Rechtsvergelijking

Resultaat 37–48 van de 132 resultaten wordt getoond

De Spreekuurrechter: een nuttige innovatie?

E. Mak

Post thumbnail

Is de Spreekuurrechter, een pilot bij de Rechtbank Noord-Nederland, een nuttige innovatie voor de geschilbeslechting in eenvoudige civiele zaken? Bestudering van het nabijheidsprincipe voor rechtspraak, de afbakening van het rechterlijke domein en een Frans voorbeeld van rechtspraakinnovatie maakt duidelijk dat de proef potentieel heeft maar ook kritisch moet worden bekeken.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2017
AA20170291

De strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Engels en Nederlands recht

A. van Veen

Kent het Engelse strafrecht net als het Nederlandse een deelnemingsfiguur als doen plegen? Wanneer is er sprake van causaal verband naar Engels strafrecht? Hoe gaat het Engelse recht om met ondeugdelijke poging? Vragen als deze zullen in de loop van dit artikel beantwoord worden. De strafrechtelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder de strafrechtelijke gedraging, wordt in dit artikel naar Engels en naar Nederlands recht behandeld. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen tot de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. In een spiegel van een andere erkennen wij onze eigenaardigheden het best.

mei 1994
AA19940387

De Wet Deskundige in Strafzaken: een remmende sprong vooruit?

N.J.M. Kwakman

Post thumbnail

In deze rechtsvergelijkende verkenning wordt een aantal aspecten besproken van de rechtsontwikkeling met betrekking tot de rol van de deskundige in strafzaken in enkele van de ons omringende landen: België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Eerst wordt gekeken naar de huidige stand van zaken in eigen land. Daarbij wordt wat dieper ingegaan op een dilemma dat het centrale thema en de invalshoek vormt voor deze rechtsvergelijkende verkenning.

Overig | Rode draad | Over de grenzen van het recht
april 2011
AA20110309

De wet en de interpretatie van een overeenkomst (Digitaal boek)

Overbodige regels?

P.C. Kop

Post thumbnail De wetgever probeert bij tijd en wijle de rechter voor te schrijven hoe hij de wet moet interpreteren dan wel hoe hij een overeenkomst moet uitleggen. De woorden van een wet en een overeenkomst behoeven vrijwel altijd interpretatie, hoe duidelijk ze op het eerste gezicht ook mogen lijken.

9789492766397 - 22-08-2018

De wonderbaarlijke geschiedenis van de onrechtmatige overheidsdaad in de 19e en 20e eeuw (Digitaal boek)

G.E. van Maanen

Post thumbnail De historische achtergrond van de problematiek van de onrechtmatige overheidsdaad belicht vanuit de ontwikkeling van de rechtspraak daarover in de loop van de negentiende en twintigste eeuw.

9789069162294 - 01-06-1996

De zaak Watson

M.J. Vrij

De Rechtbank van Haarlem deed op 9 juni 1997 uitspraak in de zaak Watson en onderkende in het summiere vonnis de 'hogere motieven' van de Canadese milieu-activist en zijn organisatie Sea Shepherd Conservation Society niet. Ze wees het verweer van de hand dat sprake was van een politiek delict. In dit artikel wordt ingegaan op de reikwijdte van de politieke exceptie ten aanzien van milieu-activisten. Daarnaast wordt de veroordeling bij verstek van Watson bij de Noorse rechter behandeld.

Verdieping | Studentartikel
februari 1998
AA19980069

Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht: rechtsvergelijkingen

M. Veira

In dit artikel bij de Rode draad 'Onder doctoren' wordt door Monique Veira, Universiteit van Suriname, ingegaan op het proefschrift van haar promoter Reinhartz. Het proefschrift van Reinhartz was rechtsvergelijkend. Veira vergelijkt de bevindingen in het proefschrift wat betreft het huwelijksvermogensrecht met het recht in Suriname.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2008
AA20080474

Deutschland über alles

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column over enig empirisch onderzoek dat hij deed naar verwijzingen naar Duits, Engels en Frans recht in dissertaties.

Opinie | Column
februari 2012
AA20120102

Dienstbodes in perspectief

A. Vlieger

Post thumbnail Antoinette Vlieger pleit voor meer aandacht in het juridisch curriculum voor metajuridische invalshoeken zoals rechtssociologie, rechtsgeschiedenis en rechtseconomie. Dit doet ze door middel van een onderzoek naar de rechtspositie van dienstbodes in Arabische landen. Deze dienstbodes bevinden zich vaak in een zeer kwetsbare situatie. Een juridische analyse levert in dit geval weinig op, maar metajuridische perspectieven bieden hier juist interessante inzichten.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2012
AA20120779

Discovery en andere wegen der (ge)lijdelijkheid

M. Kremer, E. Rehbock

Het burgerlijk procesrecht van de common law landen wijkt sterk af van dat op het continent. Er lijkt echter sprake van een zekere toenadering, waarin vooral de discovery (het Anglo-Amerikaanse systee van bewijsgaring) een belangrijke rol toekomt. Discovery wordt door sommigen omarmd om knelpunten in het eigen recht op te lossen. Hier wordt ingegaan op de vraag in hoeverre inbedding daarvan aansluit bij uitgangspunten en ontwikkelingen van het Nederlandse recht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980448

Dissent: een concurring opinion

E.H. Hondius

Hondius gaat in op het fenomeen van dissenting opinions in common law landen en vergelijkt dit met het Nederlandse recht waarbij een gerecht met één mond spreekt.

Opinie | Column
februari 2008
AA20080107

Driemaal schatvinding in Frankrijk

J.E. Jansen

Post thumbnail

Eeuwenlang was het door keizer Justinianus in de zesde eeuw gecodificeerde Romeinse privaatrecht de belangrijkste civielrechtelijke bron die iedere jurist in Europa bestudeerde. Daarvan bleef met de komst van de codificaties echter weinig over en stelde rechtswetenschappers voor de taak het Europese, Romeinse karakter van hun stiel te behouden door de blik over de landsgrenzen te werpen. Dat gebeurt ook in deze amuse: we kijken over de Franse grens, naar rechtspraak over schatvinding.

Opinie | Amuse
april 2022
AA20220254

Resultaat 37–48 van de 132 resultaten wordt getoond