overdracht

Resultaat 1–12 van de 29 resultaten wordt getoond

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

Serie oude artikelen uit Ars Aequi in het kader van het veertig jarig bestaan van het blad. De volgende onderwerpen komen aan bod, met bijgevoegd de datum van het artikel: 'De handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw (november 1951)', 'De vorming van de advocaat (mei 1954)' en 'Droom over 2014 (december 1957)'.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
januari 1991
AA19910007

ABC-contracten en privaatrecht

S.E. Bartels

Het ABC-contract is een rechtsverhouding die in het onroerendgoedrecht vooral wordt gebruikt om heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Deze van origine fiscaalrechtelijke constructie brengt echter gecompliceerde civielrechtelijke vragen met zich. In dit artikel zal slechts op enkele van deze vragen worden ingegaan.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970287

Beantwoording rechtsvraag (207) belastingrecht

J.W. Zwemmer

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het belastingrecht waarbij aan de orde komt wat de gevolgen zijn van een overdracht van de aandelen in een BV aan een NV voor de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1992
AA19920052

Beantwoording rechtsvraag (255) Overdracht van roerende zaken

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij ook een Europese dimensie meespeelt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1997
AA19970055

Beantwoording rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht

J.H.M. van Erp

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij geldige overdracht, derdenbescherming en het recht van reclame.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1998
AA19980852

Beantwoording rechtsvraag (N) BW (24) overdracht van registergoederen

P. Rodenburg

Beantwoording van een rechtsvraag naar NBW over de overdracht van register goederen. Aan de orde komen de constitutieve vereisten voor een geldige overdracht.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1988
AA19880048

Besluit van aandeelhouders tot statutenwijziging in strijd met redelijkheid en billijkheid?

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 17 mei 1991, nr. 14257, ECLI:NL:HR:1991:ZC0242, RvdW 1991, 123 (L.B. Lampe/Tonnema BV) Uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende noot op het gebied van het vennootschapsrecht waarbij de belangen van de vennootschap botsen met die van een individuele aandeelhouder en waarbij de redelijkheid en billijkheid van de aandeelhouders bij het stemmen in acht moet worden genomen. In de noot wordt ingegaan op de verhouding tussen rechtspersoon en aandeelhouders en door welke regels deze verhouding wordt beheerst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911009

Causa-begrippen in het klassieke (en Justiniaanse) zakenrecht

E.H. Pool

Proefschrift waarin het titelbegrip als leverings-, bezits-, verjaringsvereiste vanuit het Nederlands recht met het Romeins recht wordt vergeleken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 1996
AA19960077

De Bruijn’s voerbonen

J.L.P. Cahen

Hoge Raad 29 april 1988, nr. 13161, ECLI:NL:HR:1988:AD0300, RvdW 1988, 84 Arrest van de Hoge Raad met daarbij behorende noot over de bescherming van een verkrijger van een goed te goeder trouw tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder. Daarbij speelt ook nog de cessie van de vorderingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1988
AA19880862

De Liser de Morsain-Rabobank Den Haag

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 16 mei 2003, nr. C01/211HR, ECLI:NL:HR:2003:AF4602, LJN AF4602, RvdW 2003/95 (De Liser de Morsain/Rabobank Den Haag) In deze noot bij een arrest wordt besproken hoe verbintenisrechtelijke interpretatiemethoden de rechtsgevolgen van het goederenrecht beïnvloeden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030848

De onroerende niet-nagetrokken CAI

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 6 juni 2003, nr. 36075, ECLI:NL:HR:2003:AD3578, JOR 2003, 222 In deze annotatie bij een arrest over de overdracht van een centrale-antenne-inrichting komen verschillende onderwerpen en problemen die spelen in het goederenrecht naar voren zoals het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken, het eigendomsvraagstuk en de natrekkingsregel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030842

De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling

T.D.J. Oosterink

Post thumbnail De overdracht van een aandeel in strijd met een blokkeringsregeling is ongeldig. De vraag hoe deze ongeldigheid dogmatisch moet worden verklaard, wordt in de literatuur verschillend beantwoord. De enige juiste verklaring volgt uit de aard van het aandeel zelf.

Verdieping | Studentartikel
maart 2013
AA20130187

Resultaat 1–12 van de 29 resultaten wordt getoond