Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond

Civiel procesdossier (Digitaal boek)

F.M. Beijer, A.I.M. van Mierlo

Post thumbnail Door aan de hand van echte processtukken de hoofdlijnen van het huidige burgerlijk procesrecht te beschrijven, wordt de lezer inzicht verschaft in de wijze waarop zich een civiele procedure in de praktijk daadwerkelijk afspeelt en wordt de stof verlevendigd en, waar nodig aan de hand van nadere voorbeelden, verduidelijkt.

9789069163369 - 27-06-1999

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hogere beroepsinstantie

F.A.M. Stroink

In deze eerste bijdrage aan de Rode draad over de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State in dit nummer wordt ingegaan op de totstandkoming, geschiedenis en achtergrond van dit in het bestuursrecht hoogste rechtsprekende orgaan.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010614

De derde als het stiefkind van het bestuursrecht

J.B.J.M. ten Berge, A.P. Klap

Hoewel derden in het bestuursrecht een belangrijke rol spelen, is hun positie verre van duidelijk. Naarmate de besluitvorming van de ene in de andere fase overgaat, lijken de onduidelijkheden zelfs toe te nemen. In deze bijdrage wordt de positie van derden vanaf de primaire besluitvormingsfase tot en met de procedure bij de administratieve rechter geanalyseerd.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
mei 1997
AA19970337

De januskop van de Raad van State

Enige bespiegelingen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Raad van State naar aanleiding van wetsvoorstel 30585

V.V.R. van Bogaert

Post thumbnail In dit artikel wordt een wetsvoorstel van de regering besproken waarmee de regering beoogd om een sterkere scheiding aan te brengen tussen de twee hoofdtaken van de Raad van State, te weten bestuursrechtspraak en advisering bij wetgeving. Ondanks de wijzigingen is een gehele scheiding van de rechtspraak en de wetgevingsadvisering bij de Raad van State uitgesloten; dubbele benoemingen van staatsraden blijven mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de problematiek rondom de dubbele benoemingen en het wetsvoorstel.

Verdieping | Studentartikel
april 2009
AA20090234

De Koning in de Awb

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 juni 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA6497, LJN: BA6497, nr. 200608642/1 Staatsrechtelijke annotatie bij een uitspraak van de ABRvS waarbij aan de orde komt: de Koning als voorzitter van de Raad van State, de Koning als (niet) bestuursorgaan en de onschendbaarheid van de Koning.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2008
AA20080139

De omvang van de rechtsstrijd in het hoger beroep in civiele zaken

F.J.H. Hovens

Binnen het burgerlijk procesrecht neemt het procesrecht in hoger beroep een bijzondere plaats in. Waar het deel uitmaakt van het algemene procesrecht, zijn de algemene regels en beginselen van toepassing. In de praktijk is daarnaast een veelvoud van bijzondere regels ontwikkeld, die specifiek zien op de appelaspecten. Met name het zogeheten grievenstelsel en de devolutieve werking van het appel springen daarbij in het oog en zorgen in de praktijk soms voor problemen. Die bijzondere aspecten staan in deze bijdrage centraal. Daarnaast wordt enige aandacht besteed aan het hoger beroep in het algemeen en aan mogelijke alternatieven voor ons Nederlandse stelsel van het civiele appelrecht.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen | Verdieping | Studentartikel
februari 2001
AA20010074

De ondergang van het verlofstelsel in strafzaken

J.S. Nan

Post thumbnail Sinds 2007 kunnen kleine strafzaken in hoger beroep aan de poort worden afgedaan via een beslissing van de voorzitter van het hof. Sprake is van een verlofstelsel. Als – kort gezegd – naar het oordeel van de voorzitter een behandeling van de zaak niet in het belang van een goede rechtsbedeling is, wordt het hoger beroep buiten behandeling gelaten (art. 410a Sv). De achterliggende gedachte was dat zo capaciteit bespaard kon worden. De praktijk bleek echter weerbarstig en het verlofstelsel zal een stille dood sterven.

Blauwe pagina's | Verdraaid recht
april 2024
AA20240284

Het hoger beroep moet blijven!

M.J. Kroeze, A. van Vught

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de destijds voorgenomen afschaffing van het hoger beroep in verschillende soorten zaken zoals huurzaken en commerciële geschillen in navolging op de afschaffing van appel in vreemdelingenzaken. De redacteuren vinden dit geen goede ontwikkeling en vinden dat een fundamenteel beginsel van het Nederlandse rechtsstelsel wordt aangetast indien het toch doorgaat.

Opinie | Redactioneel
februari 1994
AA19940071

Het voortbouwend appèl in Strafvordering 2001

Enkele opmerkingen over het hoger beroep in het onderzoeksproject strafvordering 2001 en in het bestuursrecht

E.M. Witjens

In dit artikel wordt ingegaan op de werkzaamheden en bevindingen van het onderzoeksproject strafvordering 2001 over een nieuwe vorm van hoger beroep. Ook wordt er ingegaan op hoger beroep in het bestuursrecht.

Verdieping | Studentartikel
oktober 2003
AA20030730

Hoger beroep in het bestuursrecht

J.E.M. Polak

Met de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 is er in het bestuursrecht in beginsel over de gehele linie hoger beroep ingevoerd. Conform de geschiedenis van de rechtsbescherming in het bestuursrecht is er evenwel nog sprake van een verbrokkelde situatie. Er zijn drie appèlrechters in het bestuursrecht. Wel passen zij hetzelfde bestuursprocesrecht toe. In dit artikel wordt op een aantal algemene aspecten van het hoger beroep in het bestuursrecht ingegaan en wordt ook naar de toekomst van het hoger beroep in het bestuursrecht gekeken. Op niet al te lange termijn zullen regering en parlement beslissen of er meer eenheid in het bestuursrechtelijk appèl moet worden gebracht.

Overig | Rode draad | Rechstmiddelen
september 2001
AA20010622

maart 2008

Katern 106: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

juni 1990

Katern 35: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach, J.W. Rutgers

Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond