Resultaat 73–84 van de 91 resultaten wordt getoond

Periculum est emptoris

Over het risico bij koop en over schatvinding in de gekochte zaak

J.E. Jansen

Post thumbnail De koper droeg naar Romeins recht het risico dat de gekochte niet-geleverde zaak tenietging door overmacht. Omdat hij die last droeg, had hij aanspraak op de lusten zoals een schat gevonden in de verkochte zaak. Naar huidig recht is het risico voor de koper vanaf de aflevering. Bij registergoederen is mogelijk dat de aflevering is verricht, maar de koper geen eigenaar werd (notarieel feilen). De koper draagt dan de lasten en heeft dus recht op de lusten zoals de vondst van een schat.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2020
AA20200454

Picus-Smallingerland

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 september 1961, ECLI:NL:HR:1961:77, NJ 1962/14 m.nt. Prof. Mr. J.H. Beekhuis (Picus/Smallingerland) Levering door constitutum possessorium door iemand die geleverde goederen houdt voor een derde.

januari 1962
AA19620104

Prijsgeving gerechtvaardigd vertrouwen en derdenbescherming

J.C.T.F. Lokin

Post thumbnail

Niet artikel 3:35 BW, maar artikel 3:36 BW is van toepassing in het geval een derde, die een onbeheerde zaak in bezit wil nemen, moet beoordelen of de zaak is prijsgegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150019

Redding en sanering: monomaan of modern paradigma?

Over de pre-pack en dergelijke

P.J. Frölich

Post thumbnail Brussel kondigt een nieuwe reddings- en saneringscultuur aan om bedrijven in nood te helpen reorganiseren en zo Europa uit het slop te trekken. Onze minister ontwikkelt een variant op de Engelse pre-pack, die de doorstart van insolvente ondernemingen vergemakkelijkt. Dit zijn symptomen van een paradigmawisseling, waarbij rechten van schuldeisers worden gerelativeerd om ruimte te maken voor reddingsoperaties. Is deze tendens wenselijk en passend bij een modern insolventierecht? Of verraadt zij een verkeerde fixatie op doorstarten?

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 2015
AA20150192

Revindicatie van data in de cloud

E.F. Verheul

Post thumbnail

Databestanden worden in toenemende mate opgeslagen in de cloud. Daardoor ontstaat een scheiding tussen feitelijke macht over het databestand en belang bij het desbetreffende bestand. In een zodanig geval rijst de vraag wat voor aanspraken degene heeft die het bestand heeft opgeslagen in de cloud, in het bijzonder in het faillissement van de cloudaanbieder. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om databestanden op te vorderen in faillissement en welke rol daarbij is weggelegd voor het goederenrecht.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180578

Ruimte & tijd

Conflit mobile in het IPR-goederenrecht

J.A. van der Weide

Post thumbnail In open economieën zoals de Nederlandse, doet zich een voortdurende migratie van goederen voor, waarbij goederen van het ene land (rechtsstelsel) naar het andere land (rechtsstelsel) worden verplaatst. Door deze ruimtelijke mobiliteit ontstaan rechtsconflicten die hun oplossing vinden in het leerstuk van het conflit mobile of Statutenwechsel. Wat behelst dit leerstuk, waarin de dimensies van ruimte en tijd elkaar complementeren?

Opinie | Amuse
januari 2020
AA20200006

Sinaasappels

Beantwoording rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

In dit artikel wordt Rechtsvraag 345 uit het februarinummer 2015 beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2015
AA20150734

Sinaasappels

Rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag in vóór 1 april 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2015.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 2015
AA20150159

Sio

J. Drion

Hoge Raad 22 mei 1953, ECLI:NL:HR:1953:214, NJ 1954/189 m.nt. Prof. Mr. J. Drion (Sio/De Jong). Ook bekend als het Sio-arrest.

september 1953
AA19530173

Teixeira de Mattos

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 12 januari 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC2286, NJ 1968/274 (Mulder c.s./Teixeira de Mattos) (1) Eigendom van effecten in algemene voorraad van Teixeira en (2) Toewijzing tijdens surseance van aanwezige nummers aan effecten-crediteuren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1968
AA19680144

Transfer of Movables (Digitaal boek)

in German, French, English and Dutch Law

L.P.W. van Vliet

Post thumbnail The subject-matter of this book is the transfer of movable property in German, French, English and Dutch law. Of particular importance is the division into the three main types of transfer system: the causal consensual system, the causal tradition system and the abstract tradition system.

9789069163536 - 14-01-2000

Van Gend en Loos-arrest

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 7 maart 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB7436 (Van Gend & Loos/Kledingmagazijnen Tielkes NV). Ook bekend als het Van Gend en Loos-arrest.

oktober 1975
AA19750619

Resultaat 73–84 van de 91 resultaten wordt getoond