Rechtsvergelijking

Resultaat 73–84 van de 132 resultaten wordt getoond

Japans recht: Oda of Noda, rechtsorde of maatschappelijke moraal

J. van der Vliet

Dit stuk geeft een vergelijking tussen westerse rechtsstelsels en het Japanse rechtsstelsel.

Overig | Rode draad | Het collectief in het recht
maart 2002
AA20020133

Joint ventures en stemovereenkomsten. Een rechtsvergelijkend perspectief

H.J. de Kluiver

Een essentiële juridische vraag in het kader van joint ventures, opgezet in de vorm van een rechtspersoon, is die naar de verhouding tussen institutionele vastigheid en contractuele flexibiliteit. Het antwoord op die vraag wordt voor een belangrijk deel bepaald door nationaal vennootschapsrecht. In deze bijdrage staat centraal welke ruimte een aantal buitenlandse rechtstelsels biedt voor het gebruik van stemovereenkomsten in dat kader. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het Engelse recht. Die bijzondere aandacht is vanuit de Nederlandse optiek gerechtvaardigd omdat een vennootschap opgericht naar Engels recht in Nederland zeker wordt erkend, en dus hier te lande als rechtsvorm voor een joint venture kan worden gebruikt. Daarnaast kan worden opgemerkt dat het Engelse recht, nog steeds, wordt geacht bijzonder oog te hebben voor de wensen en noden van de handelspraktijk.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
mei 1995
AA19950432

Kansverlies als schadefactor bij medische aansprakelijkheid

M. de Ridder

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk te achterhalen of er een causaal verband bestaat tussen de fout van de arts en het niet-genezen van de patiënt. Door de bewijslast dat de kunstfout wel of niet tot de schade heeft geleid bij de arts of bij de patiënt te leggen, wordt dit soort problemen op een 'alles of niets' manier opgelost. Aangezien een dergelijk bewijs in de praktijk vaak niet te leveren is, kan dit bovendien tot zeer onbillijke resultaten leiden. Frankrijk en België hebben voor dit probleem een goede en bruikbare oplossing gevonden door de toepassing van de theorie van de verloren kans. De patiënt krijgt bij toepassing van deze leer alleen de verloren kans op genezing vergoed. Ik verwacht dan ook dat het niet lang meer zal duren totdat deze theorie door de rechter in het civielrechtelijke medische aansprakelijkheidsrecht zal worden geïntroduceerd.

Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
juli 1995
AA19950548

Klokkenluiden: tussen zelfregulering en Amerikaanse toestanden

F. van Uden

Bedrijfsleven moet zelf klokkenluiders beschermen, aldus een brief van de ministers Brinkhorst, De Geus en Donner aan de Tweede Kamer in april 2005.1 De ministers spraken zich daarnaast uit tegen het belonen van klokkenluiders. Dit zou een verkeerd signaal zijn omdat een klokkenluider een zuiver en moreel motief moet hebben. Terwijl men in Nederland veel heil verwacht van zelfregulering, riskeren Amerikaanse werkgevers gevangenisstraf als zij klokkenluiders benadelen en kunnen werknemers die fraude aan het licht brengen voor enorme beloningen in aanmerking komen. Een groter verschil in benadering is nauwelijks denkbaar. Na een overzicht van de stand van zaken in Nederland, beoogt deze bijdrage in een notendop uiteen te zetten welke regels in de VS gelden en te bezien of uit de Amerikaanse ervaringen (enige) lering kan worden getrokken.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2006
AA20060033

Kort Amerikaans in het vennootschapsrecht

Corporate Governance in de VS en Nederland

H.J. de Kluiver

Ontwikkelingen in het Anglo-Amerikaanse ondernemingsrecht zijn de afgelopen twee decennia sterk beïnvloed door discussies over ‘Corporate Governance’, ofwel, in het Nederlands, ‘ondernemingsbestuur’. Welke regels bevorderen een zo optimaal mogelijk bestuur van de onderneming? En wat is in dat licht de juiste verhouding tussen bevoegdheden van aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders (zoals commissarissen)? En hoe moet vanuit dat perspectief worden geoordeeld over overnames? Dat zijn vragen die, in aansluiting op een schets van de structuur van het Amerikaanse vennootschaps- en effectenrecht, hierna aan de orde komen. Daarbij zal blijken dat juist met betrekking tot dergelijke vragen het rechtseconomisch denken (Law & Economics), althans buiten Nederland, sterk in opmars is.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980407

Kunnen wij iets leren van het Amerikaanse materiële strafrecht?

J.A.W. Lensing

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de vraag of wij in Nederland iets kunnen leren van het Amerikaanse materiële strafrecht? Staat dat strafrecht daarvoor naar ons gevoel niet te dicht bij het oordeel van de gewone, Amerikaanse burger? Op welke min of meer concrete punten zouden wij - ondanks alle kritiek die man op het Amerikaanse systeem kan hebben - in Nederland misschien iets leren van het Amerikaanse strafrecht en de strafrechtelijke literatuur?

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980491

Naar een Europese Asser-serie

Over de noodzaak van rechtsvergelijking bij nationale toepassing van geharmoniseerd en eenvormig recht

E.H. Hondius

Post thumbnail

In deze bijdrage verdedigt Ewoud Hondius de stelling dat het Nederlandse (contracten)recht tegenwoordig een tweedeling kent in autochtoon (Haags) en allochtoon (Brussels/Luxemburgs) recht. Bij de uitleg en toepassing van allochtoon recht – en soms zelfs bij die van autochtoon recht – dient behalve met communautaire rechtsbronnen ook met bronnen uit de belangrijkste lidstaten te worden gewerkt. Het getuigt niet langer van goed vakmanschap, als men het onderzoek tot de eigen nationale rechtsbronnen beperkt. Rechtsvergelijking met andere EU-lidstaten is een must.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
oktober 2011
AA20110738

Nederlands recht uit den vreemde

E.H. Hondius

Maken wij in Nederland voldoende gebruik van wat buitenlandse juristen ons over Nederlands recht te zeggen hebben? Ewoud Hondius meent van niet.

Opinie | Column
maart 2016
AA20160170

Nieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking – reconstructie van een wetgevingsproces

V.J.A. Sütõ

Een uiteenzetting van het ontstaan van het nieuwe vermogensrecht.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2005
AA20050101

Om te doen ophouden de menigvuldige twistgedingen (Digitaal boek)

Opmerkingen omtrent de historische achtergrond van de onrechtmatige daad

G.E. van Maanen

Post thumbnail Soms gaat achter één woord een hele geschiedenis schuil. In dit cahier worden de historische wortels van de onrechtmatige daad bloot gelegd.

9789069161914 - 01-01-1995

Onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische aanslagen: de pro’s en contra’s van het Amerikaanse antiterrorismebeleid

M.F.H. Hirsch Ballin

Post thumbnail De bestrijding van terrorisme heeft in het laatste decennium van de vorige eeuw het strafrechtelijk opsporingsonderzoek veranderd. Het proefschrift van Marianne Hirsch Ballin brengt in beeld hoe Nederlandse en Amerikaanse antiterrorismemaatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten en beginselen die in het strafrechtelijk onderzoek en het strafproces dienen te worden gewaarborgd. In dit artikel licht zij toe welke onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische misdrijven aan de Amerikaanse autoriteiten ter beschikking staan. Vervolgens geeft zij aan hoe de Verenigde Staten zowel in positieve als negatieve zin als voorbeeld kunnen dienen voor reflectie op ons eigen systeem van opsporing van terroristische misdrijven.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 2013
AA20130247

Ontslag in Nederland en België

N. Zekic

Post thumbnail

Het is allerminst eenvoudig rechtsvergelijking te doen op het gebied van het arbeidsrecht. Dit heeft onder andere te maken met de vele bronnen. Naast wetten zijn in het arbeidsrecht bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) heel belangrijk. In deze bijdrage toont Nuna Zekic het belang van het betrekken van de inhoud van cao’s bij rechtsvergelijkend onderzoek op het gebied van arbeidsrecht door de regels omtrent ontslag zoals ze in Nederland en België gelden met elkaar te vergelijken, waarbij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever centraal staat.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
december 2011
AA20110897

Resultaat 73–84 van de 132 resultaten wordt getoond