Resultaat 13–24 van de 53 resultaten wordt getoond

De problematiek betreffende het eigendomsvoorbehoud en natrekking; van pandrecht naar voorrecht?

T.J. Bos

Post thumbnail

De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, indien de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Dit artikel plaatst kanttekeningen bij de oplossing voor dit probleem uit het KNB-preadvies van Verheul en Verstijlen en schetst een alternatieve benadering, die neerkomt op het toekennen van een voorrecht aan de vordering van de voorbehoudsleverancier.

Verdieping | Studentartikel
December 2016
AA20160915

De Vleeschmeesters: over de opheffing van een Frans faillisement en de gevolgen daarvan in Nederland

P. Vlas

Hoge Raad 31 mei 1996, nr. 16007, ECLI:NL:HR:1996:ZC2091, RvdW 1996, 133 C (Coppoolse/De Vleeschmeesters) Geding waarin in een casus over een faillissement speelt of naar Nederlands internationaal privaatrecht een vordering tegen een debiteur kan worden ingesteld nadat er in een ander land dan Nederland als reeds een faillissementsprocedure is geweest en deze is afgesloten bij het ontbreken aan baten. De Hoge Raad oordeelt dat naar Nederlands IPR dit mogelijk is en dat er in Nederland een vordering kan worden ingesteld om hetgene dat nog niet voldaan is te verkrijgen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1997
AA19970233

Derden in het faillisementsrecht

S.C.J.J. Kortmann

De failliet en diens crediteuren zijn derden bij overeenkomsten die de curator met een ander sluit. Separatisten, quasi-separatisten en de fiscus zijn bij de concursus tot op zekere hoogte 'buitenstaanders', ofwel derden. Tegen beschikkingsonbevoegdheid van de failliet worden derden slechts in beperkte mate beschermd. Schuldeisers die niet voor het faillissementsakkoord hebben gestemd, zijn niet aan alle bedingen uit het gehomologeerde akkoord gebonden.

Bijzonder nummer | De derde in het recht
Mei 1997
AA19970316

Een rechtseconomisch aspect van de positie van de crediteur in een faillissement

Is afschaffing van de maximum rente een oplossing?

L.M. Cuelenaere, A.R. Leen

Om de belangen van een crediteur in faillissement zo goed mogelijk te behartigen, wordt in dit betoog vanuit de premissen dat 1 de grootte van de te saneren schuld niet groter dan strikt noodzakelijk dient te zijn en 2 een schuldsituatie zo snel mogelijk dient te worden opgelost, een rechtseconomisch bepaalde oplossing beargumenteerd. De oplossing wordt gezocht in het loslaten van de wettelijk vastgestelde maximum rentetarieven.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 1989
AA19890834

Europees insolventierecht en het belang daarvan voor de Nederlandse pre-pack-praktijk

R.M. Wibier

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 22 juni 2017, C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489 (Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2017
AA20170996

Finding Neverland

Beantwoording Rechtsvraag (331) Goederen- en Zekerhedenrecht

W.M.T. Keukens, R.D. Vriesendorp

Beantwoording rechtsvraag op het gebied van het goederen- en zekerheidsrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
April 2007
AA20070391

Gerritse q.q. c.s.-Ontvanger

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 12 mei 1989, nr. ECLI:NL:HR:1989:AC2498, RvdW 1989, 132 (Gerritse q.q. c.s./Ontvanger). Ook bekend als Sigmacon I. Arrest van de Hoge Raad waarin het bodembeslag van de Ontvanger centraal staat. Normaalgesproken kan een schuldenaar zich alleen verhalen op de eigendommen van de schuldenaar. Het bodemrecht van de fiscus maakt daar een uitzondering op. In deze zaak vond de Ontvanger dat de curator dat deze en de overige schuldenaren onrechtmatig handen gehandeld door doormiddel van een bepaalde constructie het bodemrecht te ontwijken. De Hoge Raad oordeelt dat dit geoorloofd was. In de noot wordt dieper op het bodemrecht en de afwikkeling van faillissement in gegaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 1990
AA19900104

Het bodem(voor)recht van de fiscus bij faillissement: to be or not to be?

A.J. Tekstra

Post thumbnail Het bodem(voor)recht van de fiscus staat al sinds jaar en dag in de belangstelling. De roep om afschaffing ervan lijkt steeds luider te klinken. Er zijn echter ook partijen, zoals curatoren, die tegen afschaffing zijn, omdat hun positie daardoor zou verslechteren. In het verlengde hiervan speelt de omstandigheid dat de ‘gewone’ (lees: concurrente) crediteuren er bij de afwikkeling van de meeste faillissementen zeer bekaaid van afkomen. Ook dit aspect kan een rol spelen bij de beoordeling van de gevolgen van een even­tuele afschaffing van het bodem(voor)recht.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2019
AA20190848

Hoedanigheden en zorg(vuldigheids-)plichten in het ondernemingsrecht

B.F. Assink

Hoge Raad 11 februari 2011, nr. 09/02216, LJN: BO9577, ECLI:NL:HR:2011:BO9577 (Belastingdienst Limburg/x - ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2012
AA20120277

Hypotheek en schuldsanering natuurlijke personen

S.E. Bartels

Hoge Raad 13 maart 2009, nr. C07/180HR, ECLI:NL:HR:2009:BG7996, RvdW 2009, 409 (X/ING) In dit arrest van de Hoge Raad komt aan de orde hoe de regeling van de schuldsanering natuurlijke personen zich verhoudt tot de bevoegdheden van de separatist in faillissement. De Hoge Raad komt met een uitkomst die niet letterlijk aansluit bij de tekst van de wet nadat deze gewijzigd is maar haar rechtsoordeel met name baseert op de wetsgeschiedenis. De Hoge Raad oordeelt dat betalingen die gedaan zijn door een saniet (schuldenaar) aan een hypotheekhouder ten behoeve van een schuld die gedekt is door een onroerende zaak van welke bij executie of verkoop de opbrengst geen voordeel voor de boedel kan betekenen, de betalingen die tijdens de termijn van de schuldsanering zijn voldaan niet als onverschuldigd aangemerkt kunnen worden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2009
AA20090396

Juristen zijn doemdenkers

S. Steneker

"Juristen zijn doemdenkers", aldus Sander Steneker in deze column. En dat is maar goed ook, want juist als jurist moet je rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan.

Opinie | Column
September 2018
AA20180703

Maart 1990

Katern 34: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

Resultaat 13–24 van de 53 resultaten wordt getoond