Eenvoudige adoptie door pleegouders?

UCERF 14 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In deze bijdrage worden de uitkomsten beschreven van WODC-onderzoek naar de vraag in hoeverre de invoering van eenvoudige adoptie tegemoetkomt aan de behoeftes en belangen van pleegkinderen en pleegouders die langdurig voor een pleegkind zorgen. Daarnaast had het onderzoek tot doel om de voor- en nadelen van de invoering van eenvoudige adoptie in het Nederlands recht in kaart te brengen. Dat idee werd geopperd door de Staatscommissie herijking ouderschap als een mogelijke oplossing voor problemen die door pleegouders thans worden ervaren; ze hebben een tijdelijke juridische band met het kind, maar het kind wordt niet juridisch opgenomen in zijn pleegfamilie. Dat kan alleen via adoptie, maar dat gaat ten koste van de afstammingsbanden met de oorspronkelijke ouders. Eenvoudige adoptie zou de kool en geit sparen, was de gedachte van de Staatscommissie. De onderzoekers concluderen dat eenvoudige adoptie vanuit kinderrechtenperspectief meer mogelijkheden tot maatwerk zou bieden en rechten van kinderen beter kan effectueren. Interessant is de empirische component van het onderzoek. Wat vinden pleegkinderen, pleegouders en professionals zelf? De pleegouders die aan het onderzoek meededen, zien eenvoudige adoptie overwegend wel zitten. Of dat voor pleegkinderen ook zo is? Lees de bijdrage.