interne markt

Resultaat 37–48 van de 55 resultaten wordt getoond

september 1992

Katern 44: Europees recht

- UL Europa Instituut

Naar een vernieuwd mededingingsrecht in Europa

K.J.M. Mortelmans

Deze bijdrage geeft een schets van het huidige Europese mededingingsbeleid en wijst op enkele toekomstige ontwikkelingen. Zij heeft de volgende opzet. Na een korte inleiding wordt, met enkele spraakmakende zaken als aanknopingspunt, aangegeven hoe in de loop der jaren de mededingingsautoriteiten op de Europese markt zijn opgetreden tegen ondernemingen (paragraaf 2). Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden wordt vervolgens ingegaan op de trends die uit het huidige beleid zijn af te leiden (pa- ragraaf 3). Ten slotte worden de hoofdlijnen van een zich vernieuwend mededingingsrecht in Europa geschetst (paragraaf 4).

Bijzonder nummer | De toekomst van de Europese integratie
mei 2001
AA20010339

Omroep in de EG: integratie en cultureel protectionisme

J. van den Beukel

Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de Lid-Staten van de EG nog soeverein zijn in hun omroepbeleid, mede als onderdeel van nationaal cultuurbeleid. Aan de hand van de stand van de EG-integratie van omroep wordt deze vraag beantwoord, overigens zonder een oordeel te geven over een bepaald omroepbestel. Dat omroep deel kan uitmaken van cultuurbeleid wordt hier aangenomen hoewel discussie op dit punt mogelijk is. Het begrip cultuur kan immers op vele manieren ingevuld worden.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890411

Ondernemingen na 1992; tussen concurreren en fuseren

V.P.C.M. Maas, B.L.P. van Reeken

De Europese Gemeenschap zorgt de laatste maanden voor veel nieuws. Er worden talloze studies verricht naar de effecten van de realisatie van de interne markt en er wordt veel geschreven over het Europees mededingingsrecht met betrekking tot overnames, fusies en joint-ventures. Dit artikel probeert aan te geven hoe deze gebieden met elkaar samenhangen; hoe het Europees mededingingsrecht de realisatie van de interne markt beïnvloedt. Het zal geen uitputtende behandeling geven van deze materie, het beoogt niet meer dan een introductie te zijn.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880517

Oneerlijke handelspraktijken

J. Kok, I. Wolffram-Van Doorn

In dit artikel wordt de 'Wet oneerlijke handelspraktijken' besproken. Deze wet, gebaseerd op een Europese richtlijn, past de boeken 3 en 6 BW aan om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De wet waakt tegen misleidende reclame en andere uitingen. In dit artikel wordt eerst uiteengezet hoeveel mensen recentelijk last hebben gehad van oneerlijke handelspraktijken. Daarna wordt de richtlijn besproken die vooral de bevordering van de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming beoogt. Daarna wordt de totstandkoming van de richtlijn op Europees niveau besproken. In de vijfde paragraaf komt de implementatie van de richtlijn in het Nederlandse BW aan bod (afd. 6.3.3a BW). Daarin wordt ondermeer de uitwerking van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving besproken, alsmede de handhaving. In de enerlaatste paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de parlementaire behandeling van de wet.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2009
AA20090120

Prijsvergelijkende reclame voor produkten en EEG-recht

K.J.M. Mortelmans, H.A.G. Temmink

Bespreking van een uitspraak van het HvJEG in het kader van de rode draad 'Recht en reclame' over nationale regelgeving voor het maken van reclame en het vrij verkeer van goederen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie | Overig | Rode draad | Recht en reclame
december 1993
AA19930883

Rechtsbeginselen in het Europese Gemeenschapsrecht

T. Koopmans

In dit artikel geeft de auteur verklaringen waarom er in het verband van de EEG, thans EG/ EU, zoveel gebruik wordt gemaakt van rechtsbeginselen en de oorsprong van deze beginselen bij de rechtspraak van het HvJEG.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910927

Spanje en 1992

C. van Gent

Voor Spanje zal 1992 een zeer bijzonder jaar worden: het is het jaar van de Olympische Spelen in Barcelona, van de wereldtentoonstelling in Sevilla, van Madrid als Culturele Hoofdstad van Europa en van de vijfhonderdste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Columbus. Bovendien is het einde van het jaar tevens het einde van de belangrijkste EG-overgangsmaatregelen en zal het ook voor Spanje het begin van de Europese interne markt zijn.

Bijzonder nummer | Europa 1992
mei 1989
AA19890471

Steun aan overheidsbedrijven en de artikelen 92 en 90 lid 2 EG.

De hervorming van de Franse post kan voorlopig door de communautaire beugel

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 27 februari 2020, ECLI:EU:T:1997:23, Jur. 1997,11-229 (Fédération francaise des sociétés d'assurances (FFSA) en andere/de Commissie van de EG) Arrest en betreffende noot van het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) waarin de problematiek rondom staatssteun en overheidsbedrijven wordt besproken nadat deze zijn geprivatiseerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1997
AA19970617

Terugvordering van staatssteun voordat de steun definitief is goedgekeurd

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 februari 2008, zaak C-199-06, ECLI:EU:C:2008:79 (Centre d'exportation du livre Français (CELF)/Société internationale de diffusion et d'étition (SIDE)) Dit arrest is van groot belang voor het begrip van de regels van onrechtmatige staatssteun zoals die gelden in de Europese Unie. Om het arrest te verduidelijken wordt er vooraf door de annotator een uiteenzetting gegeven over de belangrijkste regels rondom staatssteun.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2008
AA20080452

The European Central Bank – institutional aspects

R. Smits

Vanuit een juridisch gezichtspunt worden in dit proefschrift de doelstellingen en taken van de ECB behandeld, alsmede de instrumenten waarmee zij vorm kan geven aan haar opdracht. Hierbij ligt de nadruk op de inbedding van de ECB, en van de nationale centrale banken die samen met haar het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) zullen vormen, in het rechtssysteem van de Europese Gemeenschap. Behoudens de vraag in hoeverre het acquis communautaire de werkwijze van het ESCB zal beïnvloeden, staat de vraag naar de invloed van de splitsing tussen de deelnemers aan de monetaire unie (ins) en de lidstaten die er (voorlopig) buiten blijven (outs), centraal.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1997
AA19970469

Valt een internationale organisatie onder het EG-mededingingsrecht?

K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 19 januari 1994, ECLI:EU:C:1994:7, zaak C-364/92 (SAT Fluggesellschaft en Eurocontrol) In deze uitspraak van HvJ EG wordt ingegaan op ondernemingsbegrip uit het Europese Gemeenschapsverdrag. Het HvJ EG formuleert daarbij de volgende rechtsregel: De artikelen 86 en 90 EEG moeten aldus worden uitgelegd, dat een internationale organisatie zoals Eurocontrol geen onderneming in de zin van deze artikelen is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1994
AA19940450

Resultaat 37–48 van de 55 resultaten wordt getoond