Resultaat 61–72 van de 400 resultaten wordt getoond

De volgende 50 jaar voor het EVRM

M. Kuijer

Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) heeft afgelopen 4 november 2000 zijn vijftigste verjaardag gevierd. In die 50 jaar is het EVRM uitgegroeid tot een van de meest belangrijke internationale documenten van de Nederlandse rechtsorde. In het eerste deel van dit artikel wordt stilgestaan bij het succes van de afgelopen 50 jaar en een aantal van de mogelijke uitdagingen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de komen 50 jaar. Want de 'burden of succes' weegt zwaar op de Straatsburgse schouders. Het tweede deel van dit artikel is verschenen in Ars Aequi november 2001.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2001
AA20010650

De volgende 50 jaar voor het EVRM — deel II

M. Kuijer

Dit is het tweede gedeelte van een artikel over vijf grote uitdagingen voor het EHRM in de nabije toekomst. Het EVRM heeft afgelopen 4 november 2000 zijn vijftigste verjaardag gevierd. In die 50 jaar is het EVRM uitgegroeid tot een van de meest belangrijke internationale documenten voor de Nederlandse rechtsorde, maar de `burden of success´ weegt zwaar op de Straatburgse schouders.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2001
AA20010892

De Wereldconferentie op het gebied van de rechten van de mens van Wenen 1993

P. van Weerelt

Artikel over de Wereldconferentie Mensenrechten in 1993 in Wenen. In het artikel worden drie onderwerpen behandeld die op de conferentie aan de orde kwamen te weten: universaliteit, de relatie mensenrechten, democratie en ontwikkeling en de mogelijke instelling van een Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1994
AA19940018

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Gemeenten verantwoordelijk voor welzijnszorg

M.A.J.M. Buijsen

Post thumbnail

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking getreden. Deze wet is een van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel en brengt een zeer aanzienlijke taakverzwaring met zich voor de lokale overheid. Deze nieuwe wet paart veel beleidsruimte aan een eigenaardige besluitvormingsprocedure, waardoor zorgzoekenden weinig houvast geboden wordt. Veel conflicten liggen in het verschiet.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2015
AA20150112

UCERF 9 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

De X factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie

M. van den Brink

Marjolein van den Brink doet in deze bijdrage over trans*genders verslag van een omvangrijk rechtsvergelijkend onderzoek.

De zaak Soering

C.E. du Perron, H. Wattendorff

In dit artikel komt de zaak Soering aan de orde. Een uitspraak van het EHRM van 7 juli 1989 stond centraal in hoeverre de uitlevering van een Duitser door Engeland aan de Verenigde Staten na verdenking van moord. De vraag is of deze uitlevering strijdigheid oplevert met art. 3 EVRM. In het artikel wordt eerst ingegaan op de feiten van de zaak. Vervolgens komt de beslissing van het EHRM en de gronden daarbij aan de orde. Ter illustratie van het onmenselijke karakter van wat gevangenen in de Verenigde Staten moeten ondergaan in afwachting op hun executie wordt een brief van een veroordeelde afgedrukt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1990
AA19900019

De zaak Thomas Lubanga: Disclosure-perikelen in de eerste Strafhof-zaak

Democratie, groepsbelediging en haatzaaien

A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien (art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2016
AA20160821

Detentie zonder grenzen

Israël en de bezette gebieden

Amnesty International

Na de vredesonderhandelingen tussen Israël en de PLO in 1993 en 1994 werden veel administratief ge¬detineerden vrijgelaten. Het betrof voornamelijk Palestijnen die tijdens de intifada door de militaire autoriteiten waren opgepakt. Van de indertijd meer dan 5000 administratief gedetineerden bleven nog ongeveer 225 personen in gevangenschap. Dit aantal is inmiddels alweer opgelopen tot tenminste 270.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1997
AA19970588

Developmental and Autonomy Rights of Children, Empowering Children, Caregivers and Communities

N. Doeswijk, J. Tupamahu

Op 20 november 2001, internationale dag van de rechten van het kind, vierde het Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 12-jarig bestaan. Teneinde de positie van het kind te kunnen versterken,werd op deze dag gekeken naar de wezenlijke betekenis van dit verdrag. Er werd met name getracht bij te dragen aan de bevordering en bescherming van de developmental and autonomyrights of children. De actualiteit van dit thema wordt in het bijzonder onderstreept door het feit dat kort na plaatsing van dit verslag de door ‘11 september’ uitgestelde Kindertop door de Verenigde Naties in New York zal worden georganiseerd.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2002
AA20020244

Dhr. T.Z.-Sociale Verzekeringsbank

Dienstweigeren en Vluchtelingenstatus

T.P. Spijkerboer

In het onderstaande komt de vraag aan de orde of dienstweigeraars uit landen waar geen wettelijke of feitelijke mogelijkheid tot dienstweigeren en/of vervangende dienstplicht bestaat, in Nederland aanspraak kunnen maken op de vluchtelingenstatus. Allereerst zal bekeken worden wie, naar internationale en Nederlandse maatstaven, als dienstweigeraar aangemerkt kan worden. Daarna zal de vraag aan de orde komen of dienstweigeren beschouwd kan worden als een (uitvloeisel van een) mensenrecht. Vervolgens wordt onderzocht of dienstweigeren naar geldend internationaal recht onder omstandigheden een plicht kan zijn. Tot slot wordt de kwestie behandeld wanneer het optreden van de autoriteiten van het land van herkomst tegenover een dienstweigeraar als vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag moet worden aangemerkt.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1988
AA19880842

Resultaat 61–72 van de 400 resultaten wordt getoond