Rechtsvergelijking

Resultaat 13–24 van de 132 resultaten wordt getoond

Battle of Forms: Harmonisation in the European Context?

M. Jansen, A. Poissonnet, S. Rook, Y. Zhang

This article focuses on the practical problem of the battle of forms. Standard form contractual terms are part of everyday business life. In the majority of circumstances, a business expects the consumer simply to accept its standard form. This form then becomes the binding contract. However, the situation is more complicated when both parties adopt the same stance, with each side attempting to gainsay the other by replying to a standard set of terms and conditions with a set of its own. Thisproblem has been subjected to varying legal analyses across the European jurisdictions with very different results. This article critically examines and contrasts the solutions favoured by representatives of three major legal traditions in French, Dutch and English law. Through this it hopes to shed light on the essential question of the possibilities of harmonisation in this area of contract law.

Verdieping | Studentartikel
juli 2007
AA20070566

Beantwoording rechtsvraag (269) vergelijkend staatsrecht

P.J. Boon

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij constitutionele regelingen van Nederland, Duitsland en Frankrijk met elkaar vergeleken worden.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980620

België: Een staat in hervorming of in ontbinding

H. Vuye

Post thumbnail In dit artikel worden de verschillende staatshervormingen die zich in België hebben voorgedaan sinds 1970 en waardoor België nu een federale staat is. In het artikel komt de structuur zoals die in de loop van de jaren is ontstaan goed naar voren en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen taalgroepen, gewesten en gemeenschappen. Tenslotte wordt er vooruitgeblikt op toekomstige staatshervormingen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080719

Bescherming en beperking van grondrechten vergeleken

H.R.B.M. Kummeling

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitgangspunten en beginselen die ten grondslag liggen aan de grondrechtenbescherming in een aantal Lid-Staten van de EG. Tegelijk wordt een aantal actuele vraagstukken omtrent grondrechtenbescherming meegenomen. Met name wordt besproken de mogelijke noodzaak tot het introduceren van materiële afwegingscriteria, het nu al jaren voortslepende debat over constitutionele toetsing in Nederland en ten slotte de gevolgen van de Europese integratie voor de grondrechtenbescherming, met daarbij in het bijzonder de vraag waarom incorporatie van het EVRM in het EG-recht zo moeizaam van de grond komt.

Bijzonder nummer | Rechtsvergelijking
mei 1994
AA19940360

Beslag op kredietruimte

Bewijslastdeling, de informatieplicht van de arts en het recht op zelfbeschikking: communicerende vaten!

I. Giesen

In deze bijdrage staat de bewijslastverdeling in een procedure tot verkrijging van schadevergoeding tegen een arts, wegens schending van zijn informatieplicht, centraal. Betoogd wordt dat het recht op zelfbeschikking niet alleen van invloed is op de zorgvuldigheidsnorm waaraan de arts dient te voldoen, maar ook een rechtvaardiging kan zijn voor een verdergaande afwijking van de hoofdregel van bewijslastverdeling. Daarbij wordt ook het Duitse recht aan een beschouwing onderworpen.

Verdieping | Studentartikel
september 1996
AA19960534

Borgtocht – Leasingovereenkomst – Contractoverdracht – Gevolgen voor de borg

Communautaire pacificatie in België: Is de grens bereikt?

H. Vuye

Post thumbnail In dit artikel van de Hasseltse hoogleraar Vuye wordt ingegaan op de toekomst van de Belgische federale staat. Vuye gaat daarbij in op een overlegmodel dat niet meer op federaal niveau maar op deelstatelijk niveau plaatsvindt.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080797

Congresverslag Academie Internationale de Droit Compar te Utrecht

T. Kodrzycki, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot

De Universiteit Utrecht is in juli 2006 de eer te beurt gevallen gastvrouw te zijn van het XVIIe vierjaarlijkse rechtsvergelijkende congres van de Academie Internationale de Droit Compar. Deze bijdrage biedt een bescheiden kijk in de keuken van het congres, waarbij onder andere in wordt gegaan op een tweetal onderwerpen dat aan de orde kwam.

Verdieping | Congresverslag
mei 2007
AA20070422

Constitutionele toetsing in internationaal perspectief

L.F.M. Besselink

In deze eerste bijdrage van de Rode draad 'Constitutionele toestsing' wordt het Nederlandse toetsingsverbod van art. 120 Gw vergeleken met soortgelijke en andere wijzen van toetsing in andere landen.

Overig | Rode draad | Constitutionele toetsing
februari 2003
AA20030088

Creation of New Estonian Private Law

P. Varul

In dit rechtsvergelijkend artikel wordt de ontwikkeling van het Estse recht geschetst waarbij aandacht wordt besteed aan het algemene privaatrecht, personen- en familierecht, eigendomsrecht, erfrecht, verbintenissenrecht en in mindere mate aan enkele kleinere rechtsgebieden zoals intellectuele eigendomsrechten.

Overig | Rode draad | Over de grens
juli 2007
AA20070574

De aansprakelijkheid van de falsus procurator in Europees en rechtsvergelijkend perspectief

D. Busch

In dit artikel wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de tussenpersoon die onbevoegdelijk heeft gehandeld voor schade opgelopen door de derde. Handelsverkeer laat zich niet belemmmeren door landsgrenzen. De regels van vertegenwoordigingsrecht verschillen nog wel per land en daardoor kan er in geval van onbevoegde vertegenwoordiging sprake zijn van rechtsongelijkheid. In dit artikel wordt gekeken in hoeverre er eigenlijk sprake is van rechtsongelijkheid en worden er een aantal rechtsstelsels behandeld waarbij zowel common law als civil law rechtsstelsels aan de orde komen.

Verdieping | Studentartikel
september 2009
AA20090537

Resultaat 13–24 van de 132 resultaten wordt getoond