bescherming

Resultaat 1–12 van de 74 resultaten wordt getoond

‘Vigilat ut quiescant’, slaap rustig verder…

R. Lambrichts

Reactie op een redactioneel artikel waarin beschreven wordt hoe volgens de redacteuren de grondrechten in de toekomst beknot kunnen worden.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1993
AA19930452

Amnesty Internationaal: Turkije

Amnesty International, A. van Essen

In dit artikel wordt beschreven hoe Turkije ondanks ondertekening van het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing de plichten en rechten van burgers uit deze wet toch schendt mede uit hoofde van een Anti-Terreurwet.

Verdieping | Verdiepend artikel
maart 1995
AA19950204

Artikel 7:2 BW: Koper en verkoper op de weegschaal

B.E.M. Hertoghs, D.F.H. Stein

In deze redactionele bijdrage wordt ingegaan op art. 7:2 BW waarin is bepaald dat de koopovereenkomst m.b.t. een woonhuis door een consument als koper schriftelijk dient te worden aangegaan. Dit artikel brengt, samen met de bedenktermijn van de koper van drie dagen, een behoorlijke onevenwichtig criterium met zich mee. Hier gaan redacteuren op in. Zij pleiten voor een notarieel koopcontract waarbij de notaris de belangen van zowel de consumentkoper als de (consument)verkoper kan beschermen.

Opinie | Redactioneel
juni 2009
AA20090361

Autonomie aan banden ter voorkoming van staatloosheid

S.E. Bartels

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de mogelijke staatloosheid van inwoners van voormalige Sovjet-republieken als gevolg van het verdwijnen van de Sovjet-Unie.

Opinie | Redactioneel
december 1992
AA19920761

Beantwoording rechtsvraag (175) familie-en jeugdrecht

K. Blankman

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het familie- en jeugdrecht waarbij een aantal morele dilemma´s aan de orde komen. Onder meer komt de onder curatele stelling, handelingsonbekwaamheid en vertegenwoordiging aan de orde. Ook komt het draagmoederschap en de erkenning van kinderen aan de orde.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1988
AA19880335

Beantwoording rechtsvraag (N)BW (26) overgangsrecht

H.L. van der Beek

Beantwoording van een rechtvraag op het gebied van het civiele overgangsrecht. Hierbij komen algemene aspecten van overgangsrecht aan de orde. Ook wordt er ingegaan op `hulpzaken´ in de zin van het (N)BW en bescherming van derde-verkrijgers van gevonden zaken.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1988
AA19880404

Bescherming van dierenwelzijn in opmars?

A.A. Freriks

In deze bijdrage worden enkele relevante ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn, recht en bescherming van dieren in Nederland, Europa en op internationaal niveau, geschetst. Deze bijdrage gaat vooral in op de bescherming van het welzijn van productiedieren, dat wil zeggen de dieren die uiteindelijk voor menselijke consumptie zijn bestemd.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050446

Bezorgdheid om Gods Schepping: een reactie

A. Klaassen

Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi.

Opinie | Reactie/nawoord
september 1997
AA19970573

Centraal Beheer-Gritter

J. Hijma

Hoge Raad 18 januari 1991, nr. 14137, ECLI:NL:HR:1991:ZC0117, RvdW 1991, 37 (Centraal Beheer/Gritter) Arrest en annotatie over een zaak die leidde tot een revindictatievordering. De Hoge Raad oordeelt, met verwijzing naar de derdenbeschermingsregeling in art. 3:86 lid 3 BW, dat voor bescherming door dit artikel en art. 2014 lid 2 (oud) BW niet doorkruist wordt indien de eigenaar met onachtzaamheid handelt en op die grond bescherming ontbeert.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1991
AA19911128

Ciba Geicy-Oté c.s.

J.J. Brinkhof

Hoge Raad 13 januari 1995, nr. 15564, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, RvdW 1995, 30 (Ciba Geicy/Oté Optics c.s.) Arrest en noot over de beschermingsomvang van octrooien. Nadere beschouwing over de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooien recht behoort te doen aan de strekking van artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet, respectievelijk artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1995
AA19950511

Consumentenrecht: een zaak voor de Europese Unie

Een kritische beschouwing over het ontwerp voor een Europese richtlijn consumentenrechten

J.M. Smits

Post thumbnail In oktober 2008 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europese richtlijn consumentenrechten. Dit voorstel breekt met de huidige Europese praktijk van minimumharmonisatie: het beoogt een volledige harmonisatie van een aantal belangrijke terreinen van consumentenrecht. Deze bijdrage is kritisch over deze ontwikkeling. Bepleit wordt een gedifferentieerde benadering: of minimum- of maximumharmonisatie de voorkeur verdient hangt af van diverse factoren.

Verdieping | Studentartikel
juni 2009
AA20090367

Dateleed en partnerbedrog. Een gebroken hart en een lege portemonnee in het recht

L.A.G.M. van der Geld

Het recht streeft ernaar mensen te beschermen die kwetsbaar zijn, maar moet die bescherming er ook zijn als het gaat om kwetsbaarheid in de liefde? Lucienne van der Geld gaat in op deze vraag in haar column ‘Dateleed en partnerbedrog. Een gebroken hart en een lege portemonnee in het recht’.

Opinie | Column
april 2024
AA20240301

Resultaat 1–12 van de 74 resultaten wordt getoond