Slachtofferrechten in een dadergeoriënteerd strafrecht. Over mensenrechten, verdachten en systeemtheorieën


Het recente wetsvoorstel tot versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces, heeft de strekking de rechtspositie van het slachtoffer in zowel theoretisch als symbolisch opzicht sterk te verbeteren. Deze ontwikkeling is echter niet zonder risicos. De mogelijk hieruit voortvloeiende negatieve implicaties getuigen van het feit dat er wellicht nog belangrijke knelpunten te overwinnen zijn. De relatie tussen slachtofferrechten en mensenrechten, de spanning tussen slachtoffer-rechten en de rechten van de verdachte en de integratie van twee verschillende subsystemen het recht en de psychologie geven aanleiding tot vragen die nopen tot een grondslagenrechtelijke herbezinning. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag of een koers-wijziging in deze geboden is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Reynaers

Verschijning: juli 2006

Archiefcode: AA20060461

mensenrechten slachtoffer slachtofferrechten strafproces

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Verdieping Studentartikel