De artikelen 1639aa e.v. BW en het faillissement


In november 1985 verscheen van de hand van Jack Linssen in Ars Aequi het artikel ‘De Wet overgang van ondernemingen: artt. 1639aa e. v. BW.’ Hierin schetste de auteur de problemen die zich voordeden bij de automatische overgang van arbeidsovereenkomsten op een nieuwe werkgever, die een onderneming overneemt. Centraal stond de vraag of de artikelen 1639aa-dd BW van toepassing waren in geval van faillissement. In antwoord op enkele prejudiciële vragen, gaf het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap de uitspraak dat de Richtlijn waarop de artikelen 1639aa-dd BW gebaseerd zijn, niet van toepassing is op de overgang van een onderneming in geval van faillissement. Het Hof bepaalde echter ook dat het de lidstaten vrijstond om de werknemers een verdergaande bescherming toe te kennen. Hierdoor werd de vraag met betrekking tot de werking van de artikelen 1639aa-dd BW een kwestie van uitleg van de nationale regeling. Deze uitleg wordt voor ons land gevonden in het recente arrest van de Hoge Raad, 30 oktober 1987, RvdW 1987 nr. 196.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.H. Lodder

Verschijning: april 1988

Archiefcode: AA19880223

doorstart faillissement ontslag werknemer overgang van onderneming

Burgerlijk recht FaillissementsrechtSociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Studentartikel