Resultaat 325–336 van de 348 resultaten wordt getoond

Toegang tot eerstelijnsrechtspraak, een blik over de grenzen

E. Bauw, J. van Mourik

Post thumbnail De vraag of de rechter voldoende toegankelijk is voor alle groepen burgers krijgt veel aandacht in de politiek en ook de rechtbanken streven naar verbetering van de eerstelijnsrechtspraak op dit punt. In deze bijdrage verkennen wij de toegang tot de eerstelijnsrechtspraak in de ons omringende landen. Hoe verhoudt de toegang in Nederland zich tot de situatie in deze landen en wat kan daarvan worden geleerd?

Rode draad | Toegang tot het recht
december 2019
AA20191016

Tussen feit en fictie

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Het thema 'de feiten en het recht' wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-09-2014

Tussen feit en fictie (Digitaal boek)

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail Het thema 'de feiten en het recht' wordt bestudeerd vanuit het burgerlijk procesrecht, het staatsrecht en vanuit het procesrecht van het EHRM. Over de googelende rechter, de onderzoeksbevoegdheden van het parlement en de feitenvaststelling door het Straatsburgse Hof.

9789069166308 - 23-09-2014

Twee benaderingen bij gebruik van statistisch bewijs

H.O. Kerkmeester

Sinds het arrest Binderen/Kaya is algemeen geaccepteerd dat in civiele zaken gebruik kan worden gemaakt van statistisch bewijsmateriaal. Vooral voor het leveren van indirect bewijs van discriminatie en op de terreinen van gezondheids- en milieuschade kunnen statistische gegevens belangrijke diensten bewijzen. In deze bijdrage zal worden aangegeven wat onder statistisch bewijs kan worden verstaan. Er zullen twee wijzen worden onderscheiden waarop met dit bewijs kan worden omgegaan, namelijk het kansbepalingsmodel en het toetsingsmodel. Er zal worden betoogd dat het tweede model in het algemeen de voorkeur verdient.

Rode draad | Bewijs en bewijsrecht | Verdieping | Verdiepend artikel
november 1999
AA19990793

Uitleg van commerciële contracten in de praktijk

D.J. Beenders, J.W.M.K. Meijer

Post thumbnail Het is van essentieel belang dat bij de totstandkoming van een overeenkomst al wordt nagedacht over mogelijke risico’s ten aanzien van de uitleg daarvan en hoe deze risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Mocht het tot een geschil komen, dient een partij bovendien zoveel mogelijk (processuele) waarborgen te treffen om de kans op een voor haar gunstige uitleg van de overeenkomst te vergroten. Dit artikel is bedoeld om studenten vanuit een praktische invalshoek een inleiding te geven op deze problematiek en de wijze waarop daarmee kan worden omgegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2013
AA20130646

Uitleg van exploten

H.B. Krans

Hoge Raad 14 december 2007, nr. C06/191HR, ECLI:NL:HR:2007:BB4765, LJN: BB4765, NJ 2008, 10 In de noot bij dit arrest wordt een uitlegvraag besproken die speelt in het burgerlijk procesrecht. In deze zaak was onduidelijk welke partij hoger beroep had ingesteld. De annotator gaat in op de bevoegdheid om een rechtsmiddel in te zetten, de wilsvertrouwensleer en de uitleg van exploten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2008
AA20080286

Uitzondering of (hoofd)regel? De uitsluiting van hoger beroep en cassatie ex artikel 7:685 BW en de derde fase van de herziening burgerlijk procesrecht

B. de Vries

De procedure betreffende de ontbinding wegens gewichtige redenen is een procedure waarbij grote financiële en menselijke belangen op het spel staan. Daarom zou tot de conclusie gekomen kunnen worden dan uitsluiting van hoger beroep en cassatie niet meer houdbaar is.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
juli 1999
AA19990515

Urgenda: tijd voor een constitutioneel hof?

G. Boogaard

Post thumbnail De opwinding over het Urgenda-arrest is vooral van staatsrechtrechtelijke aard. In het civiele recht lijkt eerder sprake van een zekere onverstoorbaarheid. Rechterlijke onverstoorbaarheid is op zich goed voor de trias politica, maar bij te veel civiele onverstoorbaarheid in grote constitutionele kwesties, wordt het misschien toch tijd voor een constitutioneel hof.

Blauwe pagina's | Recht en politiek
oktober 2020
AA20200862

Van Berkels derdenbeslag

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 25 januari 1991, nr. 14108, ECLI:NL:HR:1991:ZC0122, RvdW 1991, 41 (Van Berkel/Tribosa) In deze uitspraak die nog gewezen is ten tijde van het oude Burgerlijke Wetboek wordt ingegaan op de werking van het derdenbeslag op huurvorderingen bij vervreemding van het object waar de huur uit voortvloeit. De Hoge Raad oordeelt met verwijzing naar het destijds nieuwe art. 475b Rv dat een vervreemding van het object waar de vorderingen waar beslag op is gelegd uit voortvloeien geen invloed heeft op het beslag en dat dit in overeenstemming is met het destijds geldende recht. Ook het feit dat het object waar de huurvorderingen uit voortvloeien executoriaal verkocht is door de eerste hypotheekhouder doet hier niets aan af. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1991
AA19910498

Van een advocaat die vergeet in hoger beroep te gaan

M.F.J. Haak

De advocaat die heeft verzuimd hoger beroep aan te tekenen blijft in een beroepsaansprakelijkheidsprocedure veelal buiten schot. Zijn cliënt slaagt er doorgaans niet in het causaal verband tussen de fout en de schade te bewijzen. Daarvoor moet hij aantonen dat hij zonder de fout in hoger beroep een beter resultaat zou hebben behaald. HR 24 oktober 1997 (Baijing/Mr H) komt de cliënt tegemoet en voorziet in de mogelijkheid tot vergoeding van het verlies van een proceskans. In dit artikel wordt besproken hoe deze mogelijkheid in de praktijk kan worden gebruikt. Mijn inziens dient een vergoeding te worden toegewezen naar evenredigheid van de geschatte waarde van de verloren kan. Aan vergoeding worden enkele voorwaarden verbonden.

Verdieping | Studentartikel
maart 1998
AA19980138

Van request-civiel naar herroeping

C.J.J.C. van Nispen

In deze bijdrage aan de Rode Draad wordt beschreven hoe de, historische, regeling van het request-civiel wordt omgevormd tot de regeling van herroeping in het burgerlijk proces.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
juni 2001
AA20010432

Verbetering kennelijke verschrijving in uitspraak

G.R. Rutgers

Hoge Raad 15 mei 1998, RvdW 1998, 107C, ECLI:NL:HR:1998:ZC2656 (Zevenbergen/NV Interpolis Schade) Geen hogere voorziening is toegelaten tegen een beslissing op een verzoek tot verbetering van een kennelijke vergissing in een uitspraak, tenzij de rechter ten onrechte de regel dat een kennelijke verschrijving tot verbetering moet kunnen leiden niet heeft toegepast of buiten zijn toepassingsgebied is getreden, dan wel zodanige essentiële vormen niet in acht heeft genomen dat niet kan worden gesproken van een eerlijke en onpartijdige behandeling. Het verzoek is niet aan termijn gebonden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1998
AA19980976

Resultaat 325–336 van de 348 resultaten wordt getoond