Resultaat 1501–1512 van de 1596 resultaten wordt getoond

Wat betekent ‘algemene indruk’ en ‘geïnformeerde gebruiker’ in het modellenrecht?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 18 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:641, C-101 en 102/11 (Neuman/Baena)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2014
AA20140044

Wat is ‘evident onredelijk’? Het toetsen van de uitkomst van herzieningsverzoeken door de bestuursrechter

A.T. Marseille

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juni 2022, ECLI:NL:CBB:2022:301

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2023
AA20230047

Wat is een geldige reden?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 6 februari 2014, zaak C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49 (Leidseplein Beheer/Red Bull)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2014
AA20140647

Wedden dat… De inzet van de lidstaten en de reactie van het Hof van Justitie

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 21 oktober 1999, zaak C-67/98, ECLI:EU:C:1999:514 (Questore di Verona/Zenatti)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2000
AA20000193

Wegverbreding en milieukwaliteit: haastige spoed is zelden goed

F.C.M.A. Michiels

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 september 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR2181, JB 2004, 358 m.nt. Frank en Rita Vlemminx, M en R 2004, 97 m.nt. JV en KJ, AB 2005, 12 m.nt. ChB er zijn in dit arrest drie zaken van belang: 1. de directe werking van verdragen op grond van art. 93 GW; 2. de juridische hardheid die het begrip luchtkwaliteit heeft gekregen; 3. tenslotte gaat het nog over de milieueffectrapportage.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2005
AA20050083

Weld-Equip BV/Van de Pest

C.A.J.M. Kortmann

Hoge Raad 26 mei 2000, nr. C98/179HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5953, NJ 2000, 442, JOR 2000/188 (Weld-Equip BV/Van de Pest) Vertegenwoordiging van een 'nader te noemen meester'. In geval van handelen namens een nog te noemen volmachtgever is alleen dan voldaan aan de verplichting de naam van de volmachtgever te noemen, wanneer het noemen van de naam van de volmachtgever zonder voorbehoud is geschied, zodat voor de wederpartij vaststaat wie partij is bij de overeenkomst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2000
AA20000783

Werken op zondag

P.J. Boon

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 november 1994, ECLI:NL:CRVB:1994:ZB5311, AW 1993/234, NJB-katern 1995, p. 119 nr. 4 In deze uitspraak en de noot staat de botsing tussen werknemersplichten en het geweten van de werknemer centraal. I.c. gaat het om werken op zondag. In de noot worden meer voorbeelden gegeven van de problematiek.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1995
AA19950612

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

A. Kors

In dit artikel wordt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften besproken, ook wel Wet Mulder, naar de ontwerper van de wet. In de wet wordt de strafrechtelijke sanctionering overgeheveld naar een administratiefrechtelijke vorm van verkeershandhaving. Zo een grote wijzing is, om problemen te voorkomen, gefaseerd ingevoerd in Nederland. In het artikel worden de doelstellingen van de wet, het bereik van de wet, de sancties, de bezwaar- en beroepsprocedure, de inning van boetes en de voorlopige maatregelen besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 1991
AA19910057

Wet afgeschermde getuigen

F.J.E. Krips

Een uiteenzetting van de nieuwe wet: Wet afgeschermde getuigen, alle veranderingen in het wetboek van strafrecht aangaande de afgeschermde getuigen worden hier besproken.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2006
AA20060829

Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

A. Blokland

De in dit artikel besproken wet regelt de afschaffing van het procuraat en de invoering van het elektronisch berichtenverkeer in civiele zaken. In het artikel wordt de voorgeschiedenis van deze belangrijke wet besproken. Daarnaast komen de redenen voor afschaffing van het procuraat, het landelijk tableau en de regeling van elektronische (rol) berichten aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
september 2008
AA20080652

Wet algemene voorwaarden

A.S. Hartkamp

Op 16 juni 1987 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel algemene voorwaarden (16 983), voluit: invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (tweede gedeelte) (algemene voorwaarden), aangenomen (Stb. 1987, 327). De totstandkoming van deze belangrijke privaatrechtelijke wet heeft geruime tijd geduurd en is niet zonder moeilijkheden verlopen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 1987
AA19870710

Wet bevoegdheden vorderen gegevens

Nieuwe wetgeving

M. Jongeneel-van Amerongen

De wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevens (bevoegdheden vorderen gegevens)treedt naar verwachting op 1 januari 2006 in werking. Het wetsvoorstel is wel 'snuffelwetgeving' genoemd. Ook sprak men van 'een muisstille revolutie in het strafrecht'. De minister van Justitie sprak echter liever van een gewenste modernisering van het Wetboek van Strafvordering in verband met de ontwikkelingen met de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
november 2005
AA20050954

Resultaat 1501–1512 van de 1596 resultaten wordt getoond