bevoegdheid

Resultaat 1–12 van de 55 resultaten wordt getoond

‘Openbaar belang’ en ‘belanghebbenden’ bij de jaarrekening van rechtspersonen

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 5 september 1990, nr. 28, ECLI:NL:HR:1990:AB9154, RvdW 1990, 154 en NJ 1991, 62 m.n. Maeijer; TVVS 1991, pp. 137-139 m.n. Bak/Boukema (PG Hof Amsterdam/Koninklijke Nedlloyd Groep NV) In deze uitspraak van de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre de Procureur-Generaal (P-G) bevoegd is om op de voet van art. 999 Rv (oud) verandering van de jaarrekening te vorderen. De P-G stoelt haar vordering op het openbaar belang. De Hoge Raad oordeelt dat de P-G daarvoor een specifiek openbaar belang moet hebben en dat het feit dat een jaarrekening openbaar dient te worden gemaakt niet meteen meebrengt dat daarin een openbaar belang bestaat. Ook het feit dat er rechtsonzekerheid bestaat op het gebied van het jaarrekeningenrecht, is voor de Hoge Raad nog geen reden om een openbaar belang waarop de vordering is gestoeld aan te nemen. In de noot wordt hier dieper op in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1991
AA19910667

Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1991
AA19910686

Beantwoording rechtsvraag (212) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij speelt in hoeverre iemand dient te voldoen aan bepaalde verzoeken van een agent in samenhang met de dwangmiddelen van aanhouding. Ook wordt er ingegaan op het vluchten van een verdachte en diefstal.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1992
AA19920431

Beantwoording rechtsvraag (214) bestuursprocesrecht

J.J. Wiarda

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het (ruimtelijk bestuursrecht) waarbij verschillende wetten, bezwaar, beroep, overgangsrecht en de bevoegdheid van de rechter.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920528

Beantwoording rechtsvraag (237) IPR-Burgerlijk procesrecht

Conservatoir beslag zeeschepen

R.J.C. Flach

Beantwoording van een rechtsvraag die zich bevindt op het snijvlak van IPR en burgerlijk procesrecht waarbij aan de orde komt: beslag op een (buitenlands) zeeschip, bevoegdheid van de beslagrechter en de tenuitvoerlegging van een vonnis.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1995
AA19950305

Beantwoording rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje

W. Konijnenbelt

Beantwoording van een rechtsvraag uit een casus van een op waarheid gebeurde zaak waarbij onder meer het bevoegdheidsvraagstuk en strijdigheid met verschillende wet- en regelgeving centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1995
AA19950628

Beantwoording rechtsvraag (279) Militair recht

G.L. Coolen

Enige tijd geleden werd in Ars Aequi een militair rechtelijke casus geschets en aan de hand daarvan enkele vragen opgeworpen. In deze bijdrage worden enkele goede inzendingen besproken en de juiste antwoorden gegeven.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1999
AA19990848

België: Een staat in hervorming of in ontbinding

H. Vuye

Post thumbnail In dit artikel worden de verschillende staatshervormingen die zich in België hebben voorgedaan sinds 1970 en waardoor België nu een federale staat is. In het artikel komt de structuur zoals die in de loop van de jaren is ontstaan goed naar voren en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen taalgroepen, gewesten en gemeenschappen. Tenslotte wordt er vooruitgeblikt op toekomstige staatshervormingen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2008
AA20080719

Besluiten onder de Europese Grondwet

W.J.M. Voermans

Welke bevoegdheden krijgen de instellingen en organen van de Europese Unie van de Europese Grondwet?

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2005
AA20050063

Bestuur en burgerlijke rechter III

Competentie en procedure

E.M.H. Hirsch Ballin

Derde artikel in de reeks van jurisprudentieoverzichten waarin de verhouding tussen burgerlijk recht en bestuursrecht aan de orde komt. In dit artikel wordt aan de hand van (recente) jurisprudentie besproken hoe het zit met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880263

Burgemeester, openbare orde en noodrecht

Beantwoording rechtsvraag (323) Staatsrecht

J.L.W. Broeksteeg

In dit artikel wordt de rechtsvraag 323 inzake de bevoegdheden van de burgemeester in noodsituaties besproken.

Perspectief | Rechtsvraag
november 2005
AA20050973

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

J.E.M. Polak

In dit artikel wordt de geschiedenis, bevoegdheid en organisatie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2006
AA20060884

Resultaat 1–12 van de 55 resultaten wordt getoond