Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, J.C.W. de Sauvage Nolting, M.V. Ulrici

Beantwoording van een rechtsfilosofische rechtsvraag gesteld in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' waarbij de rol en beroep van de advocaat aan de orde komen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980722

De noodzakelijke verwevenheid van recht en ethiek

R.G.M.E. Foqué

In dit eerste artikel bij de Rode draad 'Recht & Ethiek' wordt ingegaan op de verbondenheid tussen recht en ethiek. In de bijdrage worden verschillende filosofische visies omtrent dit onderwerp behandeld.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980006

De universaliteit van de mensenrechten

G.A. van der Wal

In dit artikel als bijdrage bij de Rode draad 'Recht & Ethiek' komt de universaliteit van mensenrechten aan de orde. Besproken wordt in hoeverre mensenrechten in verschillende landen en culturen geldig kunnen zijn, wat hun karakter is en of zij wel de juiste maatstaf zijn voor een 'goede samenleving'.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Studentartikel
april 1998
AA19980241

De wet als winterdijk

M.J. Trappenburg

In dit artikel geeft de auteur haar visie op de relatie tussen recht, ethiek en wetgeving. Zij pleit voor wetgeving die functioneert als een winterdijk. Dit betekent dat de praktijk zichzelf reguleert. Pas als excessen optreden, dient er wetgeving te zijn die excessen voorkomt of indamt. Zij treedt onder meer in discussie met Wibren van der Burg, die eerder in deze Rode draad publiceerde over de verhouding recht, ethiek en wetgeving.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 1998
AA19980802

Een rondetafelgesprek over recht, ethiek en dieren

H. van der Tas, C. Zijderveld

In onze samenleving worden dieren gehouden. Soms voor de gezelligheid, maar de meesten worden voor de voedingsindustrie of voor dierenproeven gehouden. Dat dit gebeurt en vooral ook de wijze waarop, is vaak onderwerp van hevige discussie. De vraag is hoe ver je met een dier mag gaan; zijn er (ethische) grenzen? Het antwoord is bevestigend, dat zal niemand verbazen, maar waar liggen die grenzen? Een volgende vraag is wie die grenzen moet stellen? Speelt op dit vlak het recht een rol? Kan, en zo ja, moet de overheid grenzen stellen met een ethisch gehalte? Of is de consument verstandig genoeg om zelf uit te maken waar voor hem de grens ligt? Op 28 mei 1998 werd, in het kader van de Rode draad Recht & Ethiek in Utrecht een rondetafelgesprek gehouden waarin onder meer deze onderwerpen aan de orde kwamen.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Interview
oktober 1998
AA19980809

Ethiek en Recht in Japan

F.B. Verwayen

Bijdrage aan de Rode draad over het recht in Japan waarbij ingegaan wordt op de ethische normen die gelden in het rechtssysteem dat in de 19de eeuw vanuit het westen is gerecipieerd. Er wordt ingegaan op de kenmerken van de Japanse rechtspraktijk, Confucianisme.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
december 1998
AA19980134

Ex qua viri boni nominantur

A.A.M. Kinneging

In dit artikel wordt betoogd dat het vigerende rechtspositivisme niet moet worden gezien als een resultante van ons ontwaken uit idealistische sluimeringen, maar juist als uitwerking van onze vergetelheid met betrekking tot een intellectuele traditie die onmisbare inzichten in ethiek en recht bevat. Omdat de ‘proof of the pudding is in the eating’, beproeft de auteur zijn stelling aannemelijk te maken door nog eens zijn licht te laten schijnen over het traditionele begrip van ‘rechtvaardigheid’, i.e. de deugd ieder het zijne te geven.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
september 1998
AA19980750

Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?

M. Bovens

De machtigste personen in de moderne westerse wereld zijn rechtspersonen. Zo zijn inmiddels meer dan de helft van de grootste honderd economieën ter wereld geen landen, maar ondernemingen. In deze bijdrage zal vanuit het perspectief van recht en ethiek naar deze ontwikkeling worden gekeken. Er zal worden onderzocht of op rechtspersonen morele plichten rusten. Ook komt aan de orde of rechtspersonen rechten hebben of zouden moeten hebben.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1998
AA19980651

Het strafrecht voorbij

M. Wladimiroff

Er wordt wel eens gezegd dat in oorlog en liefde alles geoorloofd zou zijn. Ethici onder ons zullen zich — afgezien van de vraag of liefde als een vorm van oorlogsvoering kan worden gezien — afvragen waarom in tijd van oorlog geoorloofd zou zijn wat in tijd van vrede ontoelaatbaar is. In deze bijdrage wordt de ontwikkeling van het internationale humanitaire recht als een middel tot beperking van ethisch onrecht besproken. In dit recht staat zowel de bescherming van het niet bij de strijd betrokken individu, als de individuele verantwoordelijkheid voor schendingen van dat recht, centraal. Het beoogt, ondanks of juist vanwege het met een gewapend conflict gepaard gaande onrecht, algemeen aanvaarde normen te handhaven. Aldus heeft zich een rechtssysteem ontwikkeld dat de universele geldigheid van humanitaire normen, als onaantastbaar rechtsgoed, geldend maakt. Het ideaal van universele gelding wordt echter beter gediend wanneer naast zwakke nationale handhaving ook effectieve internationale handhaving van deze humanitaire normen algemeen zou worden aanvaard.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
december 1998
AA19980942

Liberalisme versus Fascisme & Over Radbruch en Kant

Open brief van C.W. Maris op de reactie van Th. Mertens & Reactie van Mertens op de brief van Maris

C.W. Maris, T.J.M. Mertens

Open brief van C.W. Maris op de reactie van Th. Mertens en vice versa. De eerste brief besteed aandacht aan de vraag of het nationaal-socialisme kan worden gezien als een rechtvaardigheidsideaal. Iedere rechtvaardigheidsopvatting berust uiteindelijk niet op mythes of onbewijsbare metafysica. Liberalisme is een hoger ideaal omdat economische wedijver produktiever is dan fysieke strijd, zodat in Radbruchs filosofie beide op gelijke hoogte zouden moeten staan. Mertens stelt dat ook ten aanzien van rechtspositivisme niet alleen de theoretische uitgangspunten in ogenschouw genomen moeten worden, maar ook in concreto bezien moet worden wat dergelijke opvattingen voor de inrichting van de rechtsorde betekenen en tegen welke historische achtergrond ze geschreven werden. Radbruch gaat uit van een waarderelativisme waardoor het nationaal-socialisme, met zijn absolute waarden, in zijn filosofie niet gelijk kan staan met het liberalisme. Met natuurkundig bewijsbare metafysica heeft dat niks van doen.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
november 1998
AA19980876

Over politiek liberalisme en Sonja

Open brief aan F. Jacobs en C. Maris van Th. Mertens

T.J.M. Mertens

In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand een brief van dr. T. Mertens die zijn brief tevens richt aan F. Jacobs. In zijn brief gaat dr. T. Mertens in op een eerdere bijdrage van beiden geadresseerde waarbij internationale immigratie aan de orde kwam.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
april 1998
AA19980264

Recht en cultuur

Open brief van C.W. Maris aan A.F. Paula

C.W. Maris, A.F. Paula

Briefwisseling van Maris en Paula in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' waarbij het Antilliaanse huwelijksrecht aan de orde komt. Maris vraagt zich af of in de Nederlandse Antillen het liberale systeem van het Nederlandse vasteland moet worden ingevoerd. Hij legt vier verschillende gevallen voor waaruit wel of geen invoering geconcludeerd kan worden. Paula gaat in op de voor en nadelen van versoepeling van het huwelijks- en echtscheidingsrecht op de Nederlandse Antillen en de discussie over het homohuwelijk aldaar.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
december 1998
AA19980960

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond