Resultaat 1–12 van de 53 resultaten wordt getoond

‘Zeg Van Klaveren, ben jij al verzekerd?’

De collectieve aansprakelijkheid van artikel 138(248) Boek 2 BW: een weg zonder uitweg?

H. Houben

Op 1 januari 1987 is de misbruik-3 wetgeving van kracht geworden. Het is een typisch produkt uit de nieuwe generatie wetten die bedoeld zijn om alle vormen van misbruik en onbehoorlijk gebruik van vennootschappen te bestrijden. Een wezenlijk onderdeel van de wet vormt het expliciet omschreven beginsel van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. Hieronder volgt een beschouwing over deze vorm van aansprakelijkheid en haar mogelijke gevolgen.

Verdieping | Studentartikel
September 1988
AA19880511

Achtergestelde vorderingen

N.B. Pannevis

Op 5 september 2019 promoveerde Niels Panne­vis aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift 'Achtergestelde vorderingen'. In deze bijdrage schrijft hij over zijn onderzoek en bevindingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2020
AA20200212

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail

De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
Mei 2015
AA20150405

Banken: houd ze te vriend!

D. Hamwijk

Op 29 juni jongstleden heeft de Commissie Kortmann (hierna: de Commissie) minister Donner per brief ingelicht over haar voorontwerp van de Insolventiewet, waarmee de huidige Faillisse-mentswet zal worden herzien. De vraag is of de Commissie haar doel bereikt met de door haar gedane voorstellen.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2006
AA20060726

Bescherming van slachtoffers: voorrect of action directe?

F.G.H. Kristen, G.T.M.J. Raaijmakers

Redacteuren bepleiten in dit redactionele artikel een directe vordering van een benadeelde op de verzekeraar van de schade toebrengende partij om op die manier te ontkomen aan een mogelijk faillissement van de verzekerde. De voorrangspositie van art. 3:287 BW biedt volgens de redacteuren niet genoeg bescherming voor de benadeelde.

Opinie | Redactioneel
Juni 1994
AA19940403

Compensatie tijdens faillissement

P. van Schilfgaarde

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. Van Schilfgaarde schrijft over zijn scriptie over compensatie in faillissement en de beoordeling door Cleveringa die later in Ars Aequi als artikel is verschenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2001
AA20010728

De artikelen 1639aa e.v. BW en het faillissement

D.H. Lodder

In november 1985 verscheen van de hand van Jack Linssen in Ars Aequi het artikel 'De Wet overgang van ondernemingen: artt. 1639aa e. v. BW.' Hierin schetste de auteur de problemen die zich voordeden bij de automatische overgang van arbeidsovereenkomsten op een nieuwe werkgever, die een onderneming overneemt. Centraal stond de vraag of de artikelen 1639aa-dd BW van toepassing waren in geval van faillissement. In antwoord op enkele prejudiciële vragen, gaf het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de uitspraak dat de Richtlijn waarop de artikelen 1639aa-dd BW gebaseerd zijn, niet van toepassing is op de overgang van een onderneming in geval van faillissement. Het Hof bepaalde echter ook dat het de lidstaten vrijstond om de werknemers een verdergaande bescherming toe te kennen. Hierdoor werd de vraag met betrekking tot de werking van de artikelen 1639aa-dd BW een kwestie van uitleg van de nationale regeling. Deze uitleg wordt voor ons land gevonden in het recente arrest van de Hoge Raad, 30 oktober 1987, RvdW 1987 nr. 196.

Verdieping | Studentartikel
April 1988
AA19880223

De Bont-Bannenberg q.q.

S.C.J.J. Kortmann, N.S.G.J. Vermunt

Hoge Raad 16 september 2005, nr. C04/128HR, ECLI:NL:HR:2005:AT7797, LJN: AT7797, RvdW 2005, 101; JA 2005/109, m.nt. F.M.J. Verstijlen; JOR 2006/52, m.nt. SCJJK; NJ 2006, 311, m.nt. PvS (De Bont/Bannenberg q.q.) De vraag is aan de orde in hoeverre een curator ontvankelijk is bij een onrechtmatige daadsvordering (voor benadeling van schuldeisers) indien deze slechts voor één of een kleine groep schuldeisers is ingesteld. De vraag is ook nog aan wie de opbrengst toekomt indien de curator voor de gezamenlijke schuldeisers in rechte optreedt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2006
AA20060732

De curator

J.C. van Apeldoorn

In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de curator bij faillissementen en zijn belanrijke taak en functie.

Perspectief | Perspectiefartikel
September 2003
AA20030703

De faillissementscurator en persoonsgegevens

M.D. Reijneveld

Post thumbnail Vanaf de dag van de faillietverklaring is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Op welke wijze en in welke mate is de curator verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die hij bij de gefailleerde schuldenaar aantreft?

Bijzonder nummer | Privacy
Juli 2019
AA20190614

De Hoge Raad schijnt zijn licht op de positie van de licentie bij faillissement

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail De arresten Credit Suisse/Jongepier q.q. en Curatoren/Verhuurder van de Hoge Raad van 2018 leren dat licentienemers stevig in het zadel zitten bij een faillissement van licentiegevers. Dat is goed nieuws voor de vele ondernemingen die voor hun voortbestaan van licenties afhankelijk zijn. Het slechte nieuws is dat curatoren nu aansprakelijkheidsclaims vrezen als zij gelicentieerde rechten verkopen, maar die vrees lijkt maar gedeeltelijk op zijn plaats.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2019
AA20190361

De mislukte redding van een vallende ster

Over de verschillende fases rondom het faillissement

B.C.H. Smit

Post thumbnail

Juist in deze tijd van economische crisis spelen faillissementen een belangrijke rol.  Zowel vanuit civielrechtelijk perspectief als vanuit een fiscaalrechtelijk perspectief is de dynamiek rondom een dergelijk faillissement interessant. Zeker omdat de verhouding tussen de zekerheidshouder enerzijds en de fiscus anderzijds recentelijk op verschillende manieren is gewijzigd. Met name het Belastingplan 2013 en het programma Herijking Faillissementsrecht zorgen rondom het faillissement voor tegenstrijdige krachten tussen deze twee betrokken partijen. Deze bijdrage gaat dan ook over de discrepantie die bestaat tussen de doelstelling van beide projecten.

Verdieping | Studentartikel
December 2014
AA20140893

Resultaat 1–12 van de 53 resultaten wordt getoond