Resultaat 13–24 van de 55 resultaten wordt getoond

De assistent-kampbeheerder die graag ambtenaar had willen zijn

L.J.A. Damen

Rechtbank Amsterdam 13 april 1994, nr. AWB 94/847/V, ECLI:NL:RBAMS:1994:AH5935, Awbkatern 1994, 100 Deze zaak vormt voor de annotator aanleiding om het onduidelijke begrip bestuursorgaan dat er door de invoering van de Awb gekomen is wat meer te verduidelijken. In de noot bij de uitspraak van de Rechtbank wordt ingegaan op de kenmerken en de begripsomschrijving bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950290

De Europese Commissie op dit moment en in de toekomst

H.B.B. Vedder

‘Brussel verbiedt steun aan noodlijdende voetbalclubs’. Soortgelijke koppen waren de laatste tijd te lezen in de Nederlandse media. Met ‘Brussel’ blijkt bij nadere bestudering meer dan één ding te worden bedoeld. Vaak doelt men op de Europese Gemeenschap of Europese Unie als geheel. Minstens even vaak blijkt dat eigenlijk wordt gesproken over de Europese Commissie. Wat is nu deze Europese Commissie, wat is haar rol en hoe functioneert zij? Op deze en andere vragen zal hieronder worden ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2003
AA20030266

De gevolgen van beroep

E.M.H. Hirsch Ballin

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 december 1987, (mrs. Boesjes, De Lange, Janssen), ECLI:NL:CRVB:1987:AK3075, nr. AW 1986/253, TAR 1988, 47 (H. te A./bestuur van het Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam) In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de volgende vraag centraal: Leidt de omstandigheid dat tegen een besluit beroep is ingesteld tot verandering in de bevoegdheid tot het (nader) vaststellen van de omstreden rechtsbetrekking? In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt de vraag in verschillende deelvragen gesplitst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1988
AA19880457

De ledigheid van de publieke taak

J.A.F. Peters

Post thumbnail

In het bestuursrecht wordt vaak gesproken over de publieke taak. Vraag is echter welke betekenis en werking van dit begrip uitgaan in het licht van de duiding en de normering van bestuursrechtelijk relevant handelen.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2017
AA20170104

De minuscule Marshalleilanden slepen de almachtige kernwapenstaten voor het Internationaal Gerechtshof

O. Spijkers

Post thumbnail

In april 2014 heeft de Republiek der Marshalleilanden verzocht aan het Internationaal Gerechtshof om te beoordelen of de negen kernwapenstaten – China, Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Israël, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, en de Verenigde Staten – zich wel aan hun verplichting houden om zich, via onderhandelingen, van hun kernwapens te ontdoen.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2015
AA20150281

De RaRa-zaak: nederlaag?

F. Janssens

Opiniërend artikel waarbij aan de hand van de RaRa-zaak wordt ingegaan op de wetsuitleg bij strafvorderlijk optreden. Er wordt daarbij in gegaan op de werking van de huiszoeking en onrechtmatig verkregen bewijs.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1989
AA19890186

De regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen en woningen verduidelijkt

J.A.A.C. Claessen, D.L.F. de Vocht

Post thumbnail Deze bijdrage bespreekt de strafvorderlijke regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen ter aanhouding of ter inbeslagname. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het betreden en doorzoeken van woningen en de rol van de Algemene wet op het binnentreden hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2012
AA20120317

De taalpositie en de analyse van de Commissie Van Traa

B. Hoogenboom

Auteur betoogt dat door het gebruik van een bepaald begrippenapparaat men wat betreft de bestrijding van grote criminaliteit blind wordt voor de werkelijkheid. Volgens de schrijver moeten verschillende soorten onderscheid opgeheven worden om tot een helder beeld van de werkelijkheid te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1997
AA19970411

De Verenigde Naties en zware mensenrechtenschendingen

Amnesty International

Zware, grootschalige mensenrechtenschendingen — moordpartijen, politieke moorden en 'verdwijningen', martelpraktijken — vinden niet zelden plaats in het kader van een gewapend conflict, of een eroderende staatsmacht. Schendingen blijven in deze omstandigheden doorgaans onbestraft. Voorbeelden van landen die recentelijk een dergelijk patroon te zien hebben gegeven, zijn Rwanda, Bosnië-Herzegovina, Algerije, Irak, Peru, Soedan en Sierra Leone. Welke middelen staan de Verenigde Naties, waarin sinds vijftig jaar de internationale gemeenschap is georganiseerd, ter beschikking om van dergelijke mensenrechtenschendingen kennis te nemen en ertegen op te treden? Hieronder volgt een korte verkenning van het optreden van de twee belangrijkste organen van de VN op dit gebied: de Commissie voor de Rechten van de Mens, die van meet af een centrale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van een VN-regime voor de bescherming van de mensenrechten, en de Veiligheidsraad, die zich de afgelopen vijf jaar heeft geprofileerd met pogingen tot vredeshandhaving in internationale en nationale conflicten.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 1995
AA19950948

Dwangsomregeling in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

A.J. Bok

In dit artikel wordt ingegaan op hoofdstuk 6 in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. De dwangsom levert een bijzondere manier op om de wet te handhaven. In dit artikel wordt daar dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 1991
AA19910322

eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) (Grote kamer) 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09, ECLI:NL:XX:2011:BU4501 (eDate Advertising GmbH/X) en C-161/10 (Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2012
AA20120653

Een nieuwe Politiewet

M.E. Portegies-Damave

In dit artikel wordt het nieuwe gedeelte van de Politiewet besproken. Allereerst komen de wijzigingen in de wet aan de orde. Vervolgens worden de andere van belang zijnde bepalingen besproken in de volgorde van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
juli 1994
AA19940512

Resultaat 13–24 van de 55 resultaten wordt getoond