Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch
Banner Open Universiteit
Banner Maverick
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Open Universiteit
Banner Academie voor Overheidsjuristen en Wetgeving
Banner Hoffelijk Juridisch

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201202


Maandblad februari 2012

Ars Aequi februari 2012

De doorwerking van Europese rechtsbeginselen bij de decentrale handhaving van het EU-mededingingsrecht

M.J. Frese

De handhaving van het EU-mededingingsrecht door nationale autoriteiten is onderworpen aan Europese rechtsbeginselen. Deze beginselen dragen bij aan de effectiviteit van de handhaving en aan de bescherming van individuele rechten. Omdat deze beginselen niet alle aanstonds kenbaar zijn geeft dit artikel een impressie van het huidige Europese raamwerk. Hiermee wordt beoogd zowel het vigerende Europese rechtsregime als de mate van Europese integratie op dit terrein te verduidelijken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120108

De nieuwe cookieregels, onduidelijk, onjuist en ineffectief

M.M.E. Antic

Post thumbnail Op 22 juni 2011 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet aangenomen. Een van de onderdelen daarvan betreft een nieuwe (strengere) regelgeving voor het gebruik van cookies. De regeling komt voort uit de gewijzigde e-Privacyrichtlijn. Dit artikel gaat niet over het nut of (on)wenselijkheid van het gebruik van cookies, maar over het nut en (on)wenselijkheid van het aangenomen wetsvoorstel. In het artikel wordt de oorsprong en ratio van de regeling behandeld, en wordt dieper ingegaan op het Nederlandse wetsvoorstel. De conclusie is dat de Nederlandse cookieregeling strenger is dan de gewijzigde e-Privacyrichtlijn voorschrijft, juridisch-inhoudelijk gebreken vertoont, en bovendien zijn doel voorbij schiet.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2012
AA20120103

De vrederechter en zijn opvolger de kantonrechter. Snelle en goedkope rechtspraak onderbelicht!

E. von Bóné

Post thumbnail

In 2011 was het precies 200 jaar geleden dat de vrederechter in ons land is ingevoerd. Om die reden organiseerde ik op 28 oktober jl. op de Erasmus Universiteit Rotterdam een internationaal congres over de ‘justice of the peace in Europe’. Want hoewel de vrederechter in Nederland niet meer bestaat maar wel zijn opvolger de kantonrechter, praktiseert de vrederechter nog steeds in andere Europese landen, zoals in Engeland, Frankrijk, Italië en België. In België functioneert de vrederechter al sinds 1795! Deze ‘laagsprekende rechter’ is niet alleen in de rechtsgeschiedenis onderbelicht geweest maar ook heden ten dage. Derhalve wil ik in de rubriek ‘Onderbelicht’ enige aandacht aan de juge de paix geven.

Blauwe pagina's | Onderbelicht
februari 2012
AA20120078

Deutschland über alles

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft in zijn column over enig empirisch onderzoek dat hij deed naar verwijzingen naar Duits, Engels en Frans recht in dissertaties.

Opinie | Column
februari 2012
AA20120102

DigiNotar: lessons to be learnt

N.A.N.M. van Eijk

Post thumbnail Op 2 september 2011 verscheen tegen middernacht op de tv een balk boven in beeld met de mededeling dat er om 01.00 uur een extra uitzending van het NOS-journaal zou zijn. Was er een wereldramp gebeurd, was de regering gevallen? Overgeschakeld ontrolde zich een wat surrealistische enscenering.Minister Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, eenzaam zittend achter een alledaags tafeltje, kwam met een verklaring waaruit moest worden opgemaakt dat het Internet niet langer veilig was. Maar we konden gerust weer gaan slapen want er waren adequate maatregelen getroffen, het land was gered!

Opinie | Amuse
februari 2012
AA20120080

IJsseloevers Notarissen; koop onderneming met goodwill

A. Bouichi, M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 8 juli 2011, nr. 10/00373, LJN BQ5068, ECLI:NL:HR:2011:BQ5068 (IJsseloevers Notarissen/N.N.). Ook wel bekend als Holle Bolle Gijs. Goodwill bij non-conformiteit ingeval van de koop van een onderneming (art. 7:17 BW)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120118

Leeg en sober: land zonder preambule

W.J. Veraart

De afgelopen jaren hebben juristen zich gebogen over de vraag of de Nederlandse Grondwet moet worden voorzien van een preambule. Wouter Veraart is niet onder de indruk van enkele van de argumenten tegen het invoeren van een preambule.

Opinie | Column
februari 2012
AA20120117

Naar een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht?

T. Barkhuysen, M. Claessens

Post thumbnail Het voorstel inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht beoogt met maatregelen als het relativiteitsvereiste en incidenteel hoger beroep een ‘slagvaardiger’ bestuursprocesrecht te creëren. De taak van de bestuursrechter tot handhaving van het objectieve recht (rechtmatigheidscontrole) verdwijnt hierdoor meer naar de achtergrond. Een overzicht op hoofdlijnen en een eerste oordeel.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120083

Oefent een notaris openbaar gezag uit?

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:794, zaak C-157/09, (Commissie/Nederland) Inbreuk procedure. Kamer van 3 rechters. Beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 226 EG (artikel 258 VWEU), ingesteld door de Europese Commissie, betreffende het door Nederland vereiste nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120136

Ontwikkelingen in het familierecht

Een blik in het verleden en op de toekomst van Boek 1 BW

W.M. Schrama

Post thumbnail

Maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van het personen- en familierecht maken het ‘nieuwe’ Boek 1 BW achterhaald. Alleen al in de afgelopen twintig jaar zijn fundamentele wijzigingen doorgevoerd, die de uitgangspunten van Boek 1 BW ondergraven hebben. Een fundamentele herziening van de concepten en structuur van Boek 1 BW is daarom noodzakelijk.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
februari 2012
AA20120144

Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1.141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 2 december 2011, nr. 10/01293, ECLI:NL:HR:2011:BU6591, LJN: BU6591 (Schwanen-Hundscheid I)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120123

Rechtseenheid door (informele) harmonisatie: altijd goed voor de burger?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 september 2011, nr. 201010355/1/H2, LJN: BT2131, ECLI:NL:RVS:2011:BT2131, AB 2011/299 m.nt. Ortlep, JB 2011/236 m.nt. Schlössels, Gst. 2011, 7361.112 m.nt. Teunissen, TBR 2011/171 m.nt. Nijmeijer

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120130

Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat

M. Neekilappillai, C.D.E. Scholte

Het beginsel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen hij met zijn advocaat bespreekt vertrouwelijk blijft, is van wezenlijk belang in een rechtsstaat. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht is een vergaande maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden. De tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet zal er voor zorgen dat advocaten die aan toezicht onderworpen zijn, geen beroep op het verschoningsrecht meer kunnen doen. Wij hebben zo onze bedenkingen.

Opinie | Redactioneel
februari 2012
AA20120077

Vastzetten om het vastzitten

Evaluatie van het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

M. Haveman, L. van Lent

Post thumbnail Het wetsvoorstel dat in dit artikel wordt besproken, beoogt een nieuwe grond voor voorlopige hechtenis te introduceren in het Wetboek van Strafvordering. De voorgenomen toepassing van het snelrecht moet bij verdenking van specifieke misdrijven gepleegd tijdens evenementen en in het uitgaansleven grond worden voor de toepassing van voorlopige hechtenis. Het wetsvoorstel is juridisch niet houdbaar, aangezien het in strijd is met het Nederlandse wettelijke stelsel van voorlopige hechtenis en met artikel 5 EVRM. Zo wordt de rechter de bevoegdheid onthouden om een belangenafweging te maken voorafgaand aan zijn beslissing tot inbewaringstelling. Nu het enige doel van de voorgestelde grond voor voorlopige hechtenis lijkt te zijn om te zorgen dat een verdachte vastzit tot aan de snelrechtzitting, is het voorstel in strijd met de onschuldpresumptie.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2012
AA20120094

‘Mij treft geen verwijt, ik deed gewoon mijn werk’

Rechtsdwaling in het internationale strafrecht

A. van Verseveld

Post thumbnail Annemieke van Verseveld promoveerde op 29 april 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotores waren prof.dr. H.G. van der Wilt en prof.dr. S.A.M. Stolwijk. Een commerciële editie van haar proefschrift verschijnt in 2012 bij T.M.C. Asser Press, Den Haag.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2012
AA20120151