Artikel 30 EG na het arrest Keck en Mithouard


Op 24 november 1993 deed het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna ‘het Hof) een prejudiciële uitspraak in de strafzaken tegen de heren B. Keek en D. Mithouard. Ondanks het feit dat het Hof met het Keck-arrest duidelijkheid heeft willen verschaffen over de reikwijdte van artikel 30 EG-Verdrag, roept het arrest ook vele nieuwe vragen op. Getracht wordt enige duidelijkheid in deze materie te brengen. Hiertoe zal met name de invloed van het Keck-arrest op reclameregelingen worden belicht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): G.J. van de Kamp

Verschijning: september 1995

Archiefcode: AA19950660

interne markt kwantitatieve importbeperkingen reclameregelingen uitzondering vrij verkeer vrije handel

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Studentartikel