Resultaat 1–12 van de 55 resultaten wordt getoond

‘Een weerbarstige materie’

De stand van zaken rond de fusiecontrole

J.J. Knol

In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van een aantal regelingen op het gebied van de publiekrechtelijke fusiecontrole. Aan de orde komen regelingen uit Nederland en diverse andere lidstaten van de EG. Tevens wordt aandacht besteed aan het concept voor een Europese verordening voor de controle van concentraties van ondernemingen en het recente 'Philip MorrisI Rothmans'-arrest van het Europese Hof over de toepassing van artikel 85 EEG op concentraties.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880523

‘Zorgen voor vandaag’

J.M. Gerretsen, J. Melis

Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op het Nederlandse streven om iets te doen tegen de milieuvervuiling en de (mogelijke) grenzen die daaraan worden gesteld door de Europese Unie op grond van de vrij verkeerbepalingen

Opinie | Redactioneel
april 1989
AA19890236

Arrest Heylens (222-86)

C.W.A. Timmermans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 oktober 1987, zaak 222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) t. Georges Heylens en anderen) Uitspraak van het HvJ EG na een prejudiciële vraag over de verhouding tussen vrij verkeerbepalingen en de grondrechten. Het Hof leidt uit het fundamentele verdragsbeginsel van het vrije verkeer van werknemers af dat de nationale rechtsorde een rechtsweg moet bieden om inbreuken op dit vrij verkeer in rechte te kunnen bestrijden; verder moet een besluit van een overheidsinstantie dat de uitoefening van dit vrij verkeer verhindert, zoals de weigering om een buitenlands diploma als gelijkwaardig te erkennen, worden gemotiveerd. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1989
AA19890287

Artikel 30 EG na het arrest Keck en Mithouard

G.J. van de Kamp

Op 24 november 1993 deed het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna 'het Hof) een prejudiciële uitspraak in de strafzaken tegen de heren B. Keek en D. Mithouard. Ondanks het feit dat het Hof met het Keck-arrest duidelijkheid heeft willen verschaffen over de reikwijdte van artikel 30 EG-Verdrag, roept het arrest ook vele nieuwe vragen op. Getracht wordt enige duidelijkheid in deze materie te brengen. Hiertoe zal met name de invloed van het Keck-arrest op reclameregelingen worden belicht.

Verdieping | Studentartikel
september 1995
AA19950660

Communautair toezicht op Nationale Steunmaatregelen

Enkele beschouwingen over de effektiviteit van de artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag

J.A. Winter

In dit artikel wordt ingegaan op het onderwerp van de staatssteun en steunmaatregelen door de nationale overheden. Deze steun aan nationale bedrijven en bedrijfstakken verstoort de interne markt. In het artikel worden de artikelen 92 en 93 EEG behandeld waarbij de opzet en ratio hiervan aan de orde komt. Het steunbegrip van art. 92 EEG wordt uitvoerig besproken. Ook komen verschillende vormen van steun aan de orde.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890441

De Brenner Pas: het vrije verkeer, het leefmilieu en de vrijheid van meningsuiting

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 juni 2003, zaak C-112/00, ECLI:EU:C:2003:333 (Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge t. Republik Österreich) In deze uitspraak van het HvJ EG wordt ingegaan op de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen en de vrijheid van meningsuiting, bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Ook wordt er ingegaan op de lidstaat-aansprakelijkheid bij schending van het gemeenschapsrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030875

De EU als bossenwaakhond: van vrijwillige partnerschappen naar autonome standaarden

N.L. Dobson

Post thumbnail Eind 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening betreffende ontbossingsvrije producten, die nieuwe eisen stelt voor toegang tot de interne markt van de EU. Volgens de Commissie neemt de EU hiermee haar ‘verantwoordelijkheid’ voor de bijdrage van haar consumptie aan mondiale ontbossing. Exporterende landen uiten juist kritiek op de ‘arbitraire en unilaterale’ aanpak van de Unie. Dit artikel analyseert de verschuiving naar steeds verdergaand EU-unilateralisme en reflecteert op deze ontwikkelingen in het licht van de Overeenkomst van Parijs.

Bijzonder nummer | Recht & Natuur
juli 2022
AA20220534

De Europese industrie na 1992

W. Dekker

In dit artikel wordt besproken wat de gevolgen zijn van de Europese en grensoverschrijdende politiek met de invoering van de Europese Akte na 1992. Daartoe wordt eerst de geschiedenis van de Europese industrie geschetst met de totstandkoming van de verschillende gemeenschappen. Daarna wordt besproken wat er in 1989 gaande was en wat er vervolgens in 1992 gaat gebeuren.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890335

De ICOVA-heffing op aardolieprodukten en het EEG-recht

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 december 1990, ECLI:EU:C:1990:455, zaak C 302/88 (Hennen Olie BV tegen Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten en Staat der Nederlanden) In deze uitspraak van het HvJ EG komt naar aanleiding van prejudiciële vraag de werking van art. 34 EEG (maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve uitvoerbeperking aan de orde) in een casus die draait om olie. In de noot wordt dieper ingegaan op de internationale regelingen, waaronder een Europese richtlijn, die hieraan ten grondslag liggen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 1991
AA19910408

De Mediawet en het EEG-verdrag

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 25 juli 1991, zaak C-353/89, ECLI:EU:C:1991:325 (Commissie van de EG tegen Koninkrijk der Nederlanden) Uitspraak van het HvJ EG waarin de verhouding tussen de dienstentitel van het EEG-verdrag en nationale mediawetgeving een rol speelt. In de noot wordt dieper ingegaan op de problematiek en wordt een groot overzicht gegeven van zaken waar media-aspecten bij aan de orde komen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1992
AA19920041

De OV-studentenkaart en het gemeenschapstrouwbeginsel: een reactie

C.M.J.A. Kuypers

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel en een andere reactie over de onverenigbaarheid van de OV-Jaarkaart voor studenten en het Europees gemeenschapsrecht. In de reactie wordt deze stelling iets genuanceerd.

Opinie | Reactie/nawoord
oktober 1992
AA19920588

De zaak Microsoft

P.J. Slot

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Grote kamer) van 17 september 2007, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 (Microsoft Corp. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) Na een overzicht van de aanleiding van de grote Microsoft-zaak bespreekt de annotator de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg. Aan de orde komen: relevante markt, weigering van het beschikbaar stellen van interoperabiliteitsinformatie, koppelverkoop en de opgelegde boete.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2008
AA20080142

Resultaat 1–12 van de 55 resultaten wordt getoond