overdracht

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond

De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

E.F. Verheul

Waarom staan tussen de bepalingen over levering van roerende zaken (art. 3:90 BW) en de levering van rechten aan toonder (art. 3:93 BW) ineens twee artikelen die betrekking hebben op het eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-3:92 BW)? In deze bijdrage wordt aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen de plaats van het eigendomsvoorbehoud in het systeem van het vermogensrecht besproken.
 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2018
AA20180552

De Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregel en het recht van reclame van artikel 7:39-44 BW

R. Feenstra

In dit artikel in de digestenreeks wordt de Romeinsrechtelijke prijsbetalingsregeling, een zaak is al volgens de regel overgedragen maar wordt pas eigendom van de koper nadat deze de koopprijs wordt voldaan, vergeleken met Nederlandsrechtelijke regeling rondom het recht van reclame.

Overig | Rode draad | Digesten
december 2006
AA20060876

De Wet auteurscontractenrecht

A.G.I. Terhorst

Op 1 juli 2015 trad de Wet auteurscontractenrecht in werking. De wet beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te verbeteren. Dit krijgt vorm door een nieuw hoofdstuk in de Auteurswet over exploitatieovereenkomsten en door de herziening van de twee voor het auteurscontractenrecht relevante bepalingen van de Auteurswet (art. 2 Aw en art. 45d Aw). De maker heeft nu expliciet recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden, kan beroep doen op een bestsellerbepaling en kan het auteursrecht herkrijgen als de exploitant nalaat te exploiteren (de non-ususbepaling). Dit artikel gaat in op de wijzigingen van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2016
AA20160293

Gaswacht-arresten

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 19 september 1997, nr. 16303, ECLI:NL:HR:1997:ZC2432, NJ 1998, 255 en 256, m.nt. Maeijer; TVVS 1997, p. 315 (EGD Energiewacht BV e.a./BV Gaswacht Assen) en (Gaswacht AGOG/BV Gaswacht Assen). Ook bekend als Gaswacht-arresten. In het arrest en de noot komende volgende vragen aan de orde: Verbod handelsnaam ook werkzaam tegen zuster? BV aan wie onderneming met verboden handelsnaam werd overgedragen? Rechtsgrondslag voor doorwerking van dat verbod? Vereenzelviging rechtsdrager en/of van de onderneming?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1998
AA19980830

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

Goederenrechtelijke aspecten van cessie in het IPR

P. Vlas

Hoge Raad 16 mei 1997, nr. 16.470, ECLI:NL:HR:1997:AG7236, RvdW 1997, 126 C De Hoge Raad maakt in dit arrest een einde aan de onzekerheid naar welk recht de goederenrechtelijke werking van de cessie moet worden beoordeeld.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1998
AA19980213

Haken en ogen aan cascoverhuur

J. Rosenthal

'Woningcorporatie maakt huurders eigenaar van badkamer en keuken', 'Veel vraagtekens rond plan tot verkoop binnenkant van woningen' en 'Cascoverhuur biedt meer vrijheid'. Dit is slechts een greep uit de vele kranteartikelen die sinds 1993 verschenen zijn naar aanleiding van het plan van de woningbouwvereniging 'Het Oosten' om haar huurders in Amsterdam eigenaar te maken van het binnenwerk van de gehuurde woning. De bedoeling die 'Het Oosten' met cascoverhuur heeft, is de huurder meer zeggenschap over de binnenkant te geven en hem zodoende meer te betrekken bij 'zijn' woning. In dit artikel wordt bekeken welke mogelijkheden het Nederlands privaatrecht 'Het Oosten' biedt om dit plan te realiseren, en voorts wordt ingegaan op de huurrechtelijke aspecten van cascoverhuur.

Verdieping | Studentartikel
november 1995
AA19950842

Ideal-Standard

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 22 juni 1994, ECLI:EU:C:1994:261, zaak C-9/93, Jur. 1994, 1-2789 (Ideal/Standard) In geval van nationale opsplitsing binnen de EG door overdracht van een merkrecht dat oorspronkelijk aan één concern heeft toebehoord, moet vervolgens de merkgerechtigde in de ene Lid-Staat waar het merk hem toebehoort zich kunnen verzetten tegen import van de producten van de andere merkhouder uit de andere Lid-Staat. Het Hof trekt de lijn door van het HAG II-arrest.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1996
AA19960062

ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen

Th.C.J.A. van Engelen

Hoge Raad 30 november 2018, nr. 17/04822, ECLI:NL:HR:2018:2221, IEPT20181130 (ITT/Karl Dungs)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2019
AA20190141

september 1995

Katern 56: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter

Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier

A.J. van der Lely

Bespreking van een proefschrift waarin onderzoek is gedaan naar de levering van zaken door middel van een waardepapier. De auteur gebruikt daarbij de algemene vermogensrechtelijke regels om tot een helder inzicht te komen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 1997
AA19970246

Ontbrekend mandaat en schadevergoeding

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 6 april 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN3044, nr. G09.89.0017, AB 1993, nr. 276 (mrs. Van Zeben, Kamperman, Van der Does). Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State waarbij er een besluit is genomen door een hoofd van een afdeling ven Gedeputeerde Staten die daartoe niet bevoegdelijk was gemandateerd. De Afdeling vernietigt het besluit. In de noot wordt dieper op de regels en problemen rondom het mandateren van bevoegdheden ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1993
AA19930823

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond