eigendomsvoorbehoud

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (204) burgerlijk recht

W.H.M. Reehuis

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederen- en faillissementsrecht naar nieuw BW. De vraag die aan de orde is, is of de in de casus geschetste feiten er sprake is van een geldig eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1991
AA19910507

Beantwoording rechtsvraag (210) NBW: overgangsrecht

B.C. de Die

Beantwoording van een rechtsvraag op een breed gebied van het burgerlijk recht (goederenrecht, verbintenissenrecht, onrechtmatige daad) waarbij het overgangsrecht dat is ingevoerd bij de invoering van het NBW aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1992
AA19920219

Beschikken over voorwaardelijke eigendom

W.H. van Boom

Hoge Raad 3 juni 2016, nr. 14/06346, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2017
AA20170417

Curatoren Mobell/Interplan

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 19-12-2003, C02/196HR, ECLI:NL:HR:2003:AN7817 (Curatoren Mobell/Interplan). Ook bekend als Van Dooren q.q./Interplan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2004
AA20040178

De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

E.F. Verheul

Waarom staan tussen de bepalingen over levering van roerende zaken (art. 3:90 BW) en de levering van rechten aan toonder (art. 3:93 BW) ineens twee artikelen die betrekking hebben op het eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-3:92 BW)? In deze bijdrage wordt aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen de plaats van het eigendomsvoorbehoud in het systeem van het vermogensrecht besproken.
 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 2018
AA20180552

De problematiek betreffende het eigendomsvoorbehoud en natrekking; van pandrecht naar voorrecht?

T.J. Bos

Post thumbnail

De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, indien de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Dit artikel plaatst kanttekeningen bij de oplossing voor dit probleem uit het KNB-preadvies van Verheul en Verstijlen en schetst een alternatieve benadering, die neerkomt op het toekennen van een voorrecht aan de vordering van de voorbehoudsleverancier.

Verdieping | Studentartikel
december 2016
AA20160915

De tweedehands Volvo

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 7 oktober 2005, nr. C04/204HR, ECLI:NL:HR:2005:AU2555, RvdW 2005, 112 (Coppes/Van de Kolk) Coppens levert een auto aan Diepeveen, onder een zogenaamde collegiale verkoop, en Diepeveen verkoopt en levert de auto door aan Van de Kolk, welke de auto aan Diepeveen betaalt. Diepeveen kan niet langer aan zijn schulden voldoen en nu wil Coppens van Van de Kolk de auto opvorderen, primair obv. beschikkingsonbevoegdheid van Diepeveen en subsidiair op basis van het Recht van reclame. De rechtsvraag was nu of Van de Kolk kon worden aangemerkt als te goeder trouw. Zie ook het arrest Apon/Bisterbosch.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060288

Het recht op de fles

J.A. van de Hel

In dit artikel wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre bij de verkoop van een fles (met statiegeld) deze fles eigendom blijft van de fabrikant. Betoogt wordt dat de consument er te goeder trouw van uit mag gaan dat deze naast de inhoud van de fles ook eigenaar wordt van de fles zelf. Vegl: Gerechtshof 's Gravenhage, NJ 1988, 247.

Opinie | Redactioneel
maart 2006
AA20060157

Hollander’s kuikenbroederij

J. Hijma

Hoge Raad 24 maart 1995, nr. 15622, ECLI:NL:HR:1995:ZC1680, RvdW 1995, 81 (mrs. Martens, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Swens-Donner); conclusie A-G Hartkamp in CRW \995, 81 (Crediteurenbelangen Hollander's/Rabo Domburg). Ook bekend als Hollander’s Kuikenbroederij. In dit arrest en de daarbij behorende noot staan de claims van crediteuren van een gefailleerde kuikenbroederij centraal. Ondermeer komt aan de orde of het machinaal uitbroeden van eieren tot kuikens een vorm van zaaksvorming is en wie vervolgens de eigenaar is van de kuikens. Ook is in het geding of de voedselleveranciers kosten tot behoud hebben gemaakt nu er nog vorderingen openstaan. Ook komt, met name in de noot, de (dubbele) levering bij voorbaat aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1995
AA19950705

Hoogovens-Matex

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 juni 1979, nr. 11410, ECLI:NL:HR:1979:AC6651 (Hoogovens/Matex) 1. Bouwmaterialen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan aannemer. Vraag of het bezit van deze materialen, voor zover op de bouwplaats aanwezig op het tijdstip waarop aan de aannemer surseance van betaling werd verleend, aan de aanbesteder was verschaft door feitelijke overgave. Art. 667 BW; 2. Goede trouw van aanbesteder7 Art. 587 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1980
AA19800181

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Post thumbnail Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 07-05-2019

Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018 (Digitaal boek)

A.M. Mennens, D.F.H. Stein

Post thumbnail Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties van 1957 tot en met 2018 op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk.

9789492766540 - 07-05-2019

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond