Klokkenluiden: tussen zelfregulering en Amerikaanse toestanden


Bedrijfsleven moet zelf klokkenluiders beschermen, aldus een brief van de ministers Brinkhorst,
De Geus en Donner aan de Tweede Kamer in april 2005.1 De ministers spraken zich daarnaast uit
tegen het belonen van klokkenluiders. Dit zou een verkeerd signaal zijn omdat een klokkenluider
een zuiver en moreel motief moet hebben. Terwijl men in Nederland veel heil verwacht van zelfregulering,
riskeren Amerikaanse werkgevers gevangenisstraf als zij klokkenluiders benadelen en
kunnen werknemers die fraude aan het licht brengen voor enorme beloningen in aanmerking komen.
Een groter verschil in benadering is nauwelijks denkbaar. Na een overzicht van de stand van
zaken in Nederland, beoogt deze bijdrage in een notendop uiteen te zetten welke regels in de VS
gelden en te bezien of uit de Amerikaanse ervaringen (enige) lering kan worden getrokken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F. van Uden

Verschijning: januari 2006

Archiefcode: AA20060033

Code Tabaksblat klokkenluider mededinging Star-gedragscode

Metajuridica Rechtsvergelijking

Verdieping Verdiepend artikel