faillissement

Resultaat 1–12 van de 63 resultaten wordt getoond

‘Zeg Van Klaveren, ben jij al verzekerd?’

De collectieve aansprakelijkheid van artikel 138(248) Boek 2 BW: een weg zonder uitweg?

H. Houben

Op 1 januari 1987 is de misbruik-3 wetgeving van kracht geworden. Het is een typisch produkt uit de nieuwe generatie wetten die bedoeld zijn om alle vormen van misbruik en onbehoorlijk gebruik van vennootschappen te bestrijden. Een wezenlijk onderdeel van de wet vormt het expliciet omschreven beginsel van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur van een vennootschap. Hieronder volgt een beschouwing over deze vorm van aansprakelijkheid en haar mogelijke gevolgen.

Verdieping | Studentartikel
september 1988
AA19880511

Achtergestelde vorderingen

N.B. Pannevis

Op 5 september 2019 promoveerde Niels Panne­vis aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift 'Achtergestelde vorderingen'. In deze bijdrage schrijft hij over zijn onderzoek en bevindingen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
februari 2020
AA20200212

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail

De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

Rode draad | Rechtsvorming door de Hoge Raad
mei 2015
AA20150405

Banken: houd ze te vriend!

D. Hamwijk

Op 29 juni jongstleden heeft de Commissie Kortmann (hierna: de Commissie) minister Donner per brief ingelicht over haar voorontwerp van de Insolventiewet, waarmee de huidige Faillisse-mentswet zal worden herzien. De vraag is of de Commissie haar doel bereikt met de door haar gedane voorstellen.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2006
AA20060726

Bescherming van slachtoffers: voorrect of action directe?

F.G.H. Kristen, G.T.M.J. Raaijmakers

Redacteuren bepleiten in dit redactionele artikel een directe vordering van een benadeelde op de verzekeraar van de schade toebrengende partij om op die manier te ontkomen aan een mogelijk faillissement van de verzekerde. De voorrangspositie van art. 3:287 BW biedt volgens de redacteuren niet genoeg bescherming voor de benadeelde.

Opinie | Redactioneel
juni 1994
AA19940403

Compensatie tijdens faillissement

P. van Schilfgaarde

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. Van Schilfgaarde schrijft over zijn scriptie over compensatie in faillissement en de beoordeling door Cleveringa die later in Ars Aequi als artikel is verschenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010728

De artikelen 1639aa e.v. BW en het faillissement

D.H. Lodder

In november 1985 verscheen van de hand van Jack Linssen in Ars Aequi het artikel 'De Wet overgang van ondernemingen: artt. 1639aa e. v. BW.' Hierin schetste de auteur de problemen die zich voordeden bij de automatische overgang van arbeidsovereenkomsten op een nieuwe werkgever, die een onderneming overneemt. Centraal stond de vraag of de artikelen 1639aa-dd BW van toepassing waren in geval van faillissement. In antwoord op enkele prejudiciële vragen, gaf het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de uitspraak dat de Richtlijn waarop de artikelen 1639aa-dd BW gebaseerd zijn, niet van toepassing is op de overgang van een onderneming in geval van faillissement. Het Hof bepaalde echter ook dat het de lidstaten vrijstond om de werknemers een verdergaande bescherming toe te kennen. Hierdoor werd de vraag met betrekking tot de werking van de artikelen 1639aa-dd BW een kwestie van uitleg van de nationale regeling. Deze uitleg wordt voor ons land gevonden in het recente arrest van de Hoge Raad, 30 oktober 1987, RvdW 1987 nr. 196.

Verdieping | Studentartikel
april 1988
AA19880223

De bloemetjes buiten zetten

Beantwoording rechtsvraag (349) Goederenrecht

S. Steneker

In januari verscheen een goederenrechtelijke rechtsvraag van Sander Steneker in Ars Aequi. In deze bijdrage beantwoordt hij de vragen en maakt hij bekend wie de hoofdprijs van € 200 gewonnen heeft.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2021
AA20210868

De Bont-Bannenberg q.q.

S.C.J.J. Kortmann, N.S.G.J. Vermunt

Hoge Raad 16 september 2005, nr. C04/128HR, ECLI:NL:HR:2005:AT7797, LJN: AT7797, RvdW 2005, 101; JA 2005/109, m.nt. F.M.J. Verstijlen; JOR 2006/52, m.nt. SCJJK; NJ 2006, 311, m.nt. PvS (De Bont/Bannenberg q.q.) De vraag is aan de orde in hoeverre een curator ontvankelijk is bij een onrechtmatige daadsvordering (voor benadeling van schuldeisers) indien deze slechts voor één of een kleine groep schuldeisers is ingesteld. De vraag is ook nog aan wie de opbrengst toekomt indien de curator voor de gezamenlijke schuldeisers in rechte optreedt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2006
AA20060732

De Conservatrix-casus: pionieren met resolutie

J. Altunian, F.L.P. Vulto

Post thumbnail Dit artikel is gewijd aan het faillissement van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Conservatrix N.V. In dit artikel ontleden de auteurs de spraakmakende Conservatrix-casus en wordt onderzocht hoe de afwikkelingsinstrumenten van De Nederlandsche Bank N.V. in een faillissement van een levensverzekeraar werken. In hoeverre bieden de ruime kaders waarbinnen de rol van De Nederlandsche Bank N.V. als toezichthouder wordt vormgegeven, houvast en welke lering kan getrokken worden uit deze in het oog springende casus?

Verdieping | Studentartikel
november 2022
AA20220841

De curator

J.C. van Apeldoorn

In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de curator bij faillissementen en zijn belanrijke taak en functie.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2003
AA20030703

De faillissementsbestendigheid van het instaprecht in projectfinanciering

E.C. Jager

Post thumbnail Het instaprecht is een specifieke contractsbepaling waar nog maar relatief weinig over geschreven is. Het instaprecht maakt het mogelijk dat een derde partij onder bepaalde voorwaarden in de schoenen van een bestaande contractpartij kan stappen. In de schaarse juridische literatuur over dit onderwerp wordt (de uitwerking van) het instaprecht omschreven als faillissementsbestendig, maar is dit wel écht zo?

Verdieping | Studentartikel
september 2022
AA20220617

Resultaat 1–12 van de 63 resultaten wordt getoond