Mensenrechten

Resultaat 109–120 van de 402 resultaten wordt getoond

Gezwicht voor de identificatieplicht?

E. Baars

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de beperkte identificatieplicht ter voorkoming van illegale vreemdelingen en asielverzoeken. De redacteur betoogt dat met de uitwerking van de regeling in materiële zin een algemene identificatieplicht ontstaat en dat de rechtsbescherming daartegen de wensen overlaat.

Opinie | Redactioneel
mei 1992
AA19920238

Godsdienstvrijheid van kinderen

S. Meuwese

Een hoofddoekje in de klas,is dat wel toegestaan? Willem-Alexander hervormd en Máxima katholiek:in welke kerk wordt hun kind gedoopt? Meisjesbesnijdenis een religieus voorschrift? Een joods kind naar een protestants internaat?Een meisje ‘dat nergens aan doet’ naar de katholieke school, omdat haarvriendinnetjes uit de straat daar ook naar toe gaan? Een christelijk jongetje uit Pakistan ter dood ver-oordeeld omdat een uiting van het ene geloof godlasterend is voor het andere geloof? Dienstweigeringvoor kindsoldaten? Inenten tegen polio ondanks religieuze bezwaren van de ouders? Wat betekent vrij-heid van godsdienst en levensovertuiging eigenlijk voor kinderen?

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 2001
AA20010552

Goed en kwaad buiten het recht: de zaak van Jodie en Mary

M.A.J.M. Buijsen

In dit artikel wordt ingegaan op ethische dilemma's bij de scheiding van een siamese tweeling (Jodie en Mary) waarbij een van de twee baby's het leven laat en de ouders tegen een scheiding van de kinderen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2003
AA20030919

Grensdoden op zee en het recht op leven

L.M. Komp

Artikel 2 van het EVRM bepaalt dat het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet. Desondanks zijn in de afgelopen 30 jaar naar schatting 40.000 mensen omgekomen bij een poging op irreguliere wijze de EU te bereiken. Lisa-Marie Komp deed onderzoek naar de vraag of EU-lidstaten juridisch aansprakelijk zijn voor het grote aantal doden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2022
AA20220073

Griffierechten en het recht op toegang tot de rechter

F.J. Fernhout

Post thumbnail Artikel 6 EVRM omvat het recht op toegang tot de rechter in burgerlijke zaken. Op de staten die partij zijn bij het EVRM rust een positieve verplichting om dit recht te waarborgen. Dat houdt onder meer in dat financiële obstakels op de een of andere manier moeten worden weggenomen en in ieder geval niet mogen worden opgeworpen. Bij de heffing van een bijdrage in de kosten van een procedure (de zgn. griffierechten) moet hiermee rekening worden gehouden. Deze bijdrage gaat na of de Nederlandse griffierechtenregeling binnen de door artikel 6 EVRM getrokken grenzen blijft.

Rode draad | Toegang tot het recht
januari 2019
AA20190067

Grondrechten en het ongegronde recht op niet-bestaan

Gedwongen anticonceptie gezien in het licht van artikel 8 lid 2 EVRM

L. ten Haaf

Post thumbnail

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam pleit in een brief aan de gemeenteraad voor de invoering van verplichte anticonceptie. Deze maatregel impliceert een inbreuk op het recht op voorplanting, erkend onder artikel 8 EVRM. Deze bijdrage gaat in op de vraag of het beroep op de rechten en belangen van het toekomstige kind voldoet aan de uitzonderingscriteria genoemd in artikel 8 lid 2 EVRM om zo een inbreuk te kunnen rechtvaardigen.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2017
AA20170189

Grondrechten in de Europese Grondwet: wat levert het ons eigenlijk op?

H.R. Kranenborg, R.A. Lawson

Dit artikel behandeld de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Europeese Grondwet.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
april 2005
AA20050214

Handboeien en isoleercellen: Over de gebrekkige implementatie van mensenrechten in de vreemdelingenbewaring

G.N. Cornelisse

Post thumbnail Er wordt wel gezegd dat de wijze waarop een maatschappij gedetineerde personen behandelt laat zien in hoeverre die maatschappij zich heeft verbonden aan de universaliteit van mensenrechten. Gesloten instellingen zoals gevangenissen en detentiecentra illustreren namelijk bij uitstek de dilemma’s bij het vinden van een balans tussen veiligheid en het waarborgen van de rechten van de mens. Maar misschien nog wel meer dan de behandeling van gedetineerden maakt de wijze waarop een maatschappij omgaat met immigranten duidelijk in hoeverre de retoriek van universele rechten ook in praktische zin gestalte krijgt. In deze korte bijdrage zal ik ingaan op de bijzondere problemen die spelen bij de implementatie van mensenrechten in de vreemdelingenbewaring.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2011
AA20110339

Handelingsbekwaam? Geen zorg voor u

P.G.J. Wissink, S.N.P. Wiznitzer

Beschermingsmaatregelen zoals curatele, bewind of mentorschap zijn een ingreep in de juridische autonomie van de betrokkene. Ze zijn bedoeld als ultimum remedium en horen – mede gelet op het VN Gehandicaptenverdrag – slechts te worden opgelegd indien betrokkene zelf niet staat is zijn belangen adequaat te behartigen. In de praktijk blijkt het echter voor te komen dat sommige hulpverlenende instanties structureel op een beschermingsmaatregel aansturen, hetgeen onder omstandigheden leidt tot onnodige oplegging van een beschermingsmaatregel op oneigenlijke gronden.

Opinie | Redactioneel
mei 2018
AA20180355

Handhaving van de nieuwe Mededingingswet

De boeteprocedure in het licht van enige rechtsbeginselen

E. Aalst

De nieuwe Mededingingswet, welke op 1 januari 1998 van kracht zal worden, sluit aan bij het Europese kartelrecht, gebaseerd op artikel 85 en 86 EG-verdrag. Voor handhaving is daarom in het wetsontwerp een bestuurlijke boeteprocedure opgenomen. Hieronder zal ik deze keuze voor bestuurlijke handhaving behandelen en de waarborgen die de boeteprocedure, in het bijzonder in het licht van de mensenrechten, zal moeten bieden.

Verdieping | Studentartikel
september 1997
AA19970555

Hernieuwde aandacht voor mensenplichten

A.I. Elvan, L.L. MacLean

In het huidige mensenrechtendebat is het zwaartepunt komen te liggen op het uit kunnen oefenen van individuele mensenrechten, terwijl daarmee correlerende mensenplichten worden vergeten. Mensenplichten zijn echter essentieel voor de verwezenlijking van mensenrechten. Het uitgangspunt dat wij ons onbegrensd op allerlei rechten kunnen beroepen zonder ons bij voorbaat te oriënteren op individuele plichten is dan ook onhoudbaar.

Opinie | Redactioneel
februari 2022
AA20220083

Hervorming van het Straatburgse toezichtmechanisme

Protocol nr. 11 bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

C.N.J. de Vey Mestdagh

In dit artikel wordt naar aanleiding van de overspoeling van de organen die zich bezighouden met toezicht op het EVRM de wijziging van deze organen besproken. Er zal één orgaan komen, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In het artikel wordt de samenstelling, één rechter per lidstaat, alsook de procedure voor dit nieuwe hof besproken worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1994
AA19940440

Resultaat 109–120 van de 402 resultaten wordt getoond