Resultaat 13–24 van de 112 resultaten wordt getoond

De beperkte betekenis van mededingingsrechtelijke beginselen voor het ontstaan van een interne Euregionale bouwmarkt na 1992

H. Nijholt

In deze bijdrage wordt ingegaan op de betekenis van het gemeentelijk (aanbestedings)beleid voor het ontstaan van een interne Europese (bouw)markt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de mededingings- en ordeningspolitieke aspecten van het aanbestedingsrecht. Te veel accent op uitsluitend het mededingingsaspect brengt het ontstaan van die interne markt in gevaar.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890436

De Data Act: van het beschermen van data naar het delen van data?

I. Graef

Post thumbnail In deze aflevering van ‘Verdraaid recht’ schrijft Inge Graef over de Data Act. Hoewel het doel van de Data Act is om innovatie te bevorderen door data beschikbaar te maken voor hergebruik door derden, zouden verplichtingen om data te delen ook kunnen leiden tot een afname van prikkels voor marktspelers om te blijven investeren in producten en diensten die data genereren, waardoor er een averechts effect optreedt.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
maart 2024
AA20240196

De doorwerking van Europese rechtsbeginselen bij de decentrale handhaving van het EU-mededingingsrecht

M.J. Frese

De handhaving van het EU-mededingingsrecht door nationale autoriteiten is onderworpen aan Europese rechtsbeginselen. Deze beginselen dragen bij aan de effectiviteit van de handhaving en aan de bescherming van individuele rechten. Omdat deze beginselen niet alle aanstonds kenbaar zijn geeft dit artikel een impressie van het huidige Europese raamwerk. Hiermee wordt beoogd zowel het vigerende Europese rechtsregime als de mate van Europese integratie op dit terrein te verduidelijken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120108

De invloed van politiek-economische voorkeuren op de besluitvorming van het Gerecht inzake EU-mededingingsrecht

W. Wijtvliet

Dit artikel bespreekt een nieuwe methode om politiek-economische voorkeuren van EU-rechters te meten, analyseert de invloed van deze voorkeuren op de rechtspraak van het Gerecht inzake EU mededingings- en staatssteunrecht en gaat kort in op een mogelijke normatieve implicatie van statistisch onderzoek naar rechterlijke besluitvorming.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2020
AA20200037

De juiste stand van zaken rondom fusiecontrole in Engeland, Frankrijk en West-Duitsland

J.J. Knol, A.P.J.M. van Loon

In het septembernummer van Ars Aequi besteedt Jan Jacques Knol, in zijn artikel over de stand van zaken rond de fusiecontrole,1 ondermeer ook aandacht aan de fusiecontroleregelingen in Groot-Brittanië, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland (BRD). Mr. A.P.J.M, van Loon betoogt in dit artikel dat in die beschrijvingen een aantal onjuistheden staan.

Verdieping | Studentartikel
januari 1989
AA19890018

De rol van rechtsbeginselen in het recht van de intellectuele eigendom en de ongeoorloofde mededinging

D.W.F. Verkade

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van rechtsbeginselen op het gebied van de intellectuele eigendom en de ongeoorloofde mededinging. Daarbij wordt allereerst ingegaan op de grondslagen waarop de bestaande bescherming van onstoffelijke prestaties is terug te voeren. Daarbij spelen verschillende argumentaties een rol die voldoende behandeld worden. Ook wordt er ingegaan op de vraag of er met beginselen te argumenteren valt voor of tegen meer bescherming van onstoffelijke prestaties. Bij dit alles komt veel jurisprudentie aan de orde.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910859

De zaak Microsoft

P.J. Slot

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Grote kamer) van 17 september 2007, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 (Microsoft Corp. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) Na een overzicht van de aanleiding van de grote Microsoft-zaak bespreekt de annotator de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg. Aan de orde komen: relevante markt, weigering van het beschikbaar stellen van interoperabiliteitsinformatie, koppelverkoop en de opgelegde boete.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2008
AA20080142

Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening?

W.H. van Boom

Hoge Raad 8 juli 2016, nr. 15/00167, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016/950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2017
AA20170041

Een effectief clementiebeleid

B. Braat

De auteur kijkt naar de effectiviteit van het clementiebeleid en naar de vraag hoe dit beleid nog effectiever kan worden. Met de opkomende civiele handhaving in het mededingingsrecht is daarbij van belang dat een juiste balans wordt gevonden waarbij enerzijds slachtoffers van kartels effectief schade kunnen verhalen en anderzijds kartelovertreders geïnteresseerd blijven om het kartel te melden bij de mededingingsautoriteiten.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2019
AA20190160

EU antitrust law infringements and private damages actions: how to hold cartelists liable for damages

C.S. Rusu

Post thumbnail

Directive 2014/104/EU on private damages actions builds on the CJEU’s landmark rulings dealing with EU antitrust private enforcement. It also harmonises certain key elements of private damages domestic actions. This article evaluates the development of the victims’ right to claim damages stemming from EU antitrust infringements. It then discerns the Directive’s added value for holding the cartelists liable to fully compensate the injured parties. The article concludes that the EU antitrust private enforcement system has come a long way since the CJEU’s Courage and Crehan ruling, thus overcoming the underdevelopment which until recently characterised it.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2017
AA20170796

Europese Mededingingsregels in het perspectief van het Witboek voor de Interne Markt

M. Fierstra

Met een optimisme zo mogelijk nog groter dan het pessimisme waarmee het door Orwell verdoemde 1984 werd tegemoetgetreden, wordt uitgekeken naar 1992, het jaar waarin de communautaire interne markt moet worden gerealiseerd. Veel aandacht wordt geschonken aan de voorstellen die de Commissie moet doen en besluiten die de Raad dient te nemen voor het bereiken van deze doelstelling alsmede aan de voorbereiding van het bedrijfsleven op de nieuwe mogelijkheden. Minder aandacht kreeg tot nu toe de betekenis van de interne markt voor die beleidsgebieden waar de Commissie al betrekkelijk zelfstandig een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Europese integratie. Dit opstel heeft tot onderwerp mogelijke gevolgen van de interne markt voor het Europese mededingingsrecht.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890428

Grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededinging

J.J.C. Kabel

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij er wordt ingegaan op de spanning tussen het toelaten van reclame in andere landen dan waar de adverteerder vandaan komt en de bescherming van de nationale adverteerders en diens belangen. In het artikel komen aspecten van internationaal privaatrecht en harmonisering van nationale wetgeving aan de orde om antwoord te geven op de probleemstellingen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
oktober 1993
AA19930714

Resultaat 13–24 van de 112 resultaten wordt getoond