit

P.J.J. van Buuren, S.C.H. Koning

Op 1 februari 1984 verscheen in het Staatsblad een wet, die vermoedelijk binnen enkele maanden in werking zal treden, met een lange en woelige voorgeschiedenis voordat zij in behouden haven kwam. Veel heeft dat ook niet gescheeld: in een vrijwel voltallige Eerste Kamer is het voorstel aanvaard met slechts een stem verschil.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 1985
AA19850083

Wet tot implementatie van de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten

N. ten Kate

Per 1 december 2019 is de wet aandeelhoudersbetrokkenheid in werking getreden. De wet implementeert de herziene richtlijn aandeelhoudersrechten in het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer. In dit artikel bespreekt Noura ten Kate eerst het doel en de reikwijdte van de richtlijn en gaat ze vervolgens dieper in op de onderwerpen die worden geregeld in het BW. Vervolgens wijdt ze enkele woorden aan het wetgevingstraject, geplaatst in de maatschappelijke context, en sluit af met een korte blik op de toekomst.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2020
AA20200088

Wet wapens en munitie

J. van Ees

Met ingang van 1 september 1989 trad in werking de Wet van 5 februari 1986, houdende nieuwe wettelijke regeling inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enzovoort van wapens en munitie (Wet wapens en munitie). De nieuwe wet bevat een administratief stelsel waarmee wordt beoogd het legale wapenbezit zo veel mogelijk te beheersen. Verder bevat de nieuwe wet ruime bevoegdheden voor de toezichthoudende ambtenaren, teneinde hen de mogelijkheden te bieden voor een zo effectief mogelijke bestrijding van het illegale wapenbezit. De ontwikkeling die de voorstellen met betrekking tot deze bevoegdheden tijdens de parlementaire behandeling hebben doorgemaakt, is een interessante. Op die ontwikkeling wordt in dit artikel kort teruggeblikt. Ook wordt er aandacht besteed de inhoud en systematiek van de WWM en het toezicht op de naleving van de WWM;

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1989
AA19890929

Wet wijkt voor ongeschreven recht

I.C. van der Vlies

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 27 oktober 1994, ECLI:NL:RVS:1994:AS6053, nr. G05932786 In deze uitspraak en de daaraan gekoppelde noot staat het overgangsrecht binnen het bestuursprocesrecht centraal in een milieurechtelijke casus. Ook wordt er ingegaan op de toepassing van nieuwe wetgeving en een zeer lange behandeltijd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1996
AA19960454

Wet Ziekenhuisvoorzieningen artikel 18

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 31 mei 1990, ECLI:NL:RVS:1990:AN1115, nr. G06.88.0570.248.89, AB, nr. 481 met nt. PJS. In deze uitspraak en de daarbij behorende noot is de financiering van bijzondere middelen in de gezondheidszorg en de planning die daarmee samenhangt. Deze ingewikkelde problematiek wordt in de noot enigszins toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1991
AA19910155

Wetenschap en voorwaardelijke opzet

J. de Hullu

Hoge Raad 16 februari 1993, nr. 93.235, ECLI:NL:HR:1993:AD1828 In een zaak die over heling gaat komen twee aspecten van het materiële strafrecht aan de orde. Ten eerste is het de vraag of er met de wijziging van de regels rondom heling sprake is van een wijziging in de strafbaarheid van de gedraging. Ten tweede dient te worden uitgemaakt of onder het bestanddeel 'wetende dat' ook voorwaardelijk opzet geschaard kan worden. In de noot wordt dieper op het leerstuk van voorwaardelijk opzet ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1993
AA19930491

Wetgeving inzake verbod van discriminatie

W.G. Schimmel-Bonder

In dit artikel worden de veranderingen in het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van de verbodsbepalingen op discriminatie besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel, enkele wettelijke begrippen, de term discrimineren en de verhouding tussen misdrijf en overtreding bij discriminatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1992
AA19920414

Wetgeving voor bijzondere politieregisters

F.J.E. Krips

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2000
AA20000452

Wetgevingsbeleid en overheidssubsidies

J.C. Jonker

Jaarlijks worden tientallen miljarden aan gemeenschapsgelden in de vorm van een subsidie uitgegeven. Het bestuur geniet bij de subsidieverlening vaak betrekkelijk grote vrijheid. Een groot deel van de subsidies wordt verleend op grond van bestuursbevoegdheden en wettelijk uitsluitend gedekt door een begrotingsartikel. Ook waar de wetgever wel een grondslag heeft gelegd voor subsidieregelingen heeft het bestuur in de praktijk veelal grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud daarvan. Recente ontwikkelingen geven aan dat de grote bestuursvrijheid op subsidiegebied niet langer vanzelfsprekend is. In het belang van de legitimatie, de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van subsidiebeleid wordt een grotere invloed van de formele wetgever bepleit. Na beschouwingen over recente ontwikkelingen wordt onderzocht in welke mate het primaat van de formele wetgever in recente wetsvoorstellen op subsidiegebied tot gelding komt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1988
AA19880852

Wetsontduiking

J.A. Monsma

Hoge Raad 21 november 1984, nr. 22092, ECLI:NL:HR:1984:AC8603 Vlak voor emigratie meegekochte rente niet aftrekbaar.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1985
AA19850219

Wetsontwerp Mijnbouwwet

M. Geerdink, J. Straesser

Aan de mijnwetgeving wordt in de juridische literatuur weinig aandacht besteed. Toch is de mijnwetgeving economisch van groot belang, gezien de levendige industrie die op het terrein van de mijnbouw actief is. Denk ook aan de petrochemische industrie en de gasvoorziening die voor hun grondstoffen afhankelijk zijn van de winning van olie en gas. Er ligt nu een wetsontwerp klaar om de mijnwetgeving grondig te herzien. In dit artikel worden de hoofdlijnen van het wetsontwerp besproken; daarbij zal nader ingegaan worden op het milieubelang.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
juli 1998
AA19980687

Wetsvoorstel verkeersongevallen

J. Bockwinkel, S. van Gessel

Het huidige verkeersaansprakelijkheidsrecht kent een bijzondere regeling ter bescherming van ongemotoriseerde verkeersdeelnemers (art. 185 Wegenverkeerswet 1994 (verder: WVW 1994). In het Wetsvoorstel Verkeersongevallen wordt deze groep 'zwakke' verkeersdeelnemers verdergaand beschermd. De belangrijkste bepaling van het wetsvoorstel houdt in dat de bezitter (of houder) van een motorvoertuig 100% aansprakelijk wordt gehouden voor schade toegebracht aan ongemotoriseerde verkeersdeelnemers. Daarnaast kunnen ook bestuurders die in het kader van een arbeidsverhouding een motorrijtuig besturen en passagiers rekenen op een gunstiger schaderegeling.

Annotaties en wetgeving | Wetsvoorstellen
januari 1998
AA19980034

Resultaat 1549–1560 van de 1614 resultaten wordt getoond