Rechtsvergelijking

Resultaat 97–108 van de 132 resultaten wordt getoond

Protection of a suspect’s privacy in criminal procedures

Does the conceptual approach of the German Federal Constitutional Court make a difference?

M. Lindemann, D.A.G. van Toor

With the discussion on the new Dutch Code of Criminal Procedure and the introduction of new (technological) investigative methods (such as hacking), the question arises whether the protection of the suspect’s privacy in Dutch criminal procedure – which is somewhere between minimalistic and non-existent at the moment – needs to be revised. To this end, a comparison with German Constitutional Law and Criminal Procedural Law will be made. The focus will be on the German concept of ‘Kernbereich privater Lebensgestaltung’, which can be translated as the protection of the core aspect of a private life.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2018
AA20180376

Punitive damages, immateriële schade en fundamentele rechtsbeginselen

A.J. Verheij

In het onderhavige artikel wordt een recente uitspraak van het Supreme Court van de Verenigde Staten behandeld waarin de hoogte van de punitive damages award in strijd met in de Amerikaanse grondwet neergelegde beginselen werd bevonden. Vervolgens komt aan de hand van een uitspraak van het Euro¬pese Hof voor de Rechten van de Mens de vraag aan de orde of de hoogte van een bedrag tot vergoe¬ding van immateriële schade eveneens onderworpen is aan bepaalde rechtsbeginselen.

Overig | Rode draad | Sancties
februari 1997
AA19970071

Recht echt interdisciplinair

E.H. Hondius

De interdisciplinariteit van het recht is een opkomend thema, dat in Nederland vooralsnog vooral beperkt is tot enkele disciplines als law & economics en recht & literatuur. Ewoud Hondius kijkt dan ook voor inspiratie naar twee ambitieuze Duitse interdisciplinaire onderzoeken.

Opinie | Column
oktober 2014
AA20140713

Recht op Homohuwelijk?

F. Schutte - Heide-Jrg

Artikel waar er vanuit het oogpunt van de mensenrechten wordt ingegaan op de openstelling van het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht (homohuwelijk). Er wordt ingegaan op het wetsvoorstel, vergelijkingen worden gemaakt met de regeling van het geregistreerd partnerschap in Scandinavische landen en er wordt gekeken in hoeverre de regeling op bescherming van het EVRM kan rekenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1997
AA19970086

Rechter en politiek in de DDR

G.J.M. van Wissen

In deze bijdrage aan het bijzonder nummer 'Rechter en Politiek' wordt het ideologisch en juridisch kader geschetst waarin de rechter in de vroegere DDR functioneerde. De conclusie is dat de rechter een verlengstuk is geweest van het communistische regime en in die functie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van de heerschappij van de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), de Oostduitse communistische partij. Vervolgens wordt aangegeven hoe na de Wende tot op zekere hoogte een Selbstreinigung van de rechters heeft plaats gevonden. Het resultaat hiervan is dat een meerderheid van de vroegere DDR-rechters haar functie verder zal kunnen uitoefenen.

Bijzonder nummer | Rechter en politiek
november 1992
AA19920743

Rechtsvergelijking en rechtsvinding in burgerlijke zaken

I.R. Jong, L. Strikwerda

Welke rol vervult rechtsvergelijking bij rechtsvinding door de Hoge Raad in burgerlijke zaken? Deze vraag staat in dit artikel centraal. Een vijftal wordt onderscheiden waarin buitenlands recht aan de orde komt In deze gevallen blijkt het rechtsvergelijkend argument een steeds wisselende rol te spelen. Als zelfstandig interpretatie-argument is rechtsvergelijking een betrekkelijk zeldzame verschijning in de rechtsvinding van de Hoge Raad.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940284

Rechtsvergelijking en taal

W. Pintens

Er bestaat een nauw verband tussen rechtsvergelijking en bet vertalen van teksten. De rechtsvergelijker zal gevonden informatie vaak in een anderstalig verslag moeten verwerken. Daarbij zal hij merken dat dit vertalen niet eenvoudig is en dat zowel een grondige kennis van de vreemde taal als van het bestudeerde rechtsstelsel noodzakelijk is. De auteur formuleert enkele vuistregels die de jurist kunnen behoeden voor een amateuristische rechtsvergelijking.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940290

Rechtsvergelijking in het bestuursrecht

E.M.H. Hirsch Ballin, N. Verheij

De bestuursrechtelijke rechtsvergelijking is, in vergelijking met de privaatrechtelijke rechtsvergelijking, nog nauwelijks geïnstitutionaliseerd. Niettemin speelt rechtsvergelijking in het Nederlandse bestuursrecht van oudsher een belangrijke rol. Juist ook op fundamentele punten is veel ontleend aan vooral het Franse en Duitse bestuursrecht. Dat houdt verband met de gebrekkige ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht tot aan de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is die achterstand op onze buurlanden goeddeels ingelopen. De hernieuwde belangstelling voor rechtsvergelijking in het bestuursrecht sedert ongeveer vijftien jaar richt zich dan ook meer op verfijningen dan op fundamenten. Te verwachten is dat onder invloed van de toenemende Europese samenwerking en integratie rechtsvergelijking steeds belangrijker zal worden. Nederland, dat nu beschikt over een moderne codificatie, zal daarbij niet langer alleen als importeur, maar ook als exporteur van bestuursrecht kunnen optreden.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940371

Rechtsvergelijking is rechtsverrijking

J.S. Kortmann, P. Werdmuller

In dit artikel wordt naar aanleiding van de verder gaande Europese integratie door twee redacteuren ingegaan op de harmonisatie van het Nederlandse privaatrecht met andere Europese landen. Zij constateren aanzienlijke verschillen. De redacteuren pleiten voor rechtsvergelijkend onderzoek om onnodige disharmonie te voorkomen.

Opinie | Redactioneel
oktober 1995
AA19950745

Rechtsvergelijking, rechtsgeschiedenis en ius commune

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een recente polemiek

R. Zimmerman

Wat behoort het doel van het onderwijs en de bestudering van het Romeinse recht aan een hedendaagse universiteit te zijn? Moet daarbij het klassieke Romeinse recht of het ius commune dat daarop gegrond is, beklemtoond worden? Moet de accent liggen op elegantia of op utilitas? Behoort de bestudering van derechtsgeschiedenis binnen rechtenfaculteiten te geschieden, of is dit eerder een taak van de geschiedkundige? Dit zijn sommige van de belangrijke vragen die naar voren zijn gekomen in een recente polemiek tussen professor Ankum en professor Zwalve. Aangezien het dit tijdschrift was, dat voorzag in het forum voor deze polemiek, en aangezien zowel Ankum als Zwalve daarnaast verwijzen naar een van mijn werken ten einde hun argumenten te ondersteunen, wil ik graag gebruikmaken om hier mijn eigen mening te geven over sommige van de onderwerpen die aangeroerd zijn. Deze onderwerpen zijn nauw verbonden met het onderwerp dat mij is voorgeschreven door de redactiecommissie van dit bijzonder nummer: rechtsvergelijking, rechtsgeschiedenis en ius commune. Ik wil de nadruk leggen op bevindingen in Duitsland, maar ik denk dat veel van mijn waarnemingen ook opgaan, mutatis mutandis, voor andere landen van west-Europa.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940276

Rechtsvorming in vergelijkend perspectief: de Engelse Human Rights Act 1998

L.F.M. Verheij

In dit artikel wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de Engelse rechter sinds de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998 wetten toetst aan het EVRM. De gewijzigde constitutionele verhouding tussen rechter en wetgever staat daarbij centraal. Na de inleiding wordt de rechterlijke toetsing beschreven zoals deze bestond vr de inwerkingtreding van de Human Rights Act 1998. Vervolgens wordt kort ingegaan op de inhoud van de Human Rights Act 1998 waarmee het EVRM in de Engelse rechtsorde is gencorporeerd. Daaropvolgend wordt de belangrijkste rechtspraak op grond van artikel 3 en 4 van de genoemde wet besproken, waarna wordt afgesloten met een korte rechtsvergelijkende beschouwing. Daarin wordt de rechterlijke toetsing van wetgeving aan het EVRM in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk met elkaar vergeleken.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2007
AA20070028

Rechtsvorming: een blik over de grenzen

E.H. Hondius

In dit artikel wordt de rechtsvorming in landen met een civil law-systeem vergeleken met landen met een common law-systeem. Daarbij wordt ingegaan op de plaats en wijze van rechtsvorming door het hoogste rechtsprekende orgaan. Ook wordt de betekenis in de onderscheiden rechtsstelsels van precedenten behandeld.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2006
AA20060327

Resultaat 97–108 van de 132 resultaten wordt getoond