Resultaat 193–204 van de 221 resultaten wordt getoond

Nawoord op bovenstaande reacties

N. Holtrust, I. de Hondt

In dit artikel geven de eerdere auteurs van een artikel in Ars Aequi een reactie op de binnengekomen kritieken.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930024

Nee hoor dokter, u heeft nog geen plannen voor donderdagavond

C.C. de Kluiver, A.M. Overheul

De Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg beoogt de mogelijkheden voor het aanpakken van verzekeringsfraude door zorgverleners te vergroten door middel van versterking van het instrumentarium van de zorgverzekeraar. Zo krijgt de zorgverzekeraar de mogelijkheid om in de werkagenda van de arts te kijken en het medisch dossier van een patiënt op te vragen. Het wetsvoorstel stuitte op heftig verzet, omdat het medisch beroepsgeheim zou worden uitgehold. Maar is dit wel zo?

Opinie | Redactioneel
januari 2017
AA20170003

Ontwikkelingen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek met embryo’s

S.F.M. Wortmann

In het onderstaande zal eerst kort worden ingegaan op stamcellen en het zogenoemde therapeutisch kloneren, nauwkeuriger gezegd: celkerntransplantatie. Daarna volgt een kort overzicht van ontwikkelingen in de buitenlandse wetgeving. Ten slotte ga ik kort in op de vraag of niet-levensvatbare embryo’s onder het begrip ‘embryo’ vallen en op het probleem van de schaarste aan donoreicellen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2006
AA20060719

Operateur niet aansprakelijk voor in de operatiewond achterblijven van instrumenten

D. van Diejen

Artikel 1 van de Medische Tuchtwet ziet op handelingen, die het vertrouwen in de stand der geneeskundigen ondermijnen. In de overwegingen leidende tot de onderhavige uitspraak komt het Medisch Tuchtcollege echter niet toe aan de rechtsvraag of de betrokken chirurg nalatig heeft gehandeld.

Opinie | Opiniërend artikel
september 1992
AA19920470

Orgaandonatie

F.M.A. ´t Hart

In dit artikel worden de volgende punten uit het wetsvoorstel inzake orgaandonatie besproken: orgaandonatie bij leven door minderjarigen, de verlening van toestemming voor orgaandonatie na overlijden en de positie van nabestaanden bij orgaandonatie.

Verdieping | Studentartikel
september 1991
AA19910625

Over de dood die leven geeft

Dient de overheid orgaan- en weefseldonatie fiscaal te faciliëren

K.L.H. van Mens

Dit artikel gaat in op een aantal moeilijke en belangrijke vragen over het menselijk lichaam en over orgaandonatie. In onze rechtenstudie staan misschien teveel de antwoorden voorop. Wellicht is het bij een wetenschappelijke benadering beter om ons te richten op het stellen van vragen, vooral als die vragen weer nieuwe vragen oproepen. De uiteindelijke antwoorden zijn dan een sluitstuk van wijsheid. Hierna wil ik u uitdagen om uw eigen vragen te formuleren. Ingaan op filosofische, ethische en medische aspecten is noodzakelijk om tot een voldragen inzicht in de problematiek van orgaandonatie te geraken. In het juridische kader wordt ook ingegaan op enige rechtshistorie. Daarbij heb ik ervoor gekozen om de praktijk van orgaandonatie beknopt toe te lichten. Het onderwerp van dit artikel is emotioneel beladen. Om die reden zijn de ‘conclusies’ vooralsnog impliciet. Het zou al heel mooi zijn als het maatschappelijke debat over orgaandonatie meer op gang komt.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2003
AA20030630

Patiënt in het Europa van de 21e eeuw: een gezondheidsrechtelijke beschouwing

H.D.C. Roscam Abbing

In dit artikel wordt het recht op zorg voor de gezondheid in het perspectief van de Europese integratie besproken op drie deelterreinen die mede door de voorgenomen uitbreiding met nieuwe lidstaten de komende jaren de meeste aandacht zullen vragen. Het betreft de gezondheidsbescherming, de kwaliteit van zorg en de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen. Vanwege de intrinsieke relatie tussen het recht op zorg voor de gezondheid en rechten van patiënten worden deze laatste daarbij — zij het summier — betrokken.

mei 2001
AA20010372

Rampenbestrijding en gezondheidszorg

J. Sijmons

Post thumbnail Voor rampen op het gebied van de volksgezondheid fungeert de Wet publieke gezondheid in combinatie met de Wet veiligheidsregio’s. De COVID-19-pandemie heeft laten zien dat de overheid met deze wetten niet was voorbereid op een pandemie. Een tijdelijke wet moest hier de oplossing bieden. Deze crisis legde de spanning tussen publiek en privaat optreden bloot en noopt tot structurele herziening.

Bijzonder nummer | Crisis!
juli 2021
AA20210682

Reactie op ‘De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen’

J.F. Kamp

Reactie van een iemand die praktijk ervaring heeft op een eerder artikel over de 'Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen'.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1993
AA19930454

Reactie op ‘Het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw’

M.G.J.M. Kortmann

In dit artikel geeft een arts én jurist een reactie op een eerder verschenen artikel in Ars Aequi over abortus.

Opinie | Reactie/nawoord
januari 1993
AA19930023

Reactie op ‘Orgaandonatie’

E. de Jong

In dit artikel geeft De Jong een reactie op een eerder artikel in Ars Aequi over ogaandonatie. De auteur komt tot de conclusie dat het er in Nederland een klein kans bestaat dat er orgaandonatie plaatsvindt en voert daar verschillende cijfers toe aan.

Opinie | Reactie/nawoord
december 1991
AA19911170

Reactie op: Euthanasie: de grens bereikt?

R.H.M. de Leeuw

In dit artikel wordt een kritische reactie gegeven op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over euthanasie.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 2001
AA20010440

Resultaat 193–204 van de 221 resultaten wordt getoond