bestuursorgaan

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1991
AA19910686

Beantwoording rechtsvraag (240) Bestuursrecht

Een Drents bosje

W. Konijnenbelt

Beantwoording van een rechtsvraag uit een casus van een op waarheid gebeurde zaak waarbij onder meer het bevoegdheidsvraagstuk en strijdigheid met verschillende wet- en regelgeving centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1995
AA19950628

Ceci n’est pas een bezwaarschrift

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 10 juni 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1837, nr. 14-4431 WSF
Procederen over procederen; geschriften van een burger moeten naar hun juridische strekking worden beoordeeld; welwillend bestuur en welwillende rechtspraak?
Artikel 2:17, 3:41, 6:5, 6:7, 6:8, 6:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 6 Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2015
AA20150702

Consequenties van controle

, M.L.M. Hertogh

Het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman kan niet alleen gevolgen hebben voor de individuele burger, maar ook voor het openbaar bestuur. Bij twee bestuursorganen in het bestuurlijk bestluitvormingsproces in reactie op hun uitspraken en rapporten in kaart gebracht en geannalyseerd. Hieruit blijkt dat de doorwerking van het oordeel van de rechter en de ombudsman in het bestuursoptreden niet wordt bepaald door de rechtskracht van hun uitspraken, maar door hun repressieve en reflexieve controlestijl.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
april 1998
AA19980336

De afgekeurde keurder

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 januari 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AP9549, R01.92.3021, Awbkatern 1995, 47. Deze uitspraak van de ABRvS heeft betrekking op de erkenning van een garagebedrijf tot het afgeven van APK-keuringen. I.c. was de bevoegdheid daartoe door de minister van V&W ingetrokken. In de noot wordt ingegaan op de juridische problematiek die hiermee samenhangt. Namelijk het soort van bestuursorgaan waar het om gaat; te weten een a-orgaan of b-orgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1995
AA19950794

De assistent-kampbeheerder die graag ambtenaar had willen zijn

L.J.A. Damen

Rechtbank Amsterdam 13 april 1994, nr. AWB 94/847/V, ECLI:NL:RBAMS:1994:AH5935, Awbkatern 1994, 100 Deze zaak vormt voor de annotator aanleiding om het onduidelijke begrip bestuursorgaan dat er door de invoering van de Awb gekomen is wat meer te verduidelijken. In de noot bij de uitspraak van de Rechtbank wordt ingegaan op de kenmerken en de begripsomschrijving bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950290

De beschikte weekmarkt van Maassluis

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 juni 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814, R03.91.4358/Y90, Gem. stem 6950.5 m.n. Hennekens (Maassluis). In deze uitspraak van de voorloper van ABRvS, de ARRvS, komt aan de orde het verschil tussen beschikking en besluit van algemene strekking onder het pre-Awb-recht. Het gaat i.c. om een besluit van de gemeenteraad dat de plaats voor het houden van een markt wijzigt. Onder het oude recht was alleen een beschikking appellabel. In de noot wordt op dit onderscheid nader ingegaan en wordt de redenering van de ARRvS gevolgd. Ook wordt er ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930732

De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het bijzonder hoger onderwijs

B.P. Vermeulen

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een in het februarinummer van Ars Aequi gepubliceerd artikel over de betekenins van de Awb voor het hoger onderwijs.

Opinie | Reactie/nawoord
april 2001
AA20010236

Effectieve bestuursbesluiten

M. Herweijer

In dit artikel wordt beschreven hoe er onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van bestuursbesluiten. Dit is voor bestuursorganen waardevolle informatie en gebruiken daarvoor verschillende onderzoeksmethoden.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070895

Gasopslag in Langelo

Th.G. Drupsteen

Rechtbank Assen 19 augustus 1994, nrs. 94/964WRO44P01G09 en 94/966WRO44P01G09, ECLI:NL:RBASS:1994:AH5806, BR 1994, p. 921, m.nt. A.A.J. de Gier (mrs. A.H.J. Lennaerts, A.T. de Kwaadsteniet en H.C.P. Venema); Vz. Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 14 oktober 1994, ABkort 1994, 847 (mr. H.C.G.L. Polak) Uitspraak van de Rechtbank Assen (19 augustus 1994) en de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak inzake het weigeren van Gedeputeerde Staten om het streekplan te herzien. Aan de orde is of zo een weigering een appellabel besluit is. In de noot wordt ruimschoots ingegaan op het besluitbegrip en alles wat hieromtrent bij bijvoorbeeld bezwaar en beroep mee samenhangt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1995
AA19950212

Herijking van het vertrouwensbeginsel? Over paardenbakken en dakterrassen

K.J. de Graaf, A.T. Marseille

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 29 mei 2019, ECLI:​NL:​RVS:​2019:​1694, nr. 201802496/1/A1, AB 2019/302 m.nt. L.J.A. Damen, JB 2019/124 m.nt. C.L.G.F.H. Albers

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2019
AA20190999

Het Kabinet der Koningin in spagaat (?): geen bestuursorgaan . . . maar wel overheidsorgaan!

H. Waalwijk

Volgens de Raad van State is het Kabinet der Koningin geen bestuursorgaan. Belangrijkste reden: Het kabinet zou ‘uitsluitend ondersteunende taken verricht [en] ten dienste van de uitoefening van de constitutionele taken van de koningin [en] aan het kabinet zijn geen eigen, zelfstandige taken opgedragen’. Aldus de Raad van State in zijn interpretatie van artikel 1:1,eerste lid,aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht. Echter, een gelijkluidende tekst staat in de Archiefwet 1995 bij de omschrijving van het begrip overheidsorgaan, en die wet is zelfs expliciet op het Kabinet der Koning van toepassing.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2007
AA20070961

Resultaat 1–12 van de 22 resultaten wordt getoond