Burgerlijke rechter ook reserverechter in ambtenarenzaken


Hoge Raad 28 februari 1992, nr. 14635, ECLI:NL:HR:1992:ZC0527, NJ 1992, 687 m.nt. MS, AB 301 m.nt. FHvdB, Gem. stem 6952.6 m.nt. L.J.A. Damen, TAR nr. 86, m.nt. P.L. de Vos op pp. 328-329 (Changoe/Staat). Ook bekend als Ambtenarenwet II.

In dit arrest gaat de Hoge Raad ‘om’. De Hoge Raad oordeelt dat de burgerlijke rechter ook bevoegd is in zaken waarbij schadevergoeding aan de orde is waarbij het gaat om een ambtenaar. Dit was een van de laatste zaken voor invoering van de Awb en bakende de verhouding tussen burgerlijke en administratieve rechter.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930282

Hoge Raad 28-02-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0527) zaaknummer: 14635

aanvullende rechtsbescherming bevoegdheid burgerlijke rechter objectum litis-leer

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtStaats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie