Strafprocesrecht

Resultaat 73–84 van de 392 resultaten wordt getoond

De schadevergoedingsstraf. Rapport van de Commissie-Terwee

Inclusief inleiding Rode draad 'Slachtoffers van delicten'

J.F.L. Roording

De aandacht voor de positie van het slachtoffer is in sterke mate toegenomen afgelopen jaren. De instelling van de Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces (de Commissie-Terwee) was een logisch politiek gevolg. De Commissie wettelijke voorzieningen slachtoffers in het strafproces heeft in haar voorstellen een aantal opmerkelijke sancties geïntroduceerd, deze worden in dit artikel stuk voor stuk besproken: de voeging als benadeelde partij, de schadevergoedingsstraf, het schadefonds geweldsmisdrijven, bijzondere voorwaarde van storting van een som geld. Met name de schadevergoedingsstraf wordt uitgebreid toegelicht. Roording betoogt ten slotte dat beleidsmatige ondersteuning, onder anderen door politie, justitie en de magistratuur, een belangrijke rol speelt in de toepassing van de nieuwe sancties.

Overig | Rode draad | Slachtoffers van delicten
januari 1989
AA19890040

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokbeambte:een hardnekkig misverstand (inclusief nawoord)

J.F. Nijboer bewerkt door P.A.M. Mevis

Reactie en nawoord bij een artikel dat eerder in Ars Aequi wer gepubliceerd over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokbeambte. Met een nawoord van Clara Fetter

Opinie | Reactie/nawoord
februari 1988
AA19880092

De strafrechter buitenspel. Buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten in heden en toekomst

J.H. Crijns

Op het eerste gezicht lijkt het strafrecht het rechtsgebied te zijn waarvoor buitengerechtelijke afdoening het minst geschikt is. De beginselen van de rechtsstaat en het strafrecht verdragen zich moeilijk met een strafrechtspleging waarin vervolging en bestraffing onderwerp zijn van een koehandel tussen verdachte en Openbaar Ministerie. Niettemin kent ook het strafrecht een rijke historie en een boeiende toekomst waar het gaat om afdoening van geschillen buiten de rechter om. Doelmatig is dit zeer zeker, maar vanuit het oogpunt van de rechtsstaatgedachte kleven hier de nodige bezwaren aan. In dit licht zullen de huidige mogelijkheden, alsmede het toekomstbeeld van de buitengerechtelijke afdoening in dit artikel nader worden beschouwd.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020513

De telefoontap is de voorstellen van de Commissie-Moons

J.A. Klein Kranenburg

Het afluisteren en opnemen van telefoongesprekken door justitie is een steeds vaker gehanteerd middel in de strijd tegen de toenemende criminaliteit. Gezien het ingrijpende karakter van de maatregel is een zorgvuldige wettelijke regeling van de telefoontap geboden. De Commissie-Moons heeft in het kader van de herziening van het gerechtelijk vooronderzoek voorstellen gedaan tot wijziging van de huidige regeling. Deze zullen van enkele kritische kanttekeningen worden voorzien.

Verdieping | Studentartikel
februari 1991
AA19910126

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

P.W.S. Boer, T.C. Borman, E.A. Brijder, C.C.M. van Deudekom, P. van der Grinten, D.J. Hesemans, T. Heukels, J. van der Hoeven, F. van Laanen, H.M. van Maurik, M. Meinema, C.R. van Strijen, L.J. Vester, J.M.I. Vink, J.H. van der Winden

Op 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking. De wet bevat diverse spoedeisende tijdelijke voorzieningen in verband met de coronacrisis. In deze bijdrage geven vijftien wetgevingsambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die een bijdrage hebben geleverd aan deze spoedwet, een beschrijving van de inhoud en het totstandkomingsproces.


Advertorial

Volop online leren met een webinarbundel

Wilt u in de komende periode meerdere webinars volgen? Met een
CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en geregeld uw kennis aanscherpen. Zo kunt u flexibel en voordelig deelnemen aan CPO-webinars. U kunt kiezen uit twee webinarbundels: de Webinarbundel 10 punten en de Webinarbundel Onbeperkt. Met de Webinarbundel 10 punten kunt u voor een totaal aan 10 PO-punten webinars volgen (€ 595,-). Wilt u een jaar lang onbeperkt webinars kunnen volgen? Kies dan voor de Webinarbundel Onbeperkt. Voor € 895,- (btw-vrij) kunt u hiermee 12 maanden lang volop online leren.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juni 2020
AA20200598

De tweede volzin van artikel 359 lid 2 Sv

M.J. Borgers

Hoge Raad 11 april 2006, nr. 01324/05, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, LJN: AU9130, NJ 2006, 393 In de annotatie bij dit arrest wordt ingegaan op de reikwijdte van de motiveringsplicht geïntroduceerd met art. 359 lid 2 tweede volzin Sv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2006
AA20060745

De vervaging van het rechtssubject; de opmars van het slachtoffer

W.J. Veraart

Wordt de 21e eeuw de eeuw van het slachtoffer, waarin pech moet verdwijnen en de roep om hulp van het slachtoffer een recht op hulp wordt?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2005
AA20050246

De verzwegen doorlating

Y. Buruma

Hoge Raad 4 februari 1997, nr. 104502, ECLI:NL:HR:1997:ZD0632, NJ 1997, 308 m.nt. Sch. DD 97.149 In deze zaak gaat het om ontkenning van doorlating. De doorlating werd aan de kant van de recherche ontkent om op deze manier de rechterlijke toetsing te frustreren. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek rondom de doorlating en wordt verwezen naar veel jurisprudentie.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1997
AA19970612

De werking van het nemo tenetur-beginsel in het Nederlandse strafrecht

A. Meijer

Het nemo tenetur-beginsel is een van de rechtsbeginselen waarvan onzeker is welke reikwijdte het heeft. Het beginsel houdt in dat niemand gedwongen mag worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. In dit artikel wordt de positivering van dit beginsel afgezet tegen enkele (bestaande en dreigende) inbreuken. De tot nu toe gangbare definiëring/omlijning van het beginsel kan volgens de schrijfster geen stand houden.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910890

De Wet Belaging (Digitaal boek)

Totstandkoming en toepassing

M. Malsch

Post thumbnail Het nut van strafbaarstelling bij stalking, de verschillende bestanddelen van de delictsomschrijving en de resultaten van een onderzoek van 77 belagingszaken besproken.

9789069165097 - 05-03-2004

De Wet Deskundige in Strafzaken: een remmende sprong vooruit?

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail

In deze rechtsvergelijkende verkenning wordt een aantal aspecten besproken van de rechtsontwikkeling met betrekking tot de rol van de deskundige in strafzaken in enkele van de ons omringende landen: België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Eerst wordt gekeken naar de huidige stand van zaken in eigen land. Daarbij wordt wat dieper ingegaan op een dilemma dat het centrale thema en de invalshoek vormt voor deze rechtsvergelijkende verkenning.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
april 2011
AA20110309

De Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken herstructurering en aanvulling

F.J.E. Krips

Op 1 juli 2014 is de Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over de werking van de strafwet buiten Nederland (Wet herziening regels betreffende de extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken) in werking getreden. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen die deze wet teweegbrengt belicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2014
AA20140755

Resultaat 73–84 van de 392 resultaten wordt getoond