Ars Aequi februari 2012


Dit nummer bewijst eens te meer hoe veelzijdig het recht is. Tom Barkhuysen en Machteld Claessens schrijven over een ‘slagvaardiger’ bestuursrecht dat bereikt kan worden met de Wet aanpassing bestuursrecht. Michael Frese verduidelijkt het vigerende Europese rechtsregime en de mate van Europese integratie op het gebied van het mededingingsrecht.

Daarnaast zijn er twee bijdragen over telecommunicatierecht: Milica Antic belicht de nieuwe cookieregels en Nico van Eijk neemt in zijn amuse de DigiNotar-affaire onder de loep.

Ook strafrechtliefhebbers worden niet vergeten: Milly Haveman en Leonie van Lent plaatsen kritische kanttekeningen bij het concept-wetsvoorstel dat beoogt een nieuwe grond voor voorlopige hechtenis te introduceren in het Wetboek van Strafvordering en Annemieke van Verseveld onderzoekt de reikwijdte van rechtsdwaling als verweer bij de berechting van internationale misdrijven.

In de Rode draad-bijdrage van deze maand schrijft Wendy Schrama over Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in Onderbelicht vertelt Emese von Bóné over de vrederechter en zijn opvolger, de kantonrechter.

En dat is nog niet eens alles.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Maandbladexemplaar (download pdf / epub)

Verschijning: februari 2012

ISSN: 2212-5205