Arrest Heylens (222-86)


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 oktober 1987, zaak 222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) t. Georges Heylens en anderen)

Uitspraak van het HvJ EG na een prejudiciële vraag over de verhouding tussen vrij verkeerbepalingen en de grondrechten. Het Hof leidt uit het fundamentele verdragsbeginsel van het vrije verkeer van werknemers af dat de nationale rechtsorde een rechtsweg moet bieden om inbreuken op dit vrij verkeer in rechte te kunnen bestrijden; verder moet een besluit van een overheidsinstantie dat de uitoefening van dit vrij verkeer verhindert, zoals de weigering om een buitenlands diploma als gelijkwaardig te erkennen, worden gemotiveerd. In de noot wordt hier dieper op ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.W.A. Timmermans

Verschijning: april 1989

Archiefcode: AA19890287

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 15-10-1987 (ECLI:EU:C:1987:442) zaaknummer: 222/86

erkenning gelijkwaardigheid van diploma's interne markt opleiding procesrecht sporttrainer verdragsbeginsel vrij verkeer van personen vrij verkeer van werknemers

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie