Ceci n’est pas een bezwaarschrift


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 10 juni 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:1837, nr. 14-4431 WSF
Procederen over procederen; geschriften van een burger moeten naar hun juridische strekking worden beoordeeld; welwillend bestuur en welwillende rechtspraak?
Artikel 2:17, 3:41, 6:5, 6:7, 6:8, 6:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 6 Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2015

Archiefcode: AA20150702

Centrale Raad van Beroep 10-06-2015 (ECLI:NL:CRVB:2015:1837) zaaknummer: 14-4431 WSF

2:17 Awb 3:41 Awb 6 EVRM 6:11 Awb 6:5 Awb 6:7 Awb 6:8 Awb bestuursorgaan bestuursrechtspraak bezwaarschrift eindnoot juridische strekking nieuwe zaaksbehandeling

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie