Verboden rechtspersonen


In dit artikel komt de in eind jaren tachtig ingevoerde regeling van verboden rechtspersonen aan de orde. Nederland kent de grondwettelijk verankerde verenigingsvrijheid. De in de wet neergelegde beperkingen daarvan kennen een civielrechtelijke (art. 2:15 BW (oud)) en een strafrechtelijke (art. 140 Sr) en zijn aan strenge grenzen gebonden. In het artikel komt de voorgeschiedenis en totstandkoming van de regeling aan de orde net als de criteria voor een verbodenverklaring en strafrechtelijke vervolging wegens lid zijn van een criminele organisatie.