Strafprocesrecht

Resultaat 37–48 van de 392 resultaten wordt getoond

Consensualiteit en strafsancties

G.J.M. Corstens

Strafrechtelijke sancties staan vandaag de dag vaak in het teken van de consensualiteit. De verdachte stemt toe in een bepaalde wijze van afdoening, de sancties worden niet meer eenzijdig door de rechter opgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende vormen van consensuele afdoening van strafbare feiten. Daarnaast wordt een waardering gegeven van deze wijze van afdoening ten opzichte van klassieke uitgangspunten van het strafrecht.

Overig | Rode draad | Sancties
maart 1997
AA19970133

Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering

M. Kessler

Eind september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de hoofdlijnen van zijn plannen voor een nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering worden geschetst. In deze bijdrage wordt de inhoud van de plannen op hoofdlijnen beschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2016
AA20160126

Controle door de FIOD

Hantering controlebevoegdheden door de fiscus in geval van verdenking

G. Knigge

Hoge Raad 26 april 1988, nr. 82.604, ECLI:NL:HR:1988:AD5708, NJ 1989, 390, mrs. Van der Ven, Jeukens, Mout, Davids, Govaerts; A-G Remmelink Uitspraak van de Hoge Raad met bijbehorende noot op het gebied van het fiscale strafprocesrecht. In deze uitspraak komt aan de orde in hoeverre iemand bij verdenking tot belastingontduiking een spreekplicht heeft en wat de bevoegdheden van de FIOD zijn. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt er oudere jurisprudentie aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880772

Convergentie en divergentie tussen strafrecht en civiel recht

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail

In dit artikel onderzoekt Nico Kwakman of de wetgever te ver doorschiet als het gaat om straf(proces)rechtelijke wetgeving en de voornemens met betrekking tot de positie van het slachtoffer van delicten, maar tekortschiet als het aankomt op straf(proces)rechtelijke wetgeving met betrekking tot de positie van het slachtoffer van schadeveroorzakend (on)rechtmatig straf(proces)rechtelijk overheidsoptreden.

Bijzonder nummer | Privatisering van het strafrecht | Overig
juli 2013
AA20130528

Crainquebille en het onbuigzame recht

Verhalen van Anatole France, met een nabeschouwing van Wouter Veraart

A. France, W.J. Veraart

Post thumbnail In een tijd waarin de rechtsstaat onder druk staat en de roep om menselijke rechtspraak na de toeslagenaffaire alleen maar luider is geworden, is Crainquebille en het onbuigzame recht een must read voor iedereen die om recht en rechtvaardigheid geeft.

9789069168593 - 19-04-2024

Damnatio memoriae in Moskou

J.E. Jansen

Naar aanleiding van een Russisch strafproces tegen een dode schrijft Jelle Jansen over de bron van inspiratie hiervoor: het Romeinse recht.

Opinie | Column
mei 2013
AA20130389

De anonieme getuige: een vervolgverhaal

C.P.M. Cleiren

Europees Hof voor de rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 26 maart 1996, Application no. 20524/92, ECLI:CE:ECHR:1996:0326JUD002052492 (Doorson v. The Netherlands) Het Hof overweegt dat artikel 6 EVRM niet expliciet vereist dat de belangen van getuigen in het algemeen en van slachtoffer/getuigen in het bijzonder in overweging worden genomen. De belangen van getuigen en slachtoffers bij leven, vrijheid en veiligheid worden — zo overweegt het Hof — in principe beschermd door andere bepalingen van het Verdrag, wat impliceert dat verdragspartijen hun strafprocedures zodanig moeten inrichten dat deze belangen niet ongerechtvaardigd in gevaar komen. Tegen deze achtergrond vereisen beginselen van fair trial wèl dat in daarvoor in aanmerking komende gevallen de belangen van de verdediging worden afgewogen tegen die van getuigen of slachtoffers die worden opgeroepen om te getuigen. Waar aan de ene kant de behoefte bestaat aan een verklaring van de getuige en aan de andere kant de noodzaak hem te beschermen tegen mogelijke vergeldingsacties van de kant van de verdachte kan dit een relevante reden zijn om de getuige anonimiteit te garanderen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1996
AA19960585

De bedreigde getuige ter terechtzitting

Y. Buruma

Hoge Raad 20 april 1999, nr. 110.077, ECLI:NL:HR:1999:ZD1549 Onderstaand arrest geeft principiële overwegingen over de regeling van de bedreigde getuige. Het biedt ook een belangrijk inzicht in de verhouding tussen rechter-commissaris en zittingsrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1999
AA19990662

De berechting van culturele delicten en de flexibiliteit van het strafrecht

J.M. ten Voorde

Hoe dient de strafrechter te handelen in het geval van eerwraak of bloedwraak? Moet hij uitgaan van de positie van de verdachte of moet hij de handeling van de verdachte beoordelen naar de Nederlandse maatstaven?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2005
AA20050077

De burger als opsporingsambtenaar?

M. Geerdink, R. Schrömbges

In dit redactioneel spreken de auteurs hun ongenoegen uit over het feit dat burgers zich gaan bezig houden met privé-opsporing. Volgens hen is het een kwalijke zaak, daar het een inbreuk kan maken op de grondrechten van burgers die op die manier ontmaskerd worden.

Opinie | Redactioneel
maart 1999
AA19990143

De Confrontatie in de Praktijk

D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.

Opinie | Opiniërend artikel | Rode draad | Bewijs en bewijsrecht
februari 1999
AA19990103

De controlerende functie van de Hoge Raad bij het redresseren van rechterlijke dwalingen: de strafrechtelijke revisie in rechtsbeschermend perspectief

G.G.J. Knoops

Hoge Raad 7 september 2004, nr. 00282/04H, ECLI:NL:HR:2004:AQ9834, LJN AQ9834 (Schiedammer parkmoord) In onderstaand artikel worden aan de hand van enkele arresten de belangen en de mogelijkheden van de strafrechtelijke revisie besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2005
AA20050089

Resultaat 37–48 van de 392 resultaten wordt getoond