Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/202101


Maandblad januari 2021

Ars Aequi januari 2021

Europese trilogen: tijd voor transparantie

R.H.T. Jansen, M.M. Kappé

De triloog begon ooit als ultimum remedium voor wetgevingsimpasses in de Europese Unie, maar is tegenwoordig standaardpraktijk. Vertegenwoordigers van de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie onderhandelen dan achter gesloten deuren over wetteksten om tot een compromis te komen. Deze wetgevingsonderhandelingen onttrekken zich in het schemerduister. In dit redactioneel betogen de auteurs dat de informatievoorziening aan burgers en nationale parlementen moet worden verbeterd door triloogdocumenten actief en zo volledig mogelijk te openbaren.

Opinie | Redactioneel
januari 2021
AA20210003

Kwantummechanica in het goederenrecht

F.M.J. Verstijlen

Post thumbnail Het bepaaldheidsvereiste is een centrale waarde in het goederenrecht. Als iets wordt overgedragen, moet voldoende duidelijk zijn wát. Het vereiste is in de loop ter tijd uitgehold, maar nooit op een ongrijpbaardere manier dan in het halfvergeten Zuidgeest/Furness.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
januari 2021
AA20210004

Byzantijns recht: louter amusabel tijdverdrijf?

H. de Jong

Post thumbnail Verdieping in het recht is van belang voor de vorming van juristen. Kan het Byzantijnse recht daaraan bijdragen? Zeker wel.

Opinie | Amuse
januari 2021
AA20210006

Bijt het stoffelijkheidsvereiste van de aanneming van werk in het stof?

M.G.A. Berk

Post thumbnail Bij de aanneming van werk moet een werk van stoffelijke aard vervaardigd worden. Deze stoffelijkheidseis is niet onomstreden en bestaat niet in nabijgelegen rechtsstelsels. In dit artikel betoog ik dat dit stoffelijkheidsvereiste achterhaald is en dat naar de aard van de overeenkomst gekeken zou moeten worden om de aanneming van werk af te bakenen van de overeenkomst van opdracht.

Verdieping | Studentartikel
januari 2021
AA20210009

Huib Drion: een erudiet mens

E.H. Hondius

In tegenstelling tot de raadsheren in common-law-jurisdicties, worden onze raadsheren wel eens bestempeld als ‘grijze muizen’. Niet geheel terecht, aldus Ewoud Hondius in deze column, en noemt als kleurrijk voorbeeld Huib Drion.

Opinie | Column
januari 2021
AA20210017

De ‘derde gender’-optie: de stand van zaken in Nederland in rechtsvergelijkend perspectief

C. Kersten

Post thumbnail Deze bijdrage staat in het teken van de ‘derde gender’-optie. Wat is de (juridische) stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheid om (ook) in ons land te kunnen kiezen voor een derde optie van geslachtsregistratie? Naast de huidige situatie, recente jurisprudentie en ontwikkelingen in ons land, worden ook internationale ontwikkelingen (met name in onze buurlanden Duitsland en België) belicht.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2021
AA20210018

Is de sluiting van scholen in strijd met de vrijheid van onderwijs?

P.J.J. Zoontjens

Post thumbnail De sluiting van scholen was lange tijd strikt gereguleerd bij wet. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had hier geen eigen bevoegdheden. Op grond van recente incidenten komt daar nu verandering in. In de nabije toekomst kan scholen de wacht worden aangezegd bij wanbeheer of structureel in strijd handelen met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Hoe heeft het zover kunnen komen, en zal het helpen?

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2021
AA20210029

De hervorming van het Belgische goederenrecht

E.F. Verheul

Post thumbnail Modern, flexibel en functioneel. Het zijn geen kwalificaties die het goederenrecht doorgaans ten deel vallen. Toch zijn het de doelen die met de hervorming van het Belgische goederenrecht worden nagestreefd. Deze bijdrage belicht een aantal onderwerpen van de Belgische hervorming die vanuit een Nederlands perspectief in het oog springen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2021
AA20210034

Verstrikt

L.A.G.M. van der Geld

In haar eerste column voor Ars Aequi raakt Lucienne van der Geld verstrikt in, verschrikt van en bijna verstikt door regels, regels en nog eens regels!

Opinie | Column
januari 2021
AA20210043

Het afscheid van de dienstplicht als wettig kind van de democratie: over soldatenplicht en burgerstemrecht

S. Meuwese

Post thumbnail Van de dienstplicht (de zwaarste burgerplicht volgens Thorbecke) is na twee eeuwen nog nauwelijks iets over. Hebben dienstplichtigen die met lijf en leden het vaderland van henzelf en van al hun medeburgers verdedigen ook hun inbreng in de besluitvorming over datzelfde vaderland? Gaan dienstplicht en stemrecht hand in hand?

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2021
AA20210044

Olie voor de troepen – over de NAVO als crediteur en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2020, C-186/19, ECLI:EU:C:2020:638 (Supreme Site Services/Supreme Headquarters Allied Powers Europe)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2021
AA20210055

De Wet homologatie onderhands akkoord

I. Wolffram-Van Doorn

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA helpt ondernemers om een akkoord met de schuldeisers en aandeelhouders tot stand te brengen. Deze bijdrage gaat in op de aanleiding voor en het doel van de WHOA, omvat een korte beschrijving van de kernelementen van de regeling en stipt enkele noviteiten aan die met deze wet in het insolventierecht zijn geïntroduceerd.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
januari 2021
AA20210067

Woord vooraf

Y.E.M. Cremers, M.M. Kappé, L.L. MacLean, M.D. Reijneveld, D.B. Sander, P.M. Sijtsma

In dit woord vooraf legt de redactiecommissie uit wat de lezer van deze nieuwe rubriek kan verwachten.

Rode draad | Recht & Geest
januari 2021
AA20210072

Het morele bewustzijn van het menselijke kwaad

N. Rozemond

In zijn boek Het menselijke kwaad. Hannah Arendt, Adolf Eichmann en het oordelen over het kwaad onderzoekt Klaas Rozemond hoe het menselijke kwaad kan worden gedefinieerd. De filosofie van Hannah Arendt en de strafzaak tegen Adolf Eichmann spelen daarin een belangrijke rol. In dit artikel analyseert hij de status van het morele bewustzijn in het kwaad en het strafrecht.

Rode draad | Recht & Geest
januari 2021
AA20210073

De transformatie tot jurist: socialisatie en diversiteit in de rechtenstudie

N.L. Holvast, W.J. Kortleven

Post thumbnail De rechtenstudie is méér dan een opleiding tot jurist: het is een inwijding in een nieuwe benadering van de werkelijkheid, met een eigen taal en eigen normen, waarden en gebruiken. In dit artikel bespreken wij dit inwijdingsproces, door sociologen ‘socialisatie’ genoemd, en gaan we na in hoeverre onderdelen van dit socialisatieproces diversiteit en inclusiviteit kunnen belemmeren.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2021
AA20210079

My job is to apply the law you write

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

Tekstualisme bij rechters kan leiden tot verrassende resultaten, zoals Carel Smith & Harm Kloosterhuis laten zien in deze aflevering van hun column Vijf minuten rechtsfilosofie.

Perspectief | Column
januari 2021
AA20210086

De bloemetjes buiten zetten

Rechtsvraag (349) Goederenrecht

S. Steneker

Beantwoord deze rechtsvraag van Sander Steneker en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle andere serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2021
AA20210092

L.J. van Apeldoorn (1886-1979), Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht (1933)

C.J.H. Jansen

Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht van L.J. van Apeldoorn (eerste druk 1933) is lang in het collectieve geheugen van Nederlandse juristen blijven hangen. Vermoedelijk speelde het lidmaatschap van de NSB van de auteur daarbij een rol, maar de hoge kwaliteit van het boek zal hier ook zeker aan hebben bijgedragen. Corjo Jansen bespreekt in dit artikel het boek en plaatst het in context.

Literatuur | Boekbespreking
januari 2021
AA20210093

Statistiek in het rechtencurriculum: nut en noodzaak

H. Pluut, J.M.W. Pool, N. Strohmaier, G.M. Veldt

Post thumbnail Gegeven discussies over de T-shaped lawyer en de aandacht voor Empirical Legal Studies, pleiten wij in deze bijdrage voor versterking van het empirische profiel van rechtenstudenten met basiskennis van statistiek. Enerzijds om de aannames waar het recht op berust te kunnen toetsen en de uitwerking van het recht beter te begrijpen. Anderzijds vanwege het belang van data voor de rechtspraktijk.

Perspectief | Perspectiefartikel
januari 2021
AA20210087