Resultaat 1–12 van de 33 resultaten wordt getoond

‘De juristen moeten de vragen stellen’

Interview met prof. Hans Nieuwenhuis

H. Nieuwstadt, E.A.G. van Schagen

"Rechtsvinding is vooral een kwestie van subsumptie. Valt feit x onder wettelijke regel y? Alle grote boeken die over rechtsvinding geschreven zijn, gaan eigenlijk over het terrein dat voorbij de wet ligt. Maar dit laat volstrekt onverlet dat men het recht vindt, door in de wet te kijken, en in veel gevallen die wet toe te passen. In een aantal gevallen is subsumptie echter problematisch. Dan zal een wettelijke regeling uitgelegd moeten worden.’

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070920

‘Standaardvoorwaarden’ van prof.mr. E.H. Hondius: een monument voor de rechtsvergelijkende methode

R.H.C. Jongeneel

Post thumbnail

In deze bijdrage aan de Rode draad 'Onder doctoren' komt het proefschrift van prof.mr. E.H. Hondius aan de orde. Hondius heeft in zijn proefschrift onderzoek gedaan naar standaardvoorwaarden in contracten waarbij er heel veel rechtsvergelijkend onderzoek is gedaan.

Overig | Rode draad | Onder doctoren
februari 2008
AA20080158

‘Vernieuwing in het staatsrecht’, een Haagse klucht

I. Giesen

In dit redactionele artikel gaat een redacteur in op de verschillende staatscommissies die zijn ingesteld om een herziening van de Grondwet te onderzoeken en in te gaan op meer betrokkenheid van de burgers bij de politiek. De redacteur constateert dat dit alles zonder veel resultaat is geweest en denkt dat dit in de toekomst ook zal zijn.

Opinie | Redactioneel
april 1993
AA19930229

Beantwoording rechtsvraag (250) Handhaving van gemeenschapsrecht

J.A.E. Vervaele

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij de handhaving van het Europees gemeenschapsrecht centraal staat. Er wordt stil gestaan bij allerlei onderzoeksbevoegdheden van onder meer de Europese Commissie. Ook komen sanctie cumulatie en het ne bis in idem-beginsel aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1996
AA19960514

De Amsterdamse School: een nawoord

H.C.F. Schoordijk

Reactie op een eerder in Ars Aequi verschenen artikel over de Amsterdamse school. In het artikel geeft de Amsterdamse hoogleraar Schoordijk weer wat er volgens hem op privaatrechtelijk gebied na het vertrek van de bekende hoogleraar Eggens aan de Universiteit van Amsterdam is gebeurd.

Verdieping | Interview
december 1991
AA19911172

De hoogleraar die geen professor meer werd genoemd, of meer was

De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure

H. Lenters

Bespreking van een proefschrift op het gebied van het echtscheidingsrecht met als hoofdvraag: Welke redenen zijn er voor rechterlijke tussenkomst in echtscheidingszaken?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 1994
AA19940052

De U(H(L))D als docent – niks mis mee

Naar een herwaardering van academisch (juridisch) onderwijs

L. van Lent, U.R.M.T. de Vries

Post thumbnail In deze bijdrage vragen wij aandacht en waardering voor het rechtswetenschappelijk onderwijs door meer te investeren in docenten, waarbij de nadruk ligt op onderwijs, innovatie van onderwijs, en onderzoek naar onderwijs: ‘principal educators’. Zo’n omslag is belangrijk vanwege ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voltrokken.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 2023
AA20230472

De Universitaire ambtenaar en de operatie Groei en Krimp

M.P.A.M. Fruytier

In deze Meesters-column komt de financiering van wetenschappelijk onderzoek aan de orde en wat daarbij de consequenties kunnen zijn voor wetenschappelijk medewerkers en op welke wijze zij zich kunnen verweren tegen bezuinigingen.

Opinie | Column
april 1988
AA19880233

De verbinding tussen onderwijs en onderzoek

G. van Dijck

In deze bijdrage wordt beschreven welke ontwikkelingen zich voordoen en zich recentelijk hebben voorgedaan in juridisch onderzoek. Deze beschrijving dient alsopstap naar de vraag hoe het juridisch onderwijs gestalte krijgt indien deze ontwikkelingen(nog meer) worden geïncorporeerd in het onderwijs.

Verdieping | Studentartikel
februari 2008
AA20080153

De verschrikkelijke sneeuwman

G. Buist, C. Tiel

Redactioneel artikel waarbij wordt ingegaan op de in 1988 voorgestelde regeling die een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek invoert waarbij een vouchersysteem geldt. Hierdoor moet er meer flexibiliteit en vrijheid komen en moet er een betere onderlinge erkenning komen. De redacteuren bespreken dit wetsvoorstel.

Opinie | Redactioneel
juni 1988
AA19880358

Enkele beschouwingen over de interdisciplinaire rechtswetenschap. Braudel als uitgangspunt van een afbakening?

P.A. Fruytier

Het is geen overdrijving, wanneer gesteld wordt dat de naoorlogse historische wetenschap grotendeels in het teken heeft gestaan van de interdisciplinariteit. Als grote voorstanders hiervan kunnen vooral de Annales-historici, zoals la Roy Ladurie en Braudel genoemd worden. Reeds vanaf het verschijnen van zijn bekendste werk La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l’époque de Philippe II (1947) tot aan zijn dood in 1985, bleef Braudel afgeven op historici die zich alleen bezig hielden met ‘feitengeschiedenis’. Volgens Braudel en zijn volgelingen kon de geschiedenis alleen begrepen worden vanuit een totaalvisie. De grote historische ontwikkelingen konden slechts duidelijk worden, wanneer minder aandacht werd besteed aan de ‘grote mannen’, en juist over lange tijdspannes – de longue durée –de geografische, demografische, economische en sociale factoren in ogenschouw werden genomen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
november 2007
AA20070831

Resultaat 1–12 van de 33 resultaten wordt getoond