Resultaat 37–48 van de 208 resultaten wordt getoond

Euthanasie

A. Kors

Dit artikel bevat een weergave van de nieuwe meldingsprocedure bij euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging. Alvorens op de nieuwe regels in te gaan word eerst de oude procedure behandeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 1999
AA19990159

Euthanasie: de grens bereikt?

J.A.K. van den Berg, B. Degelink, J.B. Spath

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsvoorstel rondom euthanasie. De verschillende criteria waaraan een uitvoering van het euthanasieverzoek moet voldoen komen aan bod.

Opinie | Redactioneel
Februari 2001
AA20010063

Euthanasie: de symboliek voorbij?

G. Geudens

De goedkeuring van de Nederlandse euthanasiewet kon op ruime publieke belangstelling in binnen- en buitenland rekenen. Daarbij kregen vooral uitgesproken voor- en tegenstanders aandacht. Na een gepolariseerde discussie nadert ook in België een euthanasiewet de eindfase. Een beknopte schets van deze regeling kan een interessant perspectief bieden. Daarbij zal blijken dat ondanks de ruime publieke belangstelling in beide landen bepaalde maatschappelijke probleempunten ernstig te kort worden gedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2001
AA20010884

Gebrekkige hulpzaak bij medische behandeling

W.H. van Boom

Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1082 (Miragel-plombe), Hoge Raad 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1090 (PIP-implantaat)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2021
AA20210268

Geestelijk lijden en euthanasie

J. Legemaate

Over de mate waarin geestelijk lijden een grond kan vormen voor de inwilliging van een verzoek om levensbeëindiging van een patiënt bestaan uiteenlopende meningen. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische aspecten van twee voorbeelden van deze problematiek: hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten en levensbeëindiging wegens een ‘voltooid leven’.

Rode draad | Recht & Geest
Mei 2021
AA20210494

Gegevensbescherming in gezondheidscrises in de EU: apps in de strijd tegen COVID-19

H.B. van Kolfschooten

Post thumbnail

In crisissituaties – waaronder de coronacrisis – wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologie. Apps verwerken grote hoeveelheden persoonsgegevens van individuen, met gevolgen voor het grondrecht op gegevensbescherming. Deze bijdrage gaat in op de rol van gegevensbescherming in crisisbeheersing en -bestrijding in de EU en bespreekt in hoeverre het recht op gegevensbescherming kan worden ingeperkt in het kader van een gezondheidscrisis.

Bijzonder nummer | Crisis!
Juli 2021
AA20210766

Geheimhoudingsbedingen in de zorg

Over de geldigheid van 'zwijgcontracten' in medische vaststellingsovereenkomsten

S.S.Y. Engelen

Post thumbnail Geheimhoudingsbedingen zijn in beginsel rechtsgeldige bedingen, maar in sommige gevallen kan daaraan worden getwijfeld. Bijvoorbeeld in het geval van een in een medische vaststellingsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding, ook wel zwijgcontract genoemd. In deze bijdrage wordt onderzocht of een dergelijk beding nietig of vernietigbaar is op grond van artikel 3:40 BW, dan wel op grond van artikel 6:248 lid 2 BW buiten toepassing dient te worden gelaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2020
AA20200049

Gelijkheid en recht op zorg (Digitaal boek)

A.P. den Exter

Post thumbnail

Gelijkheid in de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen is een belangrijk uitgangspunt van het sociale gezondheidszorgstelsel. Het aan de Zvw ten grondslag liggende idee van eigen verantwoordelijkheid, ingevoerd met behulp van marktprikkels, lijkt te getuigen van een ‘nieuw’ gelijkheidsdenken in de gezondheidszorg. Wat betekent dit?

9789069165899 - 25-1-2007

Gezondheid als mensenrecht

Overpeinzingen in het licht van de coronacrisis

B. Toebes

Post thumbnail

De coronacrisis laat ons zien dat volksgezondheid een groot maar ook kwetsbaar goed is. Net als rechten op privacy, fysieke integriteit en godsdienstvrijheid ligt de bescherming van de gezondheid verankerd in onze Grondwet en in een reeks mensenrechtenverdragen waar Nederland partij bij is. Wat zijn de implicaties van deze norm, en wat is de betekenis ervan in de coronacrisis?

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2021
AA20210225

Gezondheidsrecht en ouderen, het vertegenwoordigingsvraagstuk

H.D.C. Roscam Abbing

In dit artikel komt het vertegenwoordigingsvraagstuk in het gezondheidsrecht aan de orde en dan met name waar het betrekking heeft op ouderen. Soms kan het zo zijn dat een oudere zichzelf niet meer kan verzorgen en/of vertegenwoordigen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan bestaande en speciale regelingen voor ouderen. Ook wordt heet leerstuk van de informele vertegenwoordiging en de verantwoordelijkheid van de arts behandeld.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880665

Goed en kwaad buiten het recht: de zaak van Jodie en Mary

M.A.J.M. Buijsen

In dit artikel wordt ingegaan op ethische dilemma's bij de scheiding van een siamese tweeling (Jodie en Mary) waarbij een van de twee baby's het leven laat en de ouders tegen een scheiding van de kinderen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 2003
AA20030919

Goederenrecht en het menselijk lichaam

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over de goederenrechtelijke status van het menselijk lichaam, en van door het lichaam afgescheiden of in het lichaam aangebrachte objecten.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
Juli 2011
AA20110512

Resultaat 37–48 van de 208 resultaten wordt getoond