bevoegdheid

Resultaat 25–36 van de 55 resultaten wordt getoond

Enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (voorlopige hechtenis en bepalingen houdende termijnen)

F.D. van Asbeck

In dit artikel worden de wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering beschreven. Het gaat daarbij om bepalingen die zien op de voorlopige hechtenis. De wijzigingen ten aanzien van de termijnen voor bewaring, rechterlijke bevoegdheden en andere processuele bevoegdheden. De tweede wet die besproken wordt, is de Termijnenwet. Deze wet regelt met name een verruiming van de termijnen in het vooronderzoek om te voorkomen dat overschrijding daarvan leiden tot nietigheden en vormverzuimen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1992
AA19920784

Feniks – over ficties in het bevoegdheidsrecht

Annotatie bij HvJ EU 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:805, C-337/17

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 4 oktober 2018, ECLI:EU:C:2018:805, C-337/17 (Feniks Sp. z o.o. tegen Azteca Products & Services SL). Conclusie A-G Bobek, ECLI:EU:C:2018:487

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2020
AA20200077

Geknakte onderhandelingen

Rechtsvraag (322) Internationaal privaatrecht

P. Vlas

Rechtvraag op het gebied van het internationaal privaatrecht waarbij de bevoegdheid van de rechter aan de orde komt en het toe te passen recht.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2005
AA20050413

Herziening van strafvonnissen op grond van uitspraken van het EHRM

B.F. Keulen

In dit artikel wordt ingegaan op de bevoegdheden en regels rondom het herzien van strafrechtelijke uitspraken op basis van uitspraken door het EHRM wanneer er sprake is van schending van het EVRM.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
april 2003
AA20030319

Het grote democratische gat in de Europese Gemeenschap

J. Hontelez, B. van der Lek

Artikel waarin de positie van het Europees Parlement in Europa centraal staat. Er wordt besproken in hoeverre het Europees Parlement (voldoende) invloed heeft. Daartoe wordt allereerst ingegaan op de democratische veranderingen binnen de Europese Gemeenschap. Vervolgens komt het budgetrecht aan de orde zoals de nationale parlementen dit kennen. De samenwerkingsprocedure waarbij het Parlement en de Commissie betrokken wordt besproken. Verder komt de huidige praktijk aan de orde en de machtsmiddelen van het Europees Parlement.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890349

december 2006

katern 101: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

september 1998

Katern 68: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

september 2005

Katern 96: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Maximale arbeidstijden in de EG, ook in het Verenigd Koninkrijk

K.J.M. Mortelmans, R.H. van Ooik

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 november 1996, ECLI:EU:C:1996:431, zaak C-84/94, ECLI:EU:C:1996:431 (Verenigd Koninkrijk tegen de Raad van de Europese Unie) In deze casus voor het Hof van Justitie was aan de orde welke van beide rechtsregimes op het gebied van sociale politiek van toepassing zijn op het sociale recht in het Verenigd Koninkrijk. Het Hof van Justitie beslist dat de arbeidstijdenrichtlijn wel van toepassing is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1997
AA19970158

Ontbrekend mandaat en schadevergoeding

P.W.C. Akkermans

Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State (AGRvS) 6 april 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AN3044, nr. G09.89.0017, AB 1993, nr. 276 (mrs. Van Zeben, Kamperman, Van der Does). Uitspraak van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State waarbij er een besluit is genomen door een hoofd van een afdeling ven Gedeputeerde Staten die daartoe niet bevoegdelijk was gemandateerd. De Afdeling vernietigt het besluit. In de noot wordt dieper op de regels en problemen rondom het mandateren van bevoegdheden ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1993
AA19930823

Over bevoegdheden

J.C. Hage

Post thumbnail Het begrip ‘bevoegdheid’ wordt in de wet en in de rechtsgeleerde literatuur in twee geheel verschillende betekenissen gebruikt en deze betekenissen worden niet altijd goed uit elkaar gehouden. In de ene betekenis is een bevoegdheid een permissie: iemand mag – juridisch bezien – iets doen. In de andere betekenis is een bevoegdheid een noodzakelijke voorwaarde voor het verrichten van een geldige rechtshandeling. Door de bevoegdheid kan iemand bepaalde rechtsgevolgen in het leven roepen door middel van een rechtshandeling. Beide betekenissen van ‘bevoegdheid’ worden in deze bijdrage verder uitgelegd.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2020
AA20201035

Parlementaire ‘Rules of Engagement’

Een vergelijking tussen de formele rol van het Nederlandse en het Duitse parlement bij de besluitvorming over de uitzending van militairen naar het buitenland

C. Aalbers

In dit artikel wordt de formele invloed van het Nederlandse en Duitse parlement bekeken bij de uitzending van militairen.

Verdieping | Studentartikel
november 2005
AA20050895

Resultaat 25–36 van de 55 resultaten wordt getoond