Mensenrechten

Resultaat 85–96 van de 402 resultaten wordt getoond

Een nieuw wapen in de strijd tegen ernstige vormen van kinderarbeid

N. Hovers

Kinderarbeid is een probleem dat al lange tijd de aandacht van velen op zich weet te vestigen. Wereldwijd maken kinderen lange werkdagen, worden aan machines vastgeketend, krijgen door slechte arbeidsomstandigheden allerlei lichamelijke klachten en worden door hun arbeid geestelijk afgestompt. Vanwege de slechte economische situatie kan kinderarbeid in veel ontwikkelingslanden echter niet plotseling worden afgeschaft. Daarnaast kan bepaalde arbeid voor kinderen ook een positieve, vormende waarden hebben omdat zij daardoor een beroep kunnen leren. Om deze redenen is men veelal de mening toegedaan dat alleen de vormen van arbeid die kinderen schaden en in het algemeen als ontoelaatbaar worden geacht, bestreden dienen te worden.De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft voor de zitting van 2 juni 1998 in Genève de bespreking van een voorstel voor nieuw verdrag inzake ontoelaatbare vormen van kinderarbeid op de agenda staan. In dit artikel zal dit voorstel nader worden bekeken en zal worden bezien in hoeverre het een doeltreffende bijdrage kan leveren aan de strijd tegen ernstige vormen van kinderarbeid.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1998
AA19980178

Een onaanvaardbare uitbuiting van vluchtelingen

J.A. Buitenhuis, P.M.H. van der Molen-Maesen

Bijzonder nummer | Vreemdelingenrecht | Verdieping | Studentartikel
mei 2000
AA20000324

Een wettelijk verbod op conversietherapie: symboolwetgeving of bittere noodzaak?

L. Postma, J. Verhagen

Post thumbnail

De zogenaamde ‘homogenezingstherapie’, ook wel conversietherapie, is een fenomeen dat de gemoederen bezighoudt. Van verschillende kanten uit de samenleving wordt voor een juridische aanpak voor het voorkomen en tegengaan van conversietherapie gepleit. Maar is een wettelijk verbod aangewezen? En is daar een afzonderlijke bepaling voor nodig? In deze bijdrage bezien de auteurs of het strafrecht en gezondheidsrecht reeds voldoende mogelijkheden bieden om conversietherapie aan te pakken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2022
AA20220098

Eerlijk proces en tuchtrechtelijke procedures

F.P. Ölçer

Post thumbnail In deze bijdrage wordt de verhouding tussen het eerlijk procesrecht zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM en tuchtrechtelijke procedures geduid en geproblematiseerd. Besproken wordt hoe het eerlijk procesrecht en tuchtrechtelijke procedures beide variabele en complexe noties betreffen, waardoor de positionering van de laatste in het eerlijk procesrecht, als niet uitdrukkelijk in de tekst van artikel 6 EVRM genoemde procedures, niet eenvoudig is.

Bijzonder nummer | Tuchtrecht
juli 2016
AA20160506

Effective and sufficient

B.I. Bethlehem, H. Nieuwstadt

Ondanks dat de nationale rechtsmiddelen nog niet uitgeput zijn, wordt een vreemdeling bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens toch ontvankelijk verklaard. Het gaat er bij nationale rechtsmiddelen om of deze effective en sufficient zijn.

Opinie | Redactioneel
april 2007
AA20070287

Ereschulden en mensenrechten

G. Jungslager

Gedurende de bezetting van Nederlands-Indië hebben er ernstige schendingen van de rechten van de mens plaatsgevonden. Als gevolg daarvan menen velen dat Japan nu een ereschuld in te lossen heeft ten opzichte van de nog in leven zijnde slachtoffers en hun nabestaanden. In Tokio zijn processen tegen de Japanse overheid aanhangig gemaakt om genoegdoening te verkijgen. In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de Nederlandse gelaedeerden, en de Stichting Japanse Ereschulden die hun belangen behartigt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1997
AA19970020

UCERF 8 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind?

S. Burri

De hoofdvraag die in deze bijdrage wordt behandeld is in hoeverre de EU-rechtspraak tot nu toe al dan niet heeft bijgedragen aan het faciliteren van zorg door mannelijke en vrouwelijke werknemers voor hun kinderen in families.

Europa’s voorvechter van economische en sociale rechten

Y.M. Donders

Post thumbnail

Het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) is veel minder bekend dan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het ECSR speelt een belangrijke rol bij de bescherming van economische en sociale rechten, ook in Nederland. De besluiten van dit Comité zijn echter niet onomstreden. Wat doet dit Comité precies?

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2014
AA20140253

European Fundamental Rights Cases 1970-2014 (Digitaal boek)

M.P. Beijer, J.H. Gerards, L.R. Glas

Post thumbnail This compendium of European Fundamental Rights Cases contains a selection of landmark judgments of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice.

9789069165509 - 20-12-2014

Europese grenzen aan Nederlandse restricties voor gezinsmigratie

P.R. Rodrigues

Post thumbnail Het minderheidskabinet Rutte heeft ingezet op een restrictief vreemdelingenbeleid. Dat geldt niet alleen voor asiel, maar met name ook voor gezinsmigratie. Uitgangspunt van het beleid met betrekking tot gezinsmigratie is dat voorkomen moet worden dat kansarme migranten zich in Nederland vestigen. Het Nederlandse vreemdelingenrecht staat echter niet meer op zich zelf. Naast mensenrechtenverdragen is de betekenis van het recht van de Europese Unie het afgelopen decennium aanzienlijk toegenomen. Het is de vraag in hoeverre de voorgenomen beperkingen aan gezinsmigratie zich verhouden tot de waarborgen uit de mensenrechtenverdragen en het Unierecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2011
AA20110626

Europese regels en het strafprocesrecht

Y. Buruma

Behoudens de invloed van (de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens over) het EVRM, lijken er de volgende factoren te bestaan die een disharmoniërende invloed kunnen hebben op het strafprocesrecht zoals vervat in het Wetboek van Strafvordering: de eerste pijler, Schengen, de der¬de pijler en Europol. Deze factoren en hun potentiële invloed worden in onderstaand artikel tegen het licht gehouden.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960386

Fataal politiegeweld en het recht van nabestaanden

Y. Buruma

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 4 mei 2001, Application no. 24746/94, ECLI:CE:ECHR:2001:0504JUD002474694 (Hugh Jordan v. The United Kingdom). In de noot van prof. Y. Buruma bij dit arrest wordt ingegaan op art. 2 EVRM waarbij het recht op leven centraal staat. In het arrest en de noot wordt besproken in hoeverre de staat een onderzoeksplicht heeft bij een fataal slachtoffer veroorzaakt door geweld van staatswege.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2001
AA20010665

Resultaat 85–96 van de 402 resultaten wordt getoond