Resultaat 25–36 van de 349 resultaten wordt getoond

Burgerlijk procesrecht geschetst

A.L.H. Ernes, M.L.H. Reumers

Post thumbnail In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het algemene Burgerlijk procesrecht be­handeld. De regelingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vormen hierbij de grondslag. De teksten geven een globale weergave van het rechtsgebied en sluiten aan bij de opgenomen schematische weergave van het Burgerlijk procesrecht. Beoogd is studenten een rode draad te bieden bij de bestudering van het Burgerlijk procesrecht.

9789069167640 - 10-05-2016

Burgerlijke rechter ook reserverechter in ambtenarenzaken

L.J.A. Damen

Hoge Raad 28 februari 1992, nr. 14635, ECLI:NL:HR:1992:ZC0527, NJ 1992, 687 m.nt. MS, AB 301 m.nt. FHvdB, Gem. stem 6952.6 m.nt. L.J.A. Damen, TAR nr. 86, m.nt. P.L. de Vos op pp. 328-329 (Changoe/Staat). Ook bekend als Ambtenarenwet II. In dit arrest gaat de Hoge Raad 'om'. De Hoge Raad oordeelt dat de burgerlijke rechter ook bevoegd is in zaken waarbij schadevergoeding aan de orde is waarbij het gaat om een ambtenaar. Dit was een van de laatste zaken voor invoering van de Awb en bakende de verhouding tussen burgerlijke en administratieve rechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1993
AA19930282

Cassatie in het belang der wet als instrument van rechtsvorming

T.F.E. Tjong Tjin Tai

Post thumbnail Cassatie in het belang der wet is misschien niet erg bekend. In dit artikel wordt hierop ingegaan. Omdat de cassatieprocedure in het algemeen misschien ook niet bij iedereen goed bekend is, wordt allereerst kort en simpel uitgelegd wat cassatie inhoudt, wat de functie daarvan is, en hoe de procedure verloopt. Daarnaast wordt specifieker ingegaan op het bijzondere instrument van cassatie in het belang der wet.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2022
AA20220975

Causaliteitsonzekerheid: betekenis en reikwijdte van de ‘omkeringsregel’

T. Hartlief

Hoge Raad 19 januari 2001, nr. C99/093HR, ECLI:NL:HR:2001:AA9556, RvdW 2001, 34 (Ter Hofte/Oude Monnik) In de noot bij dit arrest wordt de bewijsrechtelijke omkeringsregel besproken die door de Hoge Raad is geïntroduceerd voor gevallen van schending van een zorgvuldigheidsnorm waarbij het gevaar zich verwezenlijkt en daarmee het causaal verband tussen schending van de norm en het ontstaan van de schade dan gegeven is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2001
AA20010452

Causaliteitsonzekerheid. Opkomst en ondergang van de ‘omkeringsregel’?

T. Hartlief

Hoge Raad 29 november 2002, nr. C01/071HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7351, RvdW 2002, 191 (Kastelijn/Achtkarspelen) In deze noot wordt ingegaan op de werking van de omkeringsregel bij causaliteitsvraagstukken. Daarbij geldt de volgende regel: causaliteit wordt aangenomen indien er een bepaald risico in het leven wordt geroepen en dit risico zich ook verwezenlijkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2003
AA20030298

Civiel hoger beroep in volle omvang

G.R. Rutgers

Hoge Raad 5 december 2003, nr. C03/124HR, ECLI:NL:HR:2003:AJ3242, RvdW 2003, 190, NJ 2004, 76 (Clickly.com BV en Vongolo BV/Johnson Spark Participatie BV.) De in dit arrest aan de orde komende vragen hebben betrekking over de omvang van de rechtsstrijd in appel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2004
AA20040282

Civiel procesdossier (Digitaal boek)

F.M. Beijer, A.I.M. van Mierlo

Post thumbnail Door aan de hand van echte processtukken de hoofdlijnen van het huidige burgerlijk procesrecht te beschrijven, wordt de lezer inzicht verschaft in de wijze waarop zich een civiele procedure in de praktijk daadwerkelijk afspeelt en wordt de stof verlevendigd en, waar nodig aan de hand van nadere voorbeelden, verduidelijkt.

9789069163369 - 27-06-1999

Civiele cassatie

W.D.H. Asser

Post thumbnail De ins and outs van de cassatieprocedure. Voor studenten die de cassatie wat meer uitgebreid willen bestuderen en een snelle oriëntatie voor beginnende (cassatie)practici en andere geïnteresseerden. Het bevat naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook de nodige procesrechtelijke details.

9789069166919 - 26-04-2018

Commentaren op fundamentele herbezinning (Digitaal boek)

P. Ingelse

Post thumbnail Commentaren op de fundamentele herbezinning op het burgerlijke procesrecht.

9789069167077 - 25-10-2004

Commerciële actoren in massaschadezaken: pionieren tussen toegang tot het recht en claimcultuur

I. Tillema

Post thumbnail Onlangs werd de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie vastgesteld. Dat betekent dat het in de toekomst mogelijk wordt om in een collectieve actie ex artikel 3:305a BW ook een vordering tot schadevergoeding in geld in te stellen. Dit geeft aanleiding om in deze ‘Rode Draad’ terug te blikken op de ervaringen die in vijfentwintig jaar zijn opgedaan met collectieve afwikkeling van massaschade, in het bijzonder op de bijdrage van commerciële belangenbehartigers aan de toegang tot het recht en de keerzijde daarvan, een claimcultuur. De ervaringen bieden eveneens stof voor een vooruitblik.

Rode draad | Toegang tot het recht
juni 2019
AA20190506

Commerciële motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de claimcultuur?

I. Tillema

Post thumbnail

Dit artikel verkent aan de hand van een (systematisch) jurisprudentieonderzoek de ervaringen met de collectieve actie van artikel 3:305a BW, in het bijzonder de vraag of commerciële motieven bijdragen aan de door sommigen gevreesde claimcultuur. Daarmee beoogt de auteur een bijdrage te leveren aan het debat over de collectieve (schadevergoedings)actie.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2016
AA20160337

Conflictenrecht en buitelands recht in kort geding

X.E. Kramer

Het kort geding is uitgegroeid tot een belangrijk en effectief middel ter beslechting van privaatrechtelijke geschillen. Wanneer een civiele zaak aanknopingspunten met meerdere rechtsstelsels vertoont, treedt het conflictenrecht in werking. De conflictenrechtelijke dogmatiek kan echter in strijd komen met de pragmatische aanpak die in de spoedprocedure centraal staat. In dit artikel zal ik trachten deze controverse te doorbreken door een oplossing aan te dragen die zowel recht doet aan de internationaal-privaatrechtelijke aspecten van de casus als de belangen die worden gediend door een snelle, doelmatige rechtsbedeling in kort geding.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
oktober 1996
AA19960612

Resultaat 25–36 van de 349 resultaten wordt getoond