Resultaat 1–12 van de 96 resultaten wordt getoond

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente 'Philip MorrisI Rothmans'-arrest van het Europese Hof over de toepassing van artikel 85 EEG op concentraties.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880523

AC-Treuhand AG v. Commissie

Welke ondernemingen vallen onder het bereik van het verbod van artikel 101, lid 1, VWEU?

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Tweede kamer) 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:717, zaak C-194/14 P, betreffende een vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 februari 2014, AC-Treuhand AG/Commissie (T-27/10, ECLI:EU:T:2014:59). Advocaat-generaal N. Wahl

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2016
AA20160121

Bedrijfsbezoeken door de NMa

E. van Dijk

De NMa ziet erop toe dat bedrijven eerlijk met elkaar concurreren. Ze doen dit door kartelvorming te bestrijden en misbruik van economische machtsposities aan te pakken. Voordat een sanctie wordt opgelegd moet de NMa met bewijs komen. Hiervoor wordt veel informatie verzameld en geanalyseerd, gevolgd door een gedegen rapport. Op basis van dat rapport wordt dan een sanctiebesluit genomen. In deze bijdrage wordt besproken hoe de NMa informatie verzamelt en welke bevoegdheden zij daarbij heeft.

Mei 2010
AA20100347

Beginselen van goed markttoezicht

M. Aelen

Op 26 september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Juni 2015
AA20150543

Big data en mededingingsrecht: is artikel 102 VWEU op tijd klaar voor de uitdaging?

J.W. van de Gronden

De onstuitbare opkomst van big data noodzaakt de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten ertoe snel meer werk te maken van het verbod op misbruik van een machtspositie. De toepassing van artikel 102 VWEU en diens ‘evenknie’ in het nationale recht (in Nederland art. 24 Mededingingswet) op big data brengt met zich dat bepaalde doctrines en benaderingen met de vereiste voortvarendheid geschikt gemaakt moeten worden voor deze nieuwe uitdagingen. Daarover gaat deze amuse.

Opinie | Amuse
Mei 2019
AA20190342

Claims, consumentenbescherming en concurrentiekracht

Wegwijs in de wirwar van de voedings- en gezondheidsclaims

H.J. Bremmers

Het onjuist of misleidend gebruiken van voedings- en gezondheidsclaims verstoort de werking van de markt, kan de voedselveiligheid in gevaar brengen en ondermijnt de mogelijkheden die de consument heeft om met kennis van zaken keuzes te maken. In dit artikel staan de problemen die zijn verbonden met de autorisatie en het gebruik van claims centraal.

Rode draad | Voedsel & Recht
Mei 2014
AA20140384

Commerciële aspecten van de sport

T. van Straveren

Vercommercialisering heeft te maken met de verkoop van een product. Dat product bestaat uit de sportprestaties van de sportorganisatie — de club, de bond of een andere soortgelijke organisatie — en uit de sportprestaties van de betrokken sporters. Bij de verkoop van het product is natuurlijk van groot belang wie de rechten op die prestaties kan doen gelden. Dit artikel gaat in op de rechten van de sportorganisatie en de sporter op hun respectievelijke prestaties alsmede op de verhouding tussen die rechten.

Overig | Rode draad | Sport en recht
December 1996
AA19960744

Communautair toezicht op Nationale Steunmaatregelen

J.A. Winter

In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp van de staatssteun en steunmaatregelen door de nationale overheden. Deze steun aan nationale bedrijven en bedrijfstakken verstoort de interne markt. In het artikel worden de artikelen 92 en 93 EEG behandeld waarbij de opzet en ratio hiervan aan de orde komt. Het steunbegrip van art. 92 EEG wordt uitvoerig besproken. Ook komen verschillende vormen van steun aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890441

Criminalisering van het mededingingsrecht: trendy of noodzaak?

F.O.W. Vogelaar

Dit artikel gaat in op de strafrechtelijke aanpak van overtredingen van het mededingingsrecht uit artikel 81 en 82 EG-verdrag.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2005
AA20051015

De beoordeling van joint ventures onder Europees en nationaal mededingingsrecht

R. Ludding

In de marktgeoriënteerde economieën van de Lid-Staten van de Europese Unie is de mededinging tussen ondernemingen een drijvende kracht, het belangrijkste mechaniek voor het (uiteindelijk) efficiënt aanwenden van schaarse productiemiddelen, een stimulator van vernieuwing. Zowel op nationaal als op Europees niveau bestaan rechtsregels die ondernemingen weliswaar niet tot actieve concurrentie verplichten, maar wel beogen ondernemersgedrag dat tot een afnemende intensiteit of kwaliteit van de mededinging leidt of kan leiden, aan banden te leggen. Een gemeenschappelijke onderneming kan onder omstandigheden een merkbare beperking van de mededinging (tussen de partners onderling of tussen hen en derde-ondernemingen) tot gevolg hebben. Deze bijdrage bespreekt de beoordeling van dat gevolg naar Europees en nationaal recht.

Bijzonder nummer | Joint Ventures
Mei 1995
AA19950409

De beperkte betekenis van mededingingsrechtelijke beginselen voor het ontstaan van een interne Euregionale bouwmarkt na 1992

H. Nijholt

In deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van het gemeentelijk (aanbestedings)beleid voor het ontstaan van een interne Europese (bouw)markt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de mededingings- en ordeningspolitieke aspecten van het aanbestedingsrecht. Te veel accent op uitsluitend het mededingingsaspect brengt het ontstaan van die interne markt in gevaar.

Bijzonder nummer | Europa 1992
Mei 1989
AA19890436

De doorwerking van Europese rechtsbeginselen bij de decentrale handhaving van het EU-mededingingsrecht

M.J. Frese

De handhaving van het EU-mededingingsrecht door nationale autoriteiten is onderworpen aan Europese rechtsbeginselen. Deze beginselen dragen bij aan de effectiviteit van de handhaving en aan de bescherming van individuele rechten. Omdat deze beginselen niet alle aanstonds kenbaar zijn geeft dit artikel een impressie van het huidige Europese raamwerk. Hiermee wordt beoogd zowel het vigerende Europese rechtsregime als de mate van Europese integratie op dit terrein te verduidelijken.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2012
AA20120108

Resultaat 1–12 van de 96 resultaten wordt getoond