Mensenrechten

Resultaat 97–108 van de 402 resultaten wordt getoond

Foltering – een onuitroeibaar kwaad?

P.H. Kooijmans

In dit artikel wordt ingegaan op het toezichthouden op mensenrechtenschendingen door verschillende organen. Ook wordt er ingegaan op de rapportage over schendingen van de mensenrechten in het bijzonder die van foltering. Hiervoor is een speciale rapporteur ingesteld. In het artikel wordt het mandaat en de bevoegdheden van de rapporteur.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1993
AA19930036

Foltering in Turkije: de publieke verklaring van het CPT

M. Kuijer

In dit artikel in de reeks Mensenrechten wordt de werking van het Comité van de Raad van Europa besproken. Dit Comité waakt tegen folteringen en onmenselijke behandelingen door de Lid-Staten. In dit artikel wordt de werking van dit Comité besproken op basis van het CPT-Verdrag. Verder in het artikel wordt een zaak rondom folteringen in Turkije besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1994
AA19940854

Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM

J.M. Emaus, E.C. Gijselaar, R. Rijnhout

Post thumbnail

In deze bijdrage verkennen de auteurs wat de juridische verantwoordelijkheid is van de NAM ten aanzien van door de inwoners van Groningen geleden schade ontstaan door bevingen die vworden veroorzaakt door gasboringen. Hierbij beperken zij zich niet alleen tot het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, maar zij betrekken ook rechtspraak van het EHRM.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2014
AA20140801

Gay marriage is about to win

K.H.P. Bovend'Eerdt, R. de Graaff

Het Amerikaanse Hooggerechtshof kan niet langer stilzwijgen over de grondwettelijkheid van een verbod op het homohuwelijk. Begin november 2014 besliste een federal appeals court, in tegenstelling tot andere lagere federale rechters, dat de keuze voor of tegen het homohuwelijk door de statelijke wetgever moet worden gemaakt. Deze verdeeldheid maakt een inhoudelijk oordeel van het Hooggerechtshof noodzakelijk. Gezien de door het Hooggerechtshof gekozen strategie is het ondenkbaar dat de maatschappelijke ontwikkeling alsnog een halt wordt toegeroepen.

Opinie | Redactioneel
januari 2015
AA20150003

Gedetineerdenzorg in het buitenland, een recht?

W. van Hoogstraten

In dit opiniërende artikel gaat de auteur in op het volgens hem bestaande recht van in het buitenland gedetineerde Nederlanders op consulaire bijstand van de Nederlandse overheid op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de status van de Bundel Consulaire Voorschriften.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2001
AA20010233

Gedwongen pensionering van rechters: een verouderde norm?

L.M. van den Bosch, R.H.T. Jansen

De Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren kent al bijna een eeuw een harde leeftijdsgrens: zodra een rechter zeventig jaar oud is, moet hij of zij de toga aan de wilgen hangen. De auteurs van dit redactioneel betogen dat de wettelijke pensioenontslagleeftijd voor rechters is verouderd. Zou die leeftijdsgrens niet met de gemiddelde levensverwachting moeten meegroeien?

Opinie | Redactioneel
april 2021
AA20210331

Geeft Nederland juiste toepassing aan de beschermingsclausule bij het waarborgen van de vrijheid van godsdienst?

J. Bos

Nederlandse rechters en bestuursorganen lijken zich nauwelijks rekenschap te geven van de zogenaamde most-favoured-individual clause in mensenrechtenverdragen. Tot de toepassing van deze clausule zijn de Nederlandse rechters en bestuursorganen echter wel verplicht. In dit artikel wordt onderzocht of deze nalatigheid tot gevolg heeft dat de bescherming van de godsdienstvrijheid in Nederland onder de maat is.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2007
AA20070727

Geen exceptio artis, maar wel bescherming van de kunst

W. Sorgdrager

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de reeks recht en cultuur, wordt ingegaan op verschillende kunstuitingen en in hoeverre deze in strijd zijn met de (straf)wet en openbare orde. Doordat Nederland niet net zoals Duitsland een exceptio artis kent, hoeft de rechter over een bepaalde uiting die in het geding is niet telkens te oordelen of iets al dan niet een vorm van kunst is. Ook wordt er ingegaan op uitspraken van het EHRM die oordeelt of bepaalde beperkingen van (kunst)uitingen toelaatbaar waren.

Blauwe pagina's | Recht en Cultuur
mei 2009
AA20090294

Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19

H.B. van Kolfschooten

Post thumbnail In crisissituaties – waaronder de coronacrisis – wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210766

Gelijke beloning en de ontslagvergoeding: het verschil tussen militaire dienst en ouderschapsverlof

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 8 juni 2004, zaak C-220/02, ECLI:EU:C:2004:334 (Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten t. Wirtschaftskammer Österreich) Dit arrest gaat over het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers. Verder gaat het over de meetelling ter berekening van ontslagvergoeding, van militaire dienstperiodes. Mogelijkheid tot vergelijking van werknemers in militaire dienst met vrouwelijke werknemers die bij afloop van hun zwangerschapsverlof ouderschapsverlof nemen, dat niet meetelt bij berekening van ontslagvergoeding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2004
AA20040654

Gelijkheid en recht op zorg (Digitaal boek)

A.P. den Exter

Post thumbnail Gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van het sociale gezondheidszorgstelsel. Het aan de Zvw ten grondslag liggende idee van eigen verantwoordelijkheid, ingevoerd met behulp van marktprikkels, lijkt te getuigen van een ‘nieuw’ gelijkheidsdenken in de gezondheidszorg. Wat betekent dit?

9789069165899 - 25-01-2007

Gezichtsherkenningstechnologie in de opsporing: tijd voor onafhankelijk toezicht?

W.Y. Hu, M.W. Kouwenberg

Gezichtsherkenningssoftware zoals Clearview AI biedt mogelijkheden voor opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld doordat het identificatie van verdachten eenvoudiger maakt. Vanuit privacyoogpunt is de inzet van dergelijke technologie echter niet zonder bezwaren. Tegelijkertijd is het toezicht op gegevensverwerking door de politie beperkt. Daarom pleiten de auteurs voor een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op onder andere deze, voor burgers potentieel ingrijpende, wijze van gegevensverwerking.

Opinie | Redactioneel
januari 2023
AA20230003

Resultaat 97–108 van de 402 resultaten wordt getoond