Resultaat 25–36 van de 72 resultaten wordt getoond

Foltering in Turkije: de publieke verklaring van het CPT

M. Kuijer

In dit artikel in de reeks Mensenrechten wordt de werking van het Comité van de Raad van Europa besproken. Dit Comité waakt tegen folteringen en onmenselijke behandelingen door de Lid-Staten. In dit artikel wordt de werking van dit Comité besproken op basis van het CPT-Verdrag. Verder in het artikel wordt een zaak rondom folteringen in Turkije besproken.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 1994
AA19940854

Geld maakt ook gelukkig

L. van Binnebeke, R. Glas

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de regeling rondom de financiële positie van rechterlijke ambtenaren. Deze op de Grondwet gebaseerde wet voldoet volgens de redacteuren niet en tast de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan.

Opinie | Redactioneel
Januari 1991
AA19910003

Gods Schepping

J.L.R.A. Huydecoper

In dit betoog is de auteur van mening dat bij de discussie over het gebruik van biotechnologie en bescherming van deze techniek in de wet er te weinig aandacht is voor de positieve kanten en er irrationeel naar gekeken wordt.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 1997
AA19970409

Hebben rechtspersonen morele plichten en fundamentele rechten?

M. Bovens

De machtigste personen in de moderne westerse wereld zijn rechtspersonen. Zo zijn inmiddels meer dan de helft van de grootste honderd economieën ter wereld geen landen, maar ondernemingen. In deze bijdrage zal vanuit het perspectief van recht en ethiek naar deze ontwikkeling worden gekeken. Er zal worden onderzocht of op rechtspersonen morele plichten rusten. Ook komt aan de orde of rechtspersonen rechten hebben of zouden moeten hebben.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 1998
AA19980651

Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal

A.A. Quaedvlieg

Post thumbnail In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL en l’Oréal heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is.

December 2009
AA20090799

Hervorming van het Straatburgse toezichtmechanisme

Protocol nr. 11 bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

C.N.J. de Vey Mestdagh

In dit artikel wordt naar aanleiding van de overspoeling van de organen die zich bezighouden met toezicht op het EVRM de wijziging van deze organen besproken. Er zal één orgaan komen, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In het artikel wordt de samenstelling, één rechter per lidstaat, alsook de procedure voor dit nieuwe hof besproken worden.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 1994
AA19940440

Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen

S.E. Bartels, M.J. Kroeze

In 1993 is een wetsvoorstel ingediend inzake de herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. In het artikel volgt een bespreking in hoofdlijnen van de voorgestelde artikelen 1:254-265 BW.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 1993
AA19930465

Het auteursrecht en de Internet provider

D.J.G. Visser

Aan de hand van een procedure rondom de Scientology-kerk wordt ingegaan op de problemen rondom openbaarmaking via internet en bescherming van het auteursrecht. Ook wordt er ingegaan op wie er eigenlijk openbaar maakt.

Opinie | Opiniërend artikel
Maart 1996
AA19960158

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: luctor et emergo

M. Kuijer

Post thumbnail Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) is zonder twijfel één van de meest succesvolle mensenrechtendocumenten. Het is van toepassing in 18 tijdzones op meer dan 800 miljoen justitiabelen. Het Europees Hof voorde Rechten van de Mens (EHRM) heeft een werkvoorraad van om en nabij de 100.000 dossiers. Maar het Straatsburgse Hof moet het doen met een budget van omstreeks 53 miljoen euro. In 2001 publiceerde ik in Ars Aequi een tweeluik waarin ik stilstond bij het succes van de afgelopen 50 jaar EVRM en vooruitblikte op de grote uitdagingen voor het EHRM in de komende 50 jaar. Dit artikel is een vervolg daarop. Hoe moet het verder met het EHRM en de immer groeiende werklast? Gaat Rusland het 14e Protocol nog ratificeren? Wat zal de impact zijn van toetreding van de EU tot het EVRM? Is vasthouden aan een reële nulgroei van het budget van de Raad van Europa nog realistisch?

Verdieping | Studentartikel
Juni 2008
AA20080424

Implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

J.J. Mesu

De EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten is geïmplementeerd in het Wetboek van Strafvordering en in het Besluit slachtoffers van strafbare feiten. In dit artikel wordt eerst in het kort de ontwikkeling geschetst van de positie van het slachtoffer in het Nederlandse strafprocesrecht, die voorafging aan de implementatie van de Europese richtlijn ten aanzien van slachtoffers. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen uit de richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en de keuzes die bij de implementatie zijn gemaakt. Er worden twee onderwerpen uitgelicht die vragen oproepen over de manier waarop richtlijnbepalingen het beste kunnen worden ingepast in de Nederlandse wetgeving. Deze onderwerpen zijn ten eerste de definities van slachtoffer en nabestaande en ten tweede de individuele beoordeling van slachtoffers en de hieraan verbonden bijzondere beschermingsmaatregelen. Tot slot worden actuele wetgevingstrajecten genoemd waarin de positie van het slachtoffer aan bod komt.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2017
AA20170837

Is de opdrachtovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

E. Verhulp

Hoge Raad 10 december 2004, nr. C03/264HR, ECLI:NL:HR:2004:AP2651, JAR 2005/15 (Diosynth/Groot) In dit arrest en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Daarbij komt wilsovereenstemming en de partijbedoeling uitvoerig aan de orde.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2005
AA20050371

Maart 2000

Katern 74: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

Resultaat 25–36 van de 72 resultaten wordt getoond